Wniosek o zmianę Nazwiska i Imienia [Pobierz wzór!]

Zmiana imienia lub nazwiska jest jak najbardziej możliwa, także wówczas, kiedy w grę wchodzi zmiana nazwiska rodowego. Formalności związanych ze zmianą imienia lub nazwiska nie jest dużo, a sama procedura nie jest skomplikowana.

Jednak osoby nieobyte w procedurach sądowo-administracyjnych mogą mieć problem, gdzie złożyć wniosek o zmianę nazwiska i jakie argumenty w nim zawrzeć, by organ wydał pozytywną decyzję.

Wstęp

wazneSprawdź, co powinno zawierać oświadczenie o zmianie nazwiska. Dowiedz się również, jak powrócić do nazwiska panieńskiego i jak przygotować wniosek o zmianę imienia lub nazwiska dziecka. Możesz też pobrać wzór pisma o zmianę nazwiska lub imienia, które znajduje się na dole:

Wniosek o zmianę nazwiska – wzór

Wniosek o zmianę imienia – wzór

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym

Osoba niezadowolona ze swojego nazwiska lub imienia, może wystąpić do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o jego zmianę.

wzor-pismaW tym celu należy złożyć wniosek o zmianę nazwiska/imienia oraz dokładnie go uzasadnić. Przy czym należy pamiętać, że zmiany imienia lub nazwiska można żądać wyłącznie z ważnych powodów, co zostało dokładnie sprecyzowane w przepisach ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska.

Przepisy niniejszej ustawy wskazują, że wniosek o zmianę nazwiska lub imienia może zostać uznany za zasadny, jeśli:

 • dotyczy imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
 • zmiana ma nastąpić na imię lub nazwisko używane
 • zmiana dotyczy imienia lub nazwiska, które zostało bezprawnie zmienione
 • zmiana ma nastąpić na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek o zmianę nazwiska, jak przygotować?

wazneWniosek o zmianę nazwiska bądź wniosek o zmianę imienia zawierać powinien:

 • dane wnioskodawcy – imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • wskazanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu
 • numer PESEL, jeżeli został nadany
 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów
 • adres do korespondencji wnioskodawcy
 • uzasadnienie
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Wniosek o zmianę imienia uzasadnienie

Jak wskazałam powyżej, zmiana imienia lub nazwiska jest możliwa jedynie w określonych w ustawie sytuacjach. Okoliczności te należy ująć w uzasadnieniu wniosku.

wwwwWniosek o zmianę nazwiska wiązać się może ze:

 • zmianą na inne nazwisko
 • zmianą pisowni nazwiska
 • zmianą nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego
 • zmianą nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego
 • zmianą nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym.

wwwwNatomiast wniosek o zmianę imienia wiązać można z:

 • zastąpieniem wybranego imienia innym imieniem
 • zastąpieniem dwóch imion jednym imieniem
 • zastąpieniem jednego imiona dwoma
 • dodaniem drugiego imienia
 • zmianą pisowni imienia
 • zmianą pisowni imion
 • zmianą kolejności imion.

W uzasadnieniu wniosku należy odnieść się do podstaw zmiany nazwiska lub imienia, podając np. że imię lub nazwisko jest ośmieszające, nielicujące z godnością człowieka lub było kiedyś używane i zostało bezprawnie zmienione.

Niemniej jednak podstawą wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, mogą być również subiektywne odczucia wnioskodawcy. Często spotykanym powodem jest brak więzi z rodzicami, porzucenie przez nich w wieku dziecięcym, przykrości i krzywdy, które spotkały wnioskodawcę przez noszenie tego samego nazwiska co jego rodzice, rodzeństwo lub krewnych.

Przy czym zaznaczyć należy, że ostateczna decyzja w przedmiocie wniosku opartego na subiektywnych odczuciach będzie uzależniona od „spojrzenia” na daną sprawę przez kierownika USC.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska – wysokość opłaty

wedweWniosek o zmianę nazwiska tak samo, jak wniosek o zmianę imienia podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Opłatę od wniosku należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu, lub przelewem na konto urzędu ze wskazaniem w tytule przelewu rodzaju dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy.

Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie, czyli powrót do nazwiska panieńskiego

waznePowrót do nazwiska panieńskiego to częsta praktyka. Jeśli więc małżonek rozwiedziony, najczęściej kobieta chce wrócić do swojego nazwiska panieńskiego lub nazwiska noszonego przed ślubem, powinna złożyć oświadczenie o zmianie nazwiska.

Zgodnie z przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oświadczenie o zmianie nazwiska, należy złożyć w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jeśli termin ten nie zostanie dochowany, zmiana nazwiska jest również nadal możliwa, jednakże osoba zainteresowana zobowiązana będzie złożyć formalny wniosek o zmianę nazwiska.

Oświadczenie o zmianie nazwiska, czyli uproszczona procedura dla byłych małżonków

wedZachowując trzymiesięczny termin do złożenia oświadczenia o zmianie nazwiska, który biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, były małżonek zyskuje szansę na załatwienie sprawy w urzędzie w przeciągu kilku minut.

Oświadczenie o zmianie nazwiska składa się bowiem ustnie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Co więcej, osoba zainteresowana może wybrać dowolny Urząd Stanu Cywilnego, a jeśli przebywa za granicą, oświadczenie o chęci powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem, może złożyć w polskim konsulacie przed konsulem.

Składając oświadczenie o powrót do nazwiska panieńskiego, należy przedłożyć:

 • dokument tożsamości
 • dowód opłaty skarbowej
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie).

W tym miejscu zaznaczyć należy, że oświadczenie o zmianie nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 11 zł, jeśli sprawa powrotu do nazwiska panieńskiego regulowana jest w USC i 50 eur jeśli przed konsulem.

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka

Ustawodawca dopuścił również możliwość zmiany nazwiska noszonego przez dziecko. Zmiana nazwiska u dziecka nastąpi automatycznie, kiedy wniosek o zmianę nazwiska złożą oboje rodziców – zmianę swoich nazwisk.

Kiedy nazwisko zmienia jeden rodzic, będzie to skutkowało zmianą nazwiska dziecka, tylko wówczas, gdy zostaną spełnione poniżej wymienione przesłanki:

 • drugi z rodziców wyraził zgodę na zmianę nazwiska dziecka (zgoda wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym), chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyję
 • w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat i wyraziło zgodę na zmianę nazwiska – dziecko wyraża zgodę osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
 • zgoda na zmianę nazwiska dziecka została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zmiana imienia dziecka

ffZmiana imienia dziecka bez wniosku, czyli na samo oświadczenie rodziców jest możliwa, jeśli nie upłynął termin 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka muszą złożyć oboje rodziców. Chyba że drugi z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia, zmiana imion dziecka może nastąpić tylko na wniosek o zmianę imienia.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze