Komornik zajął mi konto socjalne, na które wpływają alimenty, 500 plus oraz zasiłek rodzinny. Czy mogę odzyskać te pieniądze?


Witaj! czy komornik może zająć konto socjalne? oczywiście, że nie może… zwane potocznie konto rodzinne, to konto które Rząd Polski wprowadził w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

Konto socjalne praktycznie niczym się nie różni od tradycyjnego rachunku bankowego, z tym jednak wyjątkiem, że na konto socjalne mogą jedynie wpływać świadczenia nie podlegające egzekucji komorniczej, a jakie to świadczenia egzekucji nie podlegają? Według art. 833. § 6 i 7 „Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych” K.p.c. zajęciu przez komornika nie podlegają:

  • świadczenia wypłacane przez Państwo,
  • zasiłki,
  • dodatki socjalne,
  • alimenty.

Podstawa prawna

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).

Warto w tym momencie przywołać również art. 49 ustawy 4 Prawa bankowego, która jasno mówi, że:

Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. Zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.”

A więc wobec tego co pisałaś, na Twoje konto socjalne wpływają również alimenty, które wpływać tam nie powinny, dlatego komornik ma podstawy, by to konto socjalne Tobie zająć. Tak też się stało.

Wobec tego, pieniądze pochodzące z alimentów musisz skierować na inne konto bankowe, musisz też złożyć do komornika pismo o wyłącznie spod zajęcia rachunek bankowy, który Tobie zajął, w tym celu pobierz i wydrukuj, a następnie wypełnij poniższy wzór wniosku:

Wniosek o zwolnienie rachunku bankowego spod zajęcia

*Do wniosku dołącz wyciąg z banku za ostatnie 3 miesiące.

Powiadomienie komornika o posiadaniu konta socjalnego

Większość dłużników myśli schematem: jak ukryć przed komornikiem konto bankowe, Ty jednak zakładając konto socjalne, masz obowiązek, aby o tym koncie komornika powiadomić.

Bo tylko wtedy komornik będzie wiedział, że tego konta bankowego zająć Tobie nie może. Powiadomienie komornika o założeniu konta socjalnego jest obowiązkowe! Komornik nie może zająć wierzytelności zgromadzonych na koncie socjalnym, nawet jeśli ich wysokość przekroczy kwotę wolną przy egzekucji z rachunku bankowego, a więc kwotę 1575 zł!

Warunkiem jest jednak, aby wpływy na konto socjalne miały jedynie charakter socjalny…

Gdzie można założyć konto socjalne?

Konto rodzinne możesz założyć w dowolnym banku. Może to być konto socjalne w PKO, ING, Santander, mBank, Alior Bank, w Banku Spółdzielczym – tutaj naprawdę nie ma różnicy gdzie to konto założysz… ważne jednak tak jak pisałam, jest powiadomienie komornika o tym koncie!

Jakie są opłaty przy koncie socjalnym?

Prowadzenie konta socjalnego zgodnie z art. 52a Prawo bankowe jest zupełnie darmowe! Nie zapłacisz za:

  • prowadzenie i otwarcie konta socjalnego,
  • wydanie karty płatniczej,
  • wypłatę pieniędzy w oddziale banku,
  • wypłatę pieniędzy w bankomatach Twojego banku.
Podsumowanie

Jak odzyskać/odblokować pieniądze które znajdowały się na koncie socjalnym? musisz złożyć do komornika wniosek o zwolnienie spod zajęcia tego rachunku bankowego. Następnie przekieruj wpływy z alimentów na inne konto bankowe.

Komornik i tak nie będzie mógł Ci tych alimentów zająć, ponieważ one także nie podlegają egzekucji komorniczej. Jednak muszę się znajdować na osobnym rachunku bankowym.

Koniecznie przeczytaj również: