POBIERZ: Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wzór

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania pozwala sprawcom przestępstw mniejszej wagi ponieść odpowiedzialność karną za popełniony czyn w sposób bardzo indywidualny.

wazneSąd odstępuje bowiem od wymierzenia kary pozbawienia wolności, innej kary lub środka karnego, zastępując go takimi środkami wychowawczymi, które dają gwarancję poprawy zachowania sprawcy i które mają wpłynąć na przestrzeganie przez niego porządku prawnego w dalszym życiu.

Przesłanki do umorzenia postępowania karnego

ważneZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeśli zostaną spełnione pewne kryteria.

Zaliczyć do nich należy nieznaczną winę i społeczną szkodliwość, okoliczności popełnienia przestępstwa, które nie powinny budzić wątpliwości, a także postawę sprawcy, który nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne.

Przed warunkowym umorzeniem postępowania, sąd pod uwagę powinien wziąć również  właściwości i warunki osobiste sprawcy, prowadzony przez niego dotychczas sposób życia oraz uzasadnione przypuszczenie, że będzie on od tej pory przestrzegał porządku prawnego i nie popełni przestępstwa w przyszłości.

Kolejną przesłanką, która musi zaistnieć, by sąd warunkowo umorzył postępowanie, to odpowiedzialność karna – warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Dla uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego wyżej wymienione przesłanki muszą zaistnieć łącznie.

Wzór wniosku o warunkowe umorzenie postępowania zamieszczam poniżej:

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wzór

Wniosek-o-warunkowe-umorzenie-postepowania-wzor-pdf-doc

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wzór

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, a społeczna szkodliwość czynu

ważneRozpatrując wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, sąd skupi się przede wszystkim na zaistnieniu przesłanek przewidzianych w art. 66 kk.

W sposób szczególny, sąd badać będzie jednak społeczną szkodliwość czynu, biorąc pod uwagę:

 • rodzaj i charakter naruszonego dobra
 • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody
 • sposób i okoliczności popełnienia czynu
 • wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków
 • postać zamiaru
 • motywację sprawcy
 • rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Dla oceny czynu sprawcy, duże znaczenie będzie mieć prowadzone przez niego dotychczasowe życie, a także sytuacja osobista, warunki i zachowanie się po popełnieniu czynu.

Uwagę sądu przykuć może pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym oraz naprawienie lub uzgodnienie sposobu naprawienia szkody.

Warunkowe umorzenie postępowania, a wcześniejszy konflikt z prawem

ważneO warunkowe umorzenia postępowania karnego mogą starać się osoby:

 • którym nigdy nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa
 • które zostały w wyniku postępowania karnego uniewinnione
 • wobec których umorzono postępowanie karne
 • objęte amnestią lub abolicją
 • wobec których stosowano środki zabezpieczające
 • wobec których warunkowo umorzono postępowanie karne
 • uprzednio karane dyscyplinarnie przez właściwe organy
 • wobec których orzeczono środki wychowawcze
 • wobec których orzeczono środki poprawcze
 • karane za przestępstwo nieumyślne
 • karane za przestępstwo skarbowe
 • wobec których sąd odstąpił od wymierzenia kary
 • skazane za przestępstwo umyślne lub nieumyślne, jeśli nastąpiło zatarcie skazania.

 

Pozytywna prognoza kryminalistyczna

ważneRozpoznając wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę pozytywną prognozę kryminologiczną sprawcy przestępstwa.

W tym celu sąd bada i analizuje warunki osobiste oraz postawę konkretnego oskarżonego.

Sąd musi ocenić, czy proces wychowawczy sprawcy będzie mógł być przeprowadzony przy pomocy nałożenia na niego obowiązków wykonywanych w warunkach wolności kontrolowanej oraz, czy sprawca daje gwarancje przestrzegania porządku prawnego i tego, że nie będzie go naruszyć w przyszłości.

Ocenie sądu może podlegać sposób życia sprawcy, jego zachowanie przed popełnieniem przestępstwa oraz relacje rodzinne.

Tak jak wspomniałam wyżej, znaczenie dla sądu może mieć naprawienie szkody lub staranie się o jej naprawienie, a także okazany żal i stosunek do popełnionego czynu.

Sąd może skupić się na:

 • charakterze sprawcy
 • podstawie prezentowanej przez sprawcę
 • nałogach lub ich braku
 • poziomie kultury
 • poziomie umysłowym
 • poziomie moralnym
 • stosunku do pracy
 • stażu pracy
 • poziomu wykształcenia
 • środowisku, w którym żył i wychowywał się sprawca
 • warunkach rodzinnych
 • warunkach materialnych.

Ogromne znaczenie może mieć pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym, które utożsamia się m.in. z pogodzeniem się, odnalezieniem porozumienia lub polubownym zakończeniem sporu.

Warunkowe umorzenie postępowania, a zakończenie sprawy karnej

ważneWyrok, którym warunkowo zakończono postępowanie karne, nie jest wyrokiem skazującym.

W wyroku sąd określa czyn przypisany oskarżonemu, jego kwalifikację prawną oraz okres próby.

Dodatkowo w wyroku sąd określa:

 • nałożone na oskarżonego obowiązki
 • sposób i termin wykonania obowiązków nałożonych na oskarżonego.

W wyroku można orzec również:

 • nawiązkę
 • świadczenie pieniężne
 • zakaz prowadzenia pojazdów
 • dozór kuratora
 • dozór osoby godnej zaufania albo instytucji lub organizacji społecznej.

 

Podsumowanie

Na-czym-polega-warunkowe-umorzenie-postępowania
Infografika – najważniejsze informacje opisujące warunkowe umorzenie postępowania.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze