Zwrot nienależnie pobranego 500+ [Wniosek o umorzenie]

Witam, chodzi zwrot nienależnie pobranego 500+, dostałam pismo, że muszę zwrócić 11 tys. zł za nienależnie pobrane 500+. Niby mi przyznali świadczenie, a po ponad roku odbierają mi je (nie wiem, o co chodzi). Niestety nie stać mnie, żeby tak dużą kwotę im teraz oddać.

Czy mogę wnioskować o umorzenie zwrotu 500+? czy byłaby Pani w stanie przygotować dla mnie taki przykładowy wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego? bylibyśmy bardzo wdzięczni. Pozdrawiam Amelia.


Coraz częściej słyszymy o sytuacjach nienależnie pobranych świadczeń z programu 500 +. Czy rodzina zobowiązana do zwrotu pobranych i wydatkowanych już pieniędzy zawsze musi dokonać ich zwrotu? Jak bronić się przed decyzją urzędników o obowiązku zwrotu 500+?

Poniżej opiszemy, co zrobić, by nie zwracać nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Sprawdź, jak napisać wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń lub rozłożenie płatności na raty.

Zwrot nienależnie pobranego 500+

zwrot-nienależnie-pobranego-500-plus

Bezsprzecznie wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie 500+, to niesłychanie korzystne rozwiązanie dla wielu polskich rodzin.

W myśl założeniom ustawodawcy z tzw. świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu:

 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł,
 • na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka
  do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

W trakcie weryfikacji wniosku o 500+ organ wydający decyzję przeprowadza weryfikacje złożonych oświadczeń, korzystając m.in. z dostępu do systemów teleinformatycznych stanowiących integralne części systemów teleinformatycznych, stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych mając tym samym wgląd do danych udostępnianych przez Urzędy Skarbowe i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzja o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+

Dość często przy weryfikacji kolejnych wniosków m.in. na nowy okres (od 1 października bieżącego roku do 30 września roku następnego) dochodzi do stwierdzenia nieprawidłowości w przyznaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego za okres wcześniejszy.

Zazwyczaj pobierający świadczenie rodzic nie wywiązuje się z obowiązku poinformowania organu wypłacającego świadczenie o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, takich jak uzyskanie dochodu, czy wyjazd rodziny za granicę.

Za nienależnie pobrane świadczenie 500+ uważa się:

 • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania,
 • przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań, lub dokumentów, lub w sytuacji umyślnego wprowadzenia w błąd
  przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność,
 • wypłacone osobie innej niż wskazana w decyzji (tak art. 22 ustęp 2 ustawy).

Nienależenie pobrane świadczenie 500+ podlega zwrotowi wraz z odsetkami, chyba że pobrane należności uległy przedawnieniu lub organ orzekł o umorzeniu zwrotu świadczenia w całości.

Zwrot nienależnie pobranego 500+ a przedawnienie

Do nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stosuje się trzyletni termin przedawnienia roszczenia. Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego stała się ostateczna.

Bieg przedawnienia roszczenia może zostać przerwany m.in. przez:

 • odroczenie przez organ terminu płatności należności
 • rozłożenie spłaty należności na raty
 • zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

Po każdym przerwaniu biegu terminu przedawnienia rozpoczyna ono swój bieg na nowo od dnia po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

Umorzenie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+

zwrot-500-plus-umorzenie

W wyjątkowych sytuacjach zgodnie z regulacją art. 25 ustęp 10 ustawy organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na wniosek zobowiązanego do zwrotu oraz po stwierdzeniu, że w danej sprawie zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny może:

 • orzec o umorzeniu kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części
 • odroczyć termin płatności
 • rozłożyć płatność na raty.

Do szczególnych okoliczności zaliczyć należy przede wszystkim trudności finansowe spowodowane długotrwałym bezrobociem, wielodzietnością, chorobą, kalectwem, ale również wystąpieniem zdarzeń losowych, które odcisnęły piętno na funkcjonowaniu rodziny (pożar domu, kradzież).

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+

Wniosek-o-umorzenie-nienaleznie-pobranego-500-plus

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego 500+

Jak widzisz, zwrot nienależnie pobranego 500+ nie zawsze ma miejsce! Wniosek o ulgę w zwrocie nienależenie pobranych na dzieci pieniędzy z 500+ nie podlega opłacie i może być złożony w każdym czasie.

W trakcie postępowania, ocenie organu podlega całokształt okoliczności mających wpływ na sytuację materialno-bytową rodziny.

Do wniosku o umorzenie nienależnie pobranych pieniędzy z tytułu 500 + warto zatem dołączyć dokumenty na potwierdzenie podnoszonych trudności życiowych i finansowych.

Uprawniony urzędnik może przeprowadzić wywiad z rodziną i po stwierdzeniu, że żądanie zwrotu pobranych przez rodzinę i wydanych już pieniędzy może przysporzyć jej poważnych trudności, powinien orzec zgodnie z wnioskiem.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Zwrot nienależnie pobranego 500+ [Wniosek o umorzenie]”
 1. Witam. Przez jakiś czas pobierałam świadczenie 500+ na moją córkę, która jest cały czas ze mną i którą wychowuję samotnie. Jej ojciec na stałe mieszka w UK. Gdy po pewnym czasie wyszło, że jednak nie mogę pobierać tego świadczenia, bo wystąpiła koordynacja, urząd wojewódzki kazał mi te pieniądze zwracać. Nie pracuje, nie mam żadnych dochodów, więc urząd gminy kazał mi spłacać ten dług z pieniędzy, które biorę na pozostałe dzieci. Czy tak można? Czy mają prawo zabierać mi pieniądze na inne dzieci na poczet długu, który mam przez nich, bo sami na początku przyznali mi 500+?

 2. Chciałabym się dowiedzieć, chodzi o 500+, czy będąc za granicą, matka praca sezonowa Holandia, a ojciec pracuje w Niemczech, czy można pobierać 500+ w Polsce na drugie dziecko? bo pierwsze ma 19 lat, a drugie 12 lat, nie pobierając żadnych zasiłków za granicą na nie. Czy jeżeli się pobiera to trzeba je oddać? Bardzo proszę o informację.

Comments are closed.