Komornik wszedł na hipotekę – co teraz?

Forum prawneKategoria: KomornikKomornik wszedł na hipotekę – co teraz?
AvatarDunkier zapytał 1 rok temu

Witam. Chodzi o to, że komornik wszedl na hipoteke za niespłacany kredyt hipoteczny. Co mogę zrobić kiedy bank podał do komornika egzekucje mieszkania do sprzedaży na licytacji komorniczej?

Otrzymałam promesę z banku i zgodę na sprzedaż mieszkania, ale co z kosztami komornika? Czy bank odwoła czynności komornika, czy najpierw trzeba zapłacić koszty komornicze?

Komornik zrobił zapis w dziale III KW. Czy wystawiając promesę bank policzył koszty i to bank spłaci komornicze koszty?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witaj,

wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

Zgodnie z art. 5 niniejszej ustawy komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą.

Dodatkowo komornik pobiera opłaty stosunkowe lub stałe – tak art. 19 ustawy.

Odnośnie samej opłaty za wpis do księgi wieczystej, to kwestia ta została uregulowana w art. 17, który stanowi, iż:
Komornik uzależnia złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej, w ramach postępowania egzekucyjnego albo wykonania zabezpieczenia roszczenia, od uprzedniego uiszczenia przez wierzyciela kwoty potrzebnej na pokrycie opłaty sądowej należnej od tego wniosku.

We wniosku o wpis w księdze wieczystej komornik wskazuje wysokość pobranej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową komornik przekazuje właściwemu sądowi. Jeżeli wierzyciel został zwolniony od kosztów sądowych należnych od wniosku o wpis w księdze wieczystej, komornik wskazuje we wniosku, że opłata sądowa nie została pobrana, i wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu przesyła do właściwego sądu odpis prawomocnego postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych.

W chwili obecnej, kiedy bank wyraził zgodę na sprzedaż mieszkania poza komornikiem, jako wierzyciel powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o zawieszenie egzekucji.

Natomiast jeśli chodzi o samo rozliczenie kosztów komorniczych, to co do zasady pokrywa je dłużnik. Koszty zostają nałożone na stronę w postanowieniu kończącym egzekucję.

W Twoim przypadku egzekucja był zasadna, dlatego wierzyciel może domagać się zwrotu poniesionych wydatków, w tym wpłaconej zaliczki. Może jednak zaniechać dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów – w zależności od treści ugody, która została zawarta.

Natomiast sam już komornik, umarzając sprawę egzekucyjną, orzeknie o kosztach i to zapewne Ciebie wezwie do ich uregulowania.

Powyższe wynika z zapisu art. 29 ustawy o kosztach komorniczych, który brzmi:

W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Niestety nie jest to dobra nowina, bowiem musisz liczyć się z obowiązkiem uiszczenia do komornika opłaty stosunkowej, która wyniesie 5% lub 10 % dochodzonego przez bank roszczenia – w zależności od daty zawarcia porozumienia.

Przydatne wzory pism:

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wzór

wniosek-do-komornika-o-wykreslenie-wpisu-w-ksiedze-wieczystej-wzor
Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – wzór

Koniecznie przeczytaj:

Twoja odpowiedź