Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzór

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadziła szansę realizacji podstawowych potrzeb dzieci i uprawnionych osób dorosłych do alimentacji w sytuacji, gdy egzekucja od zobowiązanego do alimentacji, najczęściej jednego z rodziców okazała się bezskuteczna.

W myśl regulacjom zawartym w niniejszej ustawie osoba uprawniona do alimentów może złożyć do właściwego urzędu gminy lub miasta (Ośrodek Pomocy Społecznej) wniosek o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna, a zaległość sięga więcej niż dwa miesiące.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego – katalog osób uprawnionych

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje uprawnionemu do alimentacji na podstawie tytułu egzekucyjnego do ukończenia:

 • 18 roku życia
 • 25 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej
 • oraz bezterminowo w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Zatem przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ badać będzie występowanie łącznie dwóch przesłanek:

 1. pobieranie nauki przez maksymalnie określony czas ewentualnie posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  oraz:
 2. kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 725 zł – od 1 lipca 2019 roku obowiązywać będzie wyższa stawka – 800 zł na osobę w rodzinie.

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Organ, który przyznał prawo do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może orzec o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, jeśli stwierdzi, że:

 1. alimenty od państwa zostały wypłacone pomimo utraty prawa do świadczeń np. na skutek
  1. przekroczenia kryterium dochodowego (obecnie 725 zł na osobę w rodzinie)
  2. umieszczenia uprawnionego w placówce codziennej opieki lub w pieczy zastępczej
  3. wyjazdu członka rodziny za granicę
 2. zaistniały okoliczności wykluczające możliwość zastosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów np. podjęcie pracy w okresie 3 miesięcy od utraty poprzedniego dochodu
 3. decyzja została wydana na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów
 4. świadczenie zostało wypłacone na podstawie nieważnej (uchylonej) decyzji
 5. pieniądze zostały wypłacone innej niż wskazana w decyzji osobie
 6. uprawiony do alimentów otrzymał pieniądze z dwóch źródeł (od zobowiązanego do alimentacji i z funduszu alimentacyjnego).

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-nienaleznie-pobranych-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu, jednak w wyjątkowych sytuacjach można starać się o uzyskanie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części.

Zobowiązany do zwrotu może również złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty, jeżeli w jego sprawie nie zachodzą „szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny”, które skutkować mogą ulgą w postaci umorzenia obowiązku zwrotu.

O „szczególnie uzasadnionych okolicznościach” nie można jednak mówić jedynie w aspekcie materialnym.

Tu warto wskazać uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 wrzenia 2017 roku w sprawie sygn. akt I ISK 712/17,, w którym wskazano, że:

„szczególnie uzasadniony przypadek jest to taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych pozwala stwierdzić, że zaistniały zdarzenia drastyczne w skutkach i daleko ingerujące w plany życiowe. Są to te zdarzenia, które występują całkowicie wyjątkowo, incydentalnie, są zbiegiem wielu niefortunnych zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia i przeciwdziałania”.

Bezsprzecznie zatem „szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny”, o których mówi art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wynikać mogą z trudnej sytuacji materialnej powstałej jednak na skutek niezależnych dla zobowiązanego okoliczności takich jak trwała, ciężka choroba, czy kalectwo, przez które zobowiązany nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej i zwiększyć swych możliwości finansowych teraz i w przyszłości, a posiadany majątek w żaden sposób nie pozwala na dokonanie spłaty.

Rozłożenie na raty lub odroczenie płatności nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Bezrobocie, wychowanie dzieci tylko przez jednego z rodziców, przemijające trudności finansowe, czy orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie wyczerpują przyjętej przez orzecznictwo definicji „szczególnie uzasadnionych okoliczności”, mogą wpłynąć jednak na pozytywne rozpoznanie wniosku o rozłożenie płatności na raty, umorzenie odsetek lub odroczenie płatności.

Podsumowując

Ośrodek Pomocy Społecznej może na wniosek zainteresowanego spełniającego określone przesłanki (ubóstwo, niezdolność do pracy, choroba, kalectwo, etc.) orzec o:

 • umorzeniu
 • rozłożeniu na raty
 • odroczeniu płatności nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Decyzje wydawane w trybie administracyjnych należą do tzw. decyzji uznaniowych, a strona nie ponosi kosztów prowadzonego postępowania, dlatego przy zaistnieniu trudności natury finansowej, czy zdrowotnej zawsze warto starać się o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składając wniosek do właściwego organu.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

6 komentarzy w “Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzór”
 1. Ciekawy i treściwy artykuł – przyda się mojej siostrze – dziękuję! :*

 2. Witam. Mój mąż jest dłużnikiem alimentacyjnym, komornik potrąca mu 60% z wynagrodzenia. Ustaliliśmy z matką dziecka, że będziemy sami płacić jej bieżące alimenty. Fundusz Alimentacyjny już jej nie wypłaca alimentów. Czy jest możliwość umorzyć dług choćby 50% i do kogo trzeba się zgłosić do Funduszu czy do komornika?

 3. Czy mogą być wypłacane z funduszu alimenty skoro uprawniony jest w placówce całodobowej? dziecko zostało umieszczone od 9 lat w całodobowej placówce, miałam zasadzone alimenty 100 zł miesięcznie na niego, nie płaciłam, przyszło mi pismo 2 i pół roku temu, że mam zadłużenie na kwotę 2400 plus odsetki i opłaty komornicze. Płaciłam tą zaległość w ratach, od sierpnia 2018 roku miałam płacić bieżące alimenty, ale nie mam żeby płacić bieżące alimenty więc dalej były płacone w ratach, jeszcze nie spłaciłam jednego zadłużenia a rośnie następne z funduszu alimentacyjnego.

  Jeżeli dziecko przebywa w całodobowej placówce to może takie świadczenia z funduszu pobierać nadal? a egzekucja nie była do końca bezskuteczna bo płaciłam zaległość w ratach? nie że uchylałam się od całkowitej zapłaty… jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, mam dwójkę dzieci przy sobie, dostaję na nie alimenty od ojca i zasiłek rodzinny…

 4. Małgorzata

  Witam, mam 41 lat mój tata ma zaległe alimenty do spłacenia, wczoraj zadzwoniła do mnie pani od komornika mówiąc, że będę musiała oddać pieniądze, ponieważ mi się nie należą… co w tej sytuacji mogę zrobić? oczywiście mój tata nigdy się mną nie interesował, wychowywali mnie dziadkowie, nigdy nie dał na mnie ani złotówki…

 5. włodzimierz

  dostałem wyrok sądu okręgowego w warszawie w 1995 r. o zwrócenie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego. Od bardzo dawna jestem o znacznym stopniu inwalidą. Teraz komornik ściąga mi raty z mojej emerytury, nawet nie powiadamiając mnie o tym wcześniej. Dopiero na moje żądanie przysłał mi dokumenty. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Comments are closed.