Czy komornik ma prawo obciążyć mnie kosztami egzekucji, skoro pobrał od wierzyciela zaliczkę?

Kategoria: KomornikCzy komornik ma prawo obciążyć mnie kosztami egzekucji, skoro pobrał od wierzyciela zaliczkę?
Wioletta zapytał 9 miesięcy temu

Czy jeżeli komornik otrzymał zaliczkę od wierzyciela na wydatki i później częściowo ją zwrócił, to czy może równoznaczne obciążyć kosztami dłużnika? Komornik zablokował mi konto, po czym dowiedziałam się, że mam niespłacone zobowiązania wobec Enei w mieszkaniu, z którego już byłam wymeldowania a w którym nie mieszkałam od 3 lat. Tam mieszkała moja pełnoletnia córka.

Niestety licznik przedpłatowy był na mnie. Dowiedziawszy się o blokadzie, zadzwoniłam do komornika, po czym pojechałam do jego siedziby. Tam odebrałam korespondencję w formie 1 listu. Komornik ściągnął z mojego konta kwotę wyższą, niż była należność główna dla wierzyciela więc należało wpłacić pozostałą część naliczonych kosztów egzekucyjnych. Gdy to zrobiłam, komornik przysłał mi postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Kwestia skargi i zażalenia oraz zwrotów kosztów poniesionych przez opieszałość osób pracujących w firmie Enea to inny już problem, który będę rozwiązywać drugorzędnie. Natomiast martwi mnie naliczenie kosztów postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Po pierwsze: wierzyciel uiścił zaliczkę na poczet wydatków, a komornik oddał mu około 70% tej zaliczki. Natomiast z kolei obciążył mnie i wyegzekwował ode mnie kwotę wyższą, niż otrzymał zaliczkę.

Po drugie opłata stosunkowa przekroczyła kwotę roszczenia wierzyciela. Proszę o podpowiedź czy mogę pisać o wyjaśnienia w tej sprawie do komornika i ewentualnie zwrot poniesionych bezpodstawnie kosztów. Dziękuję. Wioletta.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Pani Wioletto,

jeśli ma Pani wątpliwości co do zasadności naliczenia i pobrania przez komornika przedmiotowych kosztów, należy złożyć zażalenie, o którym została Pani poinformowana.

Obowiązkiem komornika jest bowiem pouczenie dłużnika o przysługujących mu prawach. Powyższe przekłada się na to, że wraz z postanowieniem rozliczającym egzekucję powinna Pani otrzymać pouczenie o przysługujących jej prawach, w tym o możliwości zaskarżenia wydanych przez komornika postanowień.

Ja od siebie, nie znając bliżej sprawy, muszę napisać, że dłużnik, wobec którego prowadzono zasadną egzekucję, zobowiązany jest zwrócić wierzycielowi poniesione koszty, w tym wpłacone w pierwszym etapie postępowania zaliczki.

Dodatkowo dłużnik pokrywa koszty zastępstwa adwokackiego w sprawie sądowej, a następnie w egzekucji oraz oczywiście odsetki. Często komornik ściąga o wiele wyższą kwotę niż ta, która wynika ze zobowiązania.

W tym miejscu wskazać należy, że zasady naliczania kosztów i rozliczania egzekucji zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

O zaliczce może Pani przeczytać, w treści art. 16 niniejszej ustawy, który w zdaniu pierwszym stanowi:

Komornik rozlicza zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poniesienia wydatków, na które była przeznaczona, i zwraca jej niewykorzystaną część.

Natomiast art. 21 wskazuje, że:

(…)W każdym postępowaniu komornik ustala wysokość opłat ściągniętych i należnych w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o zakończeniu postępowania w inny sposób.

Odnośnie opłaty stosunkowej, to tu należy powołać art. 23, zgodnie z którym

1. Podstawę obliczenia opłaty stosunkowej stanowi wartość świadczenia.

Do wartości świadczenia wlicza się należność główną wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami ubocznymi, z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego i kosztów komorniczych należnych w postępowaniu egzekucyjnym, w którym jest obliczana opłata.

Wspomnę jeszcze, że obecnie opłata stosunkowa nie może być niższa niż 200 zł jeśli do ściągnięcia należności doszło na skutek egzekucji z rachunku bankowego. Natomiast w sprawach pieniężnych opłata stosunkowa wynosi 10% ściągniętej należności.

Podsumowując: Jeśli Pani zdaniem, opłaty, którymi obciążył Panią komornik w postanowieniu kończącym postępowanie, są zawyżone, należy złożyć zażalenie na postanowienie kończące i rozliczające egzekucję. Jeśli racja będzie po Pani stronie, komornik zobowiązany będzie naprawić swój błąd i zwrócić Pani całą nadwyżkę.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź