Sprawozdanie komornika z przebiegu egzekucji

Kategoria: KomornikSprawozdanie komornika z przebiegu egzekucji
Zegar zapytał 6 miesięcy temu

Dzień dobry, mam dwa pytania:

  1. Czy po zakończeniu kilkuletniego postępowania egzekucyjnego komornik ma obowiązek złożyć dłużnikowi sprawozdanie (podsumowanie) z wyegzekwowanych kwot, a jeśli nie, czy można o takie sprawozdanie wnosić?
  2. Czy w wypadku zasądzonej odpowiedzialności solidarnej (in solidium) jest jakiś termin przedawnienia roszczenia zwrotnego wobec dłużnika, który nie uczestniczył w spłacie długu?
1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

komornik, kończąc postępowanie egzekucyjne po ściągnięciu długu, nie przygotowuje odrębnego rozliczenia egzekucji. Obowiązkiem organu egzekucyjnego jest jedynie wydanie i doręczenie stronom postępowania postanowienia o umorzeniu postępowania z podaniem podstawy prawnej decyzji.

Dodatkowo komornik wydaje postanowienie o kosztach postępowania nakładając obowiązek uiszczenia kosztów na jedną ze stron – dłużnika lub wierzyciela, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, a odkładnie podstawy umorzenia postępowania.

Jeżeli któraś ze stron postępowania egzekucyjnego chce uzyskać informacje dotyczące rozliczeń, powinna udać się do kancelarii komornika i złożyć wniosek o wgląd do karty rozliczeniowej. Kartę tę komornik zakłada wraz z aktami sprawy, ustalając jednocześnie wartość roszczenia egzekwowanego.

Wniosek o wgląd do karty rozliczeniowej – wzór

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych na karcie rozliczeniowej  komornik odnotowuje każdą pobraną lub wydaną kwotę w dniu pobrania lub wydania. Kartę komornik prowadzi na bieżąco.

Jeśli więc chcesz uzyskać więcej informacji na temat podziału wyegzekwowanych kwot lub naliczanych w toku sprawy opłat, należy zwrócić się do komornika o wgląd do karty rozliczeniowej. Natomiast jeśli mieszkasz zbyt daleko od kancelarii komornika, by udać się tam osobiście, możesz złożyć wniosek o doręczenie kserokopii karty.

Odnośnie biegu terminu przedawnienia roszczenia to w sprawie zastosowanie znajdzie terminu przedawnienia przewidziany w art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź