Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych+ WZÓR

Witam, przez dwa lata pobierałam świadczenie rodzinne, niestety niesłusznie, teraz chcą, abym oddała te pieniądze. Czy mogę złożyć odwołanie od decyzji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych? a może lepszy będzie wniosek o umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Proszę o podpowiedź co robić, bo nie mam takich pieniędzy i mieć na pewno nie będę.


A więc omówimy dziś umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a dalej w treści artykułu zamieszczę gotowy do pobrania wzór wniosku o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.

Ale od początku: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych reguluje prawo do:

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia opiekuńczego w formie zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego
 • zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego
 • świadczeń wypłacanych przez gminę na podstawie art. 22a ustawy
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenia rodzicielskiego.

Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

wniosek-o-umorzenie-zwrotu-nienaleznie-pobranych-swiadczen-wzor

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata, następują na pisemny wniosek uprawnionego:

 • małżonków,
 • jednego z małżonków,
 • rodziców,
 • jednego z rodziców,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • rodziny zastępczej niezawodowej,
 • osoby uczącej się,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej
 • lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka
 • lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny złożony we właściwym urzędzie gminy lub miasta ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Niestety dość często dochodzi do sytuacji, kiedy organ po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania wyjaśniającego stwierdza niezależność pobranych świadczeń.

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenie:

 1. wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości, lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania
 2. wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
 3. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań, lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia
 4. wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie
 5. przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność
 6. wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne.

Przedawnienie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia uprawomocnienia się decyzji orzekającej obowiązek zwrotu.

Jednakże bieg przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych może zostać przerwany min: przez:

 • przyznanie odroczenia terminu płatności należności
 • rozłożenie spłaty należności na raty
 • zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

Po przerwaniu biegu przedawnienie zaczyna swój bieg no nowo. Nadto organ nie wydaje decyzji o obowiązku zwrotu w sytuacji, gdy od pobrania nienależnych świadczeń upłynęło więcej niż lat dziesięć.

Czy można umorzyć nienależnie pobrane świadczenia rodzinne?

W wyjątkowych sytuacjach kierownik ośrodka pomocy społecznej może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części.

A jeżeli w danej sytuacji „szczególne okoliczności” do umorzenia należności nie zachodzą, uprawniony organ na wniosek zainteresowanego może orzec o odroczeniu terminu płatności albo rozłożyć płatność na raty, tak by zobowiązany do zwrotu w pierwszej kolejności mógł zapewnić sobie i swojej rodzinie niezbędne utrzymanie.

Zobowiązany do zwrotu, w celu otrzymania ulgi powinien złożyć stosowny wniosek, podnosząc okoliczności mające wpływ na jego płynność finansową oraz ogólną sytuację materialno-bytową.

Przesłanki zwolnienia od obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Postępowanie w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń jest wolne od opłat, a sprawa powinna zostać rozpozna, w terminie 30 dni od dnia daty złożenia wniosku.

W toku postępowania ustaleniu podlega przede wszystkim weryfikacja, czy osoba zobowiązana do zwrotu nie jest dotknięta:

 • ubóstwem,
 • ciężką lub długotrwałą chorobą,
 • kalectwem,
 • bądź innymi trudnościami, które wystąpiły niezależnie od jej woli.

W tym miejscu przytoczę wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2013 roku zapadły w sprawie sygn. akt III SA/Gd 30/13, w którym wskazano, że szczególnych okoliczności uprawniających organ do m.in. umorzenia należności nie należy utożsamiać wyłącznie z sytuacją dochodową.

Mogą być to wypadki losowe – wypadek komunikacyjny, klęska żywiołowa, ciężka choroba, ale i splot różnych okoliczności, składające się na “okoliczności szczególne”.

Podsumowując

Osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego lub innych świadczeń rodzinnych ma prawo starać się o otrzymanie wsparcia od państwa w postaci umorzenia obowiązku zwrotu, spłaty pobranych świadczeń w ratach lub odroczenia terminu płatności.

W tym celu należy złożyć umotywowany i poparty dowodami (dokumenty, rachunki, faktury, zaświadczenia, oświadczenia) wzór wniosku o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń:

Wniosek o umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wzór

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-rodzinnych

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Każda sprawa z wniosku o umorzenie, rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu płatności w myśl założeniom ustawodawcy traktowana jest indywidualnie!

Ocenie organu podlegają takie aspekty jak: stan rodziny, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia oraz wysokość dochodów z uwzględnieniem kryterium dochodowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Na okres od lipca 2018 do lipca 2019 roku przyjęto kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

Postępowanie jest dwuinstancyjne – od decyzji w sprawie odmowy ulgi przysługuje odwołanie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,56 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych+ WZÓR”
 1. Dobry wieczór, chciałam zapytać o poradę: jak napisać pismo odwoławcze do Samorządowego Kolegium odnośnie niezależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, chodzi o tzw. rodzinne. Chciałam się odwołać w tej sprawie czy to coś pomoże? nie mam teraz pieniążków, żeby to im od razu spłacić czy można to rozłożyć w ratach? proszę o odpisanie.

Comments are closed.