Czy nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z ZUS, z zasiłków dla bezrobotnych, z 500 +, czy innych świadczeń rodzinnych zawsze trzeba zwrócić, gdy zażąda tego uprawniony organ? Otóż nie!

Poniżej kilka informacji i wskazówek, jak bronić się przed nakazem zwrotu nienależnie pobranych ale wydatkowanych już pieniędzy, oraz wzór pisma do pobrania. Sprawdź, w jakiej sytuacji twój wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń zostanie uwzględniony.

nienależnie-pobrane-świadczenia

Spis treści:

 • Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS
 • Umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
 • Zwrot nienależnie pobranego 500+
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zasady umarzania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegają regulacjom zawartym w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z zapisem art. 23 ustęp 1 ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.

Jednak w ustępie 8 niniejszego artykułu ustawodawca przewidział, że organ właściwy dla wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Powyższy przepis jest bardzo ogólny, jednak daje organowi możliwość przyznania ulgi poprzez umorzenie obowiązku zwrotu całości lub części nienależnie pobranych świadczeń przy swobodnej ocenie okoliczności sprawy i zbadaniu, czy w danej sytuacji wystąpiły:

„szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny”.

Zatem decyzja organu będzie decyzją uznaniową zależną wyłącznie od oceny sytuacji rodzinnej i bytowej zainteresowanego wydanej przez konkretnego, umocowanego pracownika.

Będzie to ocena indywidualna, jednak poparta rzetelnie zgromadzonym materiałem dowodowych odzwierciedlającym sytuację materialną zobowiązanego do zwrotu, jego stan rodzinny, stan zdrowia oraz zdolności zarobkowania.

Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego może nastąpić w sytuacji, gdy organ stwierdzi, że rzeczywiście z obiektywnej oceny sytuacji zobowiązanego wynika, że nie będzie on w stanie i teraz i w przyszłości zwrócić nienależnie pobranych świadczeń np. z uwagi na chorobę lub kalectwo.

Wniosek o umorzenie nienależenie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Prawo do starania się o umorzenie nienależenie pobranych świadczeń ZUS przysługuje każdej osobie, która wykaże, że nie jest w stanie spłacić zadłużenia.

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 84 ustęp 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli:

 1. zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności
 2. lub kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czyli podobnie jak w przypadku nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, główną przesłanką umorzenia nienależnie pobranych świadczeń ZUS będzie dokonanie oceny sytuacji materialno-bytowej zobowiązanego.

Organ rentowy oceniając zasadność wniosku o umorzenie całości lub części nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenie ich płatności na raty lub odroczenie terminu zwrotu będzie kierować się oceną sytuacji rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy biorąc pod uwagę jego stan zdrowia i możliwości podjęcia pracy.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

W myśl zapisom art. 76 ustęp 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków albo umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że zobowiązany do zwrotu nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności
 2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić zobowiązanego albo osobę pozostającą na jego utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania
 3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia.

Zatem umorzenie nienależnie pobranego zasiłek dla bezrobotnych może nastąpić wyłącznie poprzez uznanie, że zobowiązany do zwrotu nie posiada majątku, z którego egzekucja była by skuteczna.

Przesłanki orzeczenia na korzyść zainteresowanego zawarte w punkcie 1 i 3 są bardziej klarowne i czytelne niż w przypadku umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z ZUS, czy funduszu alimentacyjnego, a korzystna decyzja może zostać wydana jedynie na podstawie zgromadzonych dokumentów/dowodów pozwalających na weryfikację, czy zobowiązany posiada majątek, czy też nie.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+

Kwestie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (500 +) regulują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W myśl regulacjom zawartym w przepisie art. 25 ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się min. świadczenie wychowawcze 500 +:

 1. wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania
 2. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów lub w sytuacji umyślnego wprowadzenia w błąd
 3. przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność
 4. wypłacone osobie innej niż wskazana w decyzji.

Jednakże zgodnie z zapisem ustępu 10 niniejszego przepisu organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500 + na wniosek zainteresowanego może:

 • umorzyć kwoty nienależnie pobrane łącznie z odsetkami w całości lub w części,
 • odroczyć termin płatności
 • albo rozłożyć na raty, jeżeli uzna, że zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny, do których zaliczyć należy trudności finansowe zaistniałe w związku za chorobą, niepełnosprawnością, czy trwałym kalectwem.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia 500+

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w sytuacji nienależnie pobranych świadczeń organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny – tak art. 30 ustawy.

Do umorzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w myśl powyżej cytowanych przepisów uprawnione będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zaistnieniem dodatkowych okoliczności.

Z założenia ustawodawcy bowiem wynika, że z pomocy socjalnej korzystać mogą osoby spełniające kryteria dochodowe, czyli osoby ubogie.

Wszyscy uprawnieni do wsparcia w ramach opieki socjalnej ze strony państwa nie będą jednak spełniać „Szczególnie uzasadnionych okoliczności” uprawniających do otrzymania umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Uprawniony do uzyskania ulgi musi znaleźć się w wyjątkowo trudnej sytuacji, do której bez wątpienia zaliczyć można ubóstwo na skutek choroby, czy inwalidztwa.

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Podsumowując:

W przypadku nienależnie pobranych świadczeń z ZUS, świadczeń rodzinnych, 500 +, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązany do zwrotu może włożyć wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty płatności lub odroczenie terminu płatności zwrotu świadczenia.

Zaistnienie szczególnych okoliczności, takich jak ciężka, przewlekła choroba, wyłączająca zobowiązanego z rynku pracy, kalectwo, czy inwalidztwo członka rodziny, a także bezspornie trudna sytuacja materialna, przez którą zobowiązany nie jest w stanie dokonać zwrotu bez uszczerbku dla siebie i dla swojej rodziny właściwy organ może umorzyć nienależnie pobrane świadczenie w całości.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: