Czy komornik może zająć dietę radnego?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć dietę radnego?
Wiesław zapytał 4 lata temu

Czy komornik może zająć dietę radnego? nie informując mnie o tym? natomiast pismo do samorządu zostało wysłane. Jestem radnym i dowiaduje się od swojego samorządu, że komornik wystosował pismo o zajęciu diety.

Zobowiązanie istnieje wobec wierzyciela, jednak nie miałem żadnej informacji o przekazaniu sprawy do komornika i wiedzy, że komornik podjął kroki egzekucyjne. Wierzyciel nie zaproponował żadnej innej formy spłaty zadłużenia.

Odwoływałem się również od nakazu zapłaty, jednak sąd arbitrażowy wszystko odrzucił.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

podniesiona przez Pana kwestia była już co najmniej kilkakrotnie rozważana na różnych szczeblach władzy, a tym również w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dzieje się tak dlatego, że przepisy art. 833 kodeksu postępowania cywilnego traktujące o ograniczeniu egzekucji z egzekucji za pracę oraz uposażeń posłów i senatorów nie odnoszą się do diet radnych.

Żaden przepis nie reguluje wprost zasad egzekucji z diet radnych.

Okoliczność ta została podniesiona już w 2003 roku przez jedną z posłanek, którą wystosowała do Ministerstwa Sprawiedliwości zapytanie, dotyczące możliwość prowadzenie egzekucji z diety radnego.

Stanowisko przedstawione przez Podsekretarza Stanu było takie, że dieta radnego nie jest wynagrodzeniem za pracę, ani ekwiwalentem za poniesione wydatki związane z pełnioną funkcją. Dietę radnego można traktować, jak wierzytelność przysługującą mu od właściwej gminy, w związku z czym tak samo jak inne wierzytelności, może ona zostać zajęta na wniosek wierzyciela do pełnej wysokości.

Inne stanowisko w kilka lat później zajmowały sądy powszechne, wskazując, że wykładnia celowościowa przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 25) przemawia za tym, by traktować dietę radnego na równi z wynagrodzeniem za pracę, a więc podlegającej takiej samej ochronie.

Jest to stanowisko Sądu Rejonowego podtrzymane przez Sąd Okręgowy orzeczeniem z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie II CZ 281/12.

Jednakże proszę zauważyć, że orzecznictwo sądów bywa bardzo różnorodne. Nie ma natomiast przepisu regulującego lub wykluczającego prowadzenie egzekucji z diety radnego.

Przyjąć zatem można, że komornik miał prawo zająć Pana uposażenie przysługujące mu jako radnemu. Inną kwestią jest brak informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i dokonanych zajęciach.

Radzę kontakt z komornikiem i ustalenie, czy posługuje się on Pana aktualnym adresem. Jeśli organ egzekucyjny posiada prawidłowy adres, a pomimo tego nie wysyła zawiadomienia o egzekucji, ma Pan prawo złożyć skargę na czynności komornika, zaskarżając podjęte przez niego czynności egzekucyjne i wnosząc o cofnięcie zajęć i zwrot wyegzekwowanych kwot.

Warto przeczytać: Polecenie wyjazdu służbowego WZÓR do wypełnienia