Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS – [WZÓR]

Witam, potrzebuję wzór podania o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń ZUS, lub w ogóle o taki wniosek, aby mogła starać się o całkowite umorzenie tych nienależnie pobieranych świadczeń.

Nie stać mnie, aby całą kwotę zwrócić jednorazowo, a tego właśnie chce ZUS, potrzebuję Pani pomocy, proszę o szybką poradę… Pozdrawiam Aneta T.


W myśl ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS ma prawo dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. A za takie uznać należy:

 • rentę, w tym rentę rodzinną i dodatki do renty rodzinnej,
 • emeryturę wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym,
 • zasiłki (chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, opiekuńczy, wyrównawczy),
 • inne świadczenia wypłacone przez organ rentowy:
  • pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
  • na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS

nienależnie-pobrane-świadczenia-zus-umorzenie
Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS lub rozłożenie ich na raty.

Zgodnie z zapisem art. 84 niniejszej ustawy osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

W takim przypadku ZUS wyda decyzję, w której ustali wysokość nienależnie pobranych świadczeń, kwoty odsetek i kosztów upomnienia i jeśli zobowiązany do zwrotu nadal, pobiera świadczenie z ZUS, to kwoty ustalone prawomocną decyzją organu zostaną potrącone z wypłaconych świadczeń, przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednak ZUS nie może domagać się zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy w sytuacji, gdy pobierający świadczenie dokonał zgłoszenia o zajściu okoliczności skutkujących ustaniem jego prawa do świadczenia, a pomimo to organ rentowy nadal dokonywał wypłat.

W innych przypadkach ZUS nie ma prawa żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż ostatnie 3 lata, chociażby świadczeniobiorca pobierał nienależne świadczenia za okres znacznie dłuży.

Przedawnienie roszczeń ZUS

zwrot-nienaleznie-pobranych-swiadczen-zus-raty

To na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to fakt, że należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności – tak ustęp 7 art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nienależnie pobrane świadczenia ZUS – umorzenie

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-ZUS

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach organ rentowy ma prawo zwolnić świadczeniobiorcę z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, a także w sytuacji, kiedy kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

We wniosku do ZUS o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń wskazać należy:

 • dane personalne – imię, nazwisko, PESEL lub NIP,
 • adres i numer kontaktowy
 • nr sprawy/decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
 • kwoty żądanej należności z odsetkami i kosztami
 • uzasadnienie wniosku z podaniem powodów, przez które nie jest możliwa spłata zadłużenia w całości lub w części wraz z dokumentami na potwierdzenie podnoszonych okoliczności (oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, zaświadczenia lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, faktury, stałe rachunki).

może być złożony w każdym czasie. Jednak przez wzgląd na dobro toczącego się postępowania i wiszącą nad zobowiązanym do zapłaty wizją postępowania egzekucyjnego, którego celem jest, przymusowe ściągniecie należności i które generuje powstawanie dodatkowych kosztów, wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS warto złożyć zaraz po otrzymaniu prawomocnej decyzji w sytuacji, kiedy wiadomo, że stan finansowy dłużnika nie pozwala na dokonanie spłaty, ani w tym momencie, ani w przyszłości.

Umorzenie długów w ZUS, a „szczególne okoliczności”

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż ulga w postaci umorzenia należności ZUS przewidziana jest dla osób znajdujących się w bardzo trudnej, ciężkiej sytuacji materialnej, która jednak z uwagi na inne okoliczności np. natury zdrowotnej nie ulegnie zmianie/poprawie.

I tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniach: wyroku z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sygn. akt II UK 147/09 oraz uchwałach z dnia 9 marca 2006 roku sygn. akt II UZP 1/06 i z dnia 3 czerwca 2000 roku w sprawie sygn. akt III ZP 15/00 wyjaśnił, iż w ramach katalogu przykładowych okoliczności uzasadniających stosowanie ulg wskazuje się ustalenie:

…że w przypadku zwrotu świadczeń osoba zobowiązana lub osoby pozostające na jej utrzymaniu zostałyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania ciężkiej choroby powodującej niezdolność do pracy lub niepełnosprawność osoby zobowiązanej, członka jej rodziny lub innej osoby pozostającej na jej utrzymaniu
…że wiek osoby zobowiązanej; zdarzenia losowe (kradzież, wypadek, pożar, powódź, inne klęski żywiołowe) powodujące szczególne trudności w sytuacji materialnej osoby zobowiązanej.

Ulgi w spłacie zadłużenia względem ZUS

Ulga w spłacie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS może przybrać formę:

 • odroczenia płatności należności
 • spłaty świadczenia w ratach
 • umorzenia odsetek
 • umorzenia kosztów.

Dlatego osoby, które pobrały nienależne świadczenia z ZUS, a których sytuacja materialna jest trudna, jednak nie przemawia za umorzeniem całości nienależnie pobranego świadczenia, mogą starać się zawarcie porozumienia z ZUS i podpisanie stosownej umowy, o której mowa w ustępie 8b art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ale na początek warto oczywiście starać się o umorzenie całego długu wobec ZUS, który wynika z nienależnie pobranych świadczeń ZUS-owskich.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS – [WZÓR]”
 1. Żona otrzymała pismo z ZUS, o zwrot pieniędzy za macierzyństwo, nigdy nic z ZUS nie otrzymaliśmy, że się nie należy, żona była również na komisjach w ZUS i wszystko było ok, co mam w takiej sytuacji robić? proszę o pomoc, zajęli nam konta bankowe bez jakiegoś powiadomienia, list otrzymaliśmy dopiero w poniedziałek, a konta zblokowali szybciej, czy to jest zgodne z prawem?

Comments are closed.