Prowizja za windykację należności – mogę OBCIĄŻYĆ kosztami dłużnika?

Czy w sytuacji windykacji najpierw przez jedną firmę windykacyjną (Kaczmarski konkretnie), a potem wobec braku skuteczności przez drugą firmę windykacyjną (Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego), a następnie wypłacenia należności przez dłużnika i obciążenia mnie fakturą prowizyjną przez obie firmy windykacyjne – mogę tymi kosztami (oboma) obciążyć dłużnika?

Kaczmarski windykował bezskutecznie przez pół roku i zakończył windykację, ale w umowie ma zapisaną prowizję, jeśli dłużnik spłaci należność jeszcze przez pół roku.

KIPG skutecznie windykował należność na dłużniku w bardzo krótkim czasie, skutkiem czego faktury prowizyjne wystawili mi zarówno Kaczmarski, jak i KIPG.


Nieuregulowane faktury – ile zapłaci dłużnik?

firma-windykacyjna-kto-płaci-prowizję-za-wyegzekwowanie-długu
Prowizja firmy windykacyjne – kto płaci? dłużnik czy wierzyciel?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i dług wynika z prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej oraz powstał nie wcześniej niż z dniem 28 kwietnia 2013 roku, odpowiedź na twoje pytanie znajdziemy w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty rekompensaty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności (ust. 1).

Dodatkowo oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę (ust.2).

Jeśli zatem wierzyciel spełnił świadczenie, ale nie otrzymał za nie należności w zakreślonym w umowie (fakturze, rachunku) terminie po wystosowaniu pisemnego wezwania do zapłaty, może powołać się na postanowienia niniejszej ustawy i żądać od dłużnika zapłaty równowartości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Stawki firm windykacyjnych

Jeżeli jednak twój dług pochodzi z kredytu lub pożyczki, to leżące po twojej stronie koszty windykacji, mogą być znacznie wyższe niż podane 40 euro. Prowizja firmy windykacyjnej wynosi średnio od 5 do 25% ściągniętego długu i leży zazwyczaj po stronie dłużnika.

Do prowizji od wyegzekwowanej od dłużnika kwoty, firmy windykacyjne doliczają koszty podjętych działań – koszty korespondencji, wezwań do zapłaty, wyjazdów terenowych. Koszty te stanowią dodatkowe, duże obciążenie finansowe dla dłużnika.

Jeden dług, a dwie firmy windykacyjne i dwa żądania zapłaty prowizji

W przypadku przedsiębiorców sprawa jest dość prosta. Przywołam tu stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu uchwały z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie III CZP 94/15, w którym wskazano, iż rekompensata za koszty odzyskania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione.

Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

Z powyższego wynika zatem, iż w sytuacji, kiedy wierzyciel domaga się od dłużnika zwrotu innych kosztów niż opisane powyżej, powinien udowodnić fakt oraz zasadność ich poniesienia. Cytowany przepis wyraźnie stanowi, że zwrotowi podlegają jedynie koszty poniesione w uzasadnionej wysokości.

Zatem w ustawie wykluczona została zupełna dowolność dla wierzyciela, jeżeli chodzi o skalę wydatków poniesionych w celu odzyskiwania danej należności.

Podobne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Gdańsku, który w sprawie o zapłatę prowizji windykacyjnej wskazał, że o wysokości kosztów innych niż przewidziane w art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych winny rozstrzygać okoliczności konkretnej sprawy, a nie jedynie ustanowione z góry reguły pomiędzy wierzycielem a windykatorem (np. określony procent prowizji), co oznacza, że konieczne jest wzięcie pod uwagę takich okoliczności, jak rozmiar i czasokres czynności związanych z działaniami windykacyjnymi.

Koszty windykacji wierzytelności – do jakiej wysokości odpowiada dłużnik

Biorąc powyższe pod uwagę, uznać należy, że oczywiście obie firmy windykacyjne mogły dowolnie w umowie ustalić sobie wysokość kosztów należności, jednak od ciebie jako dłużnika, mogą dochodzić jedynie kwoty wyższej niż 40 euro po wykazaniu, że było to uzasadnione okolicznościami windykacji.

Jeżeli jednak twój dług jest „prywatny”, zwrot prowizji naliczonej przez pierwszą firmę windykacyjną jest co najmniej niepewny. Obciążenie dłużnika prowizją nie może wynikać jedynie z zawartych w umowie postanowień. Naliczenie prowizji dla firmy windykacyjnej dopuszczalne jest bowiem w sytuacji wyegzekwowania długu.

Powszechnie wiadomo, że firmy windykacyjne windują swoje koszty, tak by zarobić, jak najwięcej, stosują często niedozwolone klauzule umowne m.in. w postaci kar umownych. Tu warto sięgnąć po rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK. Życzę powodzenia oraz korzystnego rozwiązania sprawy.

Koniecznie zapoznaj się z:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Prowizja za windykację należności – mogę OBCIĄŻYĆ kosztami dłużnika?”
  1. a komornik wysyłajacy zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i ewent zajęciach zwykłym listem, data na piśmie taka a na kopercie siaka i dni 7 od momentu otrzymania pisma na zażalenie na czynności- czy to norma?

Comments are closed.