500 plus a praca za granicą

Forum prawneKategoria: Długi500 plus a praca za granicą
Netti zapytał 4 lata temu

Witam. Czy będę musiała zwrócić 500+ jeśli mąż pracuje za granicą, a ubezpieczona jestem w KRUS-ie? Mąż dotychczas pracował w Polsce, ja wraz z córka podlegałam pod jego ubezpieczenie. Otrzymaliśmy 500+ i rodzinne.

Od października mąż podjął pracę za granicą, a ja jestem ubezpieczona w KRUS, gdzie opłacam składki i mam pod sobą córkę. Wszystko zgłosiłam do GOPSU-u. Zaniosłam stosowne dokumenty i panie powiedziały, że rodzinne na pewno będzie do zwrotu – z czym się zgadzam, ale co do 500 plus mają wątpliwości, bo nie wiedzą, czy mój KRUS liczy się jako zatrudnienie. Jednakże pieniądze nadal otrzymuję, a na decyzję mogę czekać i do roku czasu.

Chciałabym wiedzieć, na czym stoję, by potem nie oddawać nie wiadomo jakiej kwoty. Pozdrawiam

8 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

proszę zwrócić uwagę, że zasiłek rodzinny uzależniony jest od dochodu. Zatem jeśli mąż podjął zatrudnienie w październiku, przez co został przekroczony próg dochodowy w miesiącu następnym (listopad), o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w art. 5:

“1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł4) . 2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł4)”

…to rzeczywiście zostanie Pani zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Odnośnie świadczenia 500 plus, to proszę pamiętać, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko. Dlatego, jeśli ma Pani na myśli przekroczenie progu dochodowego po październiku 2019 roku, nie będzie to miało znaczenia dla uzyskania prawa do pieniążków na dzieci, bez względu na to jak wielkie pieniądze udało się zarobić mężowi zagranicą.

Odnośnie podleganiu ubezpieczeniu w KRUS-ie, to przede wszystkim należy wziąć pod uwagę przesłanki zgłoszenia do ubezpieczenia – czy jest Pani rolnikiem, czy osobą zatrudnioną w pracy w gospodarstwie, czy domownikiem rolnika.

Przyjmując, że jest Pani właścicielem gruntów rolnych, to dochód z pracy na roli liczony jest przez pryzmat powierzchni gospodarstwa.

W poprzednim brzmieniu (przed przyznaniem 500 plus na każde dziecko), w art. 7 ustęp 6 ustawy z dnia 11 luty 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu państwa znajdował się zapis, że miesięczny dochód z gospodarstwa, to iloczyn dochodu miesięcznego z ha przeliczeniowego podawanego przez GUS pomnożony przez liczbę ha przeliczeniowych i podzielony przez 12.

Podobny sposób przeliczania dochodu z gospodarstwa przewidują przepisy ustawy o zasiłkach rodzinnych.
Ustęp 8 art. 5 stanowi, iż:

“W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669).”

Aby ustalić Pani dochód z pracy w gospodarstwie należy wziąć pod uwagę jego wielkość – ilość hektarów, ale nie fizycznych lecz przeliczeniowych.

Jeżeli więc sprawa zwrotu 500 plus sięga okresu sprzed lipcem 2019 roku, to tu rzeczywiście należy wziąć pod uwagę zarówno dochód z gospodarstwa, którego teraz nie dam rady Pani obliczyć i dochód z pracy męża.

Kryterium dochodowym, do uzyskania 500 plus było 800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył kwoty 1 200 zł.

Mam nadzieję, że z informacji, które Pani podałam, uda się Pani samodzielnie ustalić, od jakiej daty urząd będzie mógł domagać się ewentualnego zwrotu 500 plus.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia 500+

Wniosek-o-umorzenie-nienaleznie-pobranego-500-plus

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego 500+

Warto przeczytać: Zwrot nienależnie pobranego 500+ [Wniosek o umorzenie]

AniaD. odpowiedział 4 lata temu

Witam, moim problemem jest niewypłacenie mi 500 plus na dwójkę dzieci. Zjechałam z zagranicy w zeszłym roku i w sierpniu złożyłam wniosek o 500 plus i do tej pory nie uzyskałam wypłaty od nich, dzwonię raz w miesiącu do opieki społecznej i dopytuje się o decyzję czy zostało przyznane. Bardzo bym prosiła o pomoc.

anonim odpowiedział 3 lata temu

Witam. Chciałam prosić o poradę prawną. W maju 2019 roku zjechaliśmy z Wielkiej Brytanii. Mąż zakończył pracę, ja przebywałam na urlopie Macierzyńskim. W sierpniu 2019 roku urodził się nam syn w Polsce, na początku września złożyłam wniosek o 500 plus.

Przed wypełnieniem wniosku zadzwoniłam do MOPS-u z zapytaniem, czy jeżeli przebywam na urlopie macierzyńskim w Wielkiej Brytanii, to muszę zaznaczyć to we wniosku. Pani poinformowała mnie, że jeżeli syn urodził się w Polsce, to nie muszę zaznaczać.

Tak też zrobiłam. Złożyłam wniosek o 500+. Przyznano mi świadczenie. Rok później we wrześniu 2020 dostałam list z MOPS o wszczęciu postępowania administracyjnego o uchyleniu tej decyzji za okres 8 miesięcy. Dziś dostałam list, że Burmistrz uchyla decyzję o świadczeniu 500 plus za okres od wrzenia 2019 do lutego 2020. Proszę o poradę.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

aby mówić o nieprawidłowościach w wydanej przez Burmistrza decyzji, należy ustalić, czy któreś z Państwa (Pani lub mąż) w okresie od września 2019 roku do lutego 2020 roku posiadaliście uprawnienie, by pobierać zasiłek na dziecko również w Wielkiej Brytanii.

Ważny jest sam fakt posiadania prawa do świadczenia na dziecko w obcym państwie. Kwestią drugorzędną jest okoliczność, czy został tam złożony wniosek o wypłatę zasiłku.

Powyższe wynika z regulacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na mocy której przyznawane jest i wypłacane świadczenie wychowawcze 500 plus.

W tym miejscu zwrócić uwagę należy na zapis art. 8 ustęp 4 niniejszej ustawy, który stanowi, że:

”Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”

Jeżeli w spornym okresie był pobierany zasiłek w Anglii – niewiele można zrobić. Zasadne bowiem będzie dokonanie zwrotu.

Jeśli jednak przez owe 6 miesięcy nie pobierała Pani zasiłku na dziecko w Anglii, można próbować złożyć wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, powołując się na błąd w udzielonych przez pracownika urzędu informacjach oraz wydatkowaniu całej pobranej kwoty.

 

PATRYCJA odpowiedział 3 lata temu

Ani ja i mąż nie pobieraliśmy żadnego świadczenia z Wielkiej Brytanii.

Karola odpowiedział 3 lata temu

Witam. Jak zwrócić nienależnie pobrane 500 plus i rodzicielskie? Chciałabym się poradzić w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Ojciec dzieci przebywał w Dani za granicą, a ja składałam wnioski i otrzymałam świadczenia. Tam nie były pobierane. Wiem, że powinno być to rozpatrzone przez koordynację. Niestety nie doczytałam tego i długo z tym zwlekałam, żeby to zgłosić teraz gdy ojciec dzieci zmienił pracę, to zgłosiłam to i poszło do wojewody. Powiedziałam jaka była sytuacja wcześniej, że pobierałam świadczenia, wiedząc, że ojciec był za granicą – mówił, że to tylko będzie do zwrotu z odsetkami. Chciałabym wszystko zwrócić, bo to tak jakby oszustwo. Proszę o szybka odpowiedź.

Sylwia M. odpowiedział 3 lata temu

Witam. Potrzebuję porady prawnej w sprawie świadczeń. Pobierałam świadczenia nienależnie i chciałabym zwrócić wszystkie pieniądze z odsetkami. We wnioskach, które wypełniałam, nie podawałam, że ojciec dzieci jest za granicą i dopiero po czasie się zorientowałam, że trzeba to zgłaszać. Oczywiście gdy teraz ojciec dzieci podjął inną pracę za granicą – zgłosiłam to do MOPS. Proszę o poradę czy ją dostanę za to jakaś kare, czy tylko pieniądze z odsetkami do zwrotu.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

świadczenie wychowawcze zwane popularnie 500 plus, może zostać uznane za nienależnie pobrane, jeśli jedno z rodziców w okresie wypłaty świadczenia posiadało również prawo do zasiłku na dzieci w państwie zatrudnienia.

Dlatego, jeśli ojciec dzieci w spornym okresie mógł pobierać, bądź pobierał świadczenie na dzieci w innym państwie zasadnym będzie zwrot wypłaconych świadczeń.

Jeśli jednak ojciec dzieci pracował bez żadnej umowy, przez co nie nabył prawa do pieniędzy na dzieci, świadczenie wypłacone przez państwo Polskie nie powinno zostać uznane za nienależnie pobrane, a Ty sama nie jesteś zobligowana do zgłaszania deklaracji jego zwrotu.

Skoro jednak sprawa jest jasna i uważasz, że zwrot jest prawnie uzasadniony, należy udać się do właściwego organu – tego, który wypłacał Ci świadczenie na dzieci i tam w formie ustnej, czyli do protokołu złożyć zawiadomienie, że doszło kumulacji prawa do świadczeń.

Właściwy organ po zbadaniu sprawy zobowiązany będzie wydać decyzję, w której uchyli prawo do świadczenia wychowawczego i nakaże jego zwrot wraz z odsetkami, wyznaczając okres, w którym zwrot ma nastąpić.

Odnośnie odpowiedzialności karnej to nie powinnaś się takowej obawiać. Ustawa regulująca zasady przyznawania i wypłacania 500 plus nie mówi bowiem o żadnej odpowiedzialności karnej. Natomiast powinnaś również uniknąć odpowiedzialności za złożenie fałszywych oświadczeń z uwagi na to, że sama dokonałaś zgłoszenia faktu, że doszło do wypłaty nienależnego świadczenia.