Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych + Wzór wypełnienia

Obowiązek ponoszenia kosztów sądowych wynika wprost z ustawy. Niemniej jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd może zwolnić stronę, bądź uczestnika postępowania od kosztów sądowych.

Wstęp

Zwolnienie następuje na wniosek złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Sprawdź, gdzie i kiedy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz poznaj przesłanki, które sąd powinien wziąć pod uwagę, wydając postanowienie o umorzeniu kosztów sądowych. Dodatkowo, poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wniosku:

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych-wzor-wypelnienia-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wzór

Kto może wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych?

eeeWniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może złożyć strona (powód/pozwany) lub uczestnik postępowania. Wniosek może dotyczyć całości kosztów lub jedynie ich części.

Wraz ze złożeniem wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych wnioskodawca może złożyć inne wnioski m.in. wniosek o przyznanie pełnomocnika/adwokata z urzędu.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych może złożyć osoba, która uważa, że nie jest w stanie ich ponieść. Dla uwzględnienia wniosku sąd musi jednak nabrać przekonania, że wnioskodawca rzeczywiście nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny.

zwolnienie-z-kosztow-sadowych-calkowite-lub-czesciowe

W tym celu prowadzone jest postępowanie dowodowe. Sąd w osobie sędziego lub referendarza sądowego na posiedzeniu niejawnym ocenia złożone przez wnioskodawcę oświadczenie, które objąć powinno szczegółowe informacje o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach.

 

Jak napisać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych?

wzor-pismaW tym miejscu wskazać należy, że wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych zawierać powinien uzasadnienie i informacje, które przybliżą sądowi sytuację materialno-bytową wnioskodawcy.

Natomiast załącznikiem do wniosku powinno być oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania złożone na urzędowym formularzu – oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych można złożyć dodatkowe załączniki m.in. zaświadczenie o dochodach, faktury za zakup leków, wydatki mieszkaniowe.

Warto dodać, że szansę na zwolnienie od kosztów sądowych mają osoby w trudnej sytuacji majątkowej oraz te, które ponoszą znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, osoby bezrobotne, a także osoby mające na utrzymaniu innych członków rodziny.

Należy jednak pamiętać, że nie ma sztywnych wytycznych, którymi powinien kierować się sąd, rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

jak-uzasadnic-wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych

Dlatego osoba, która liczy na pozytywne rozpoznanie wniosku, powinna dołożyć starań, by odpowiednio uargumentować swój wniosek – im więcej okoliczności podniesie tym większa szansa na uzyskanie umorzenia kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w trakcie postępowania

wazneTak jak podałam wyżej, wniosek zwalniający od kosztów sądowych, może złożyć również pozwany. W przypadku pozwanego wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania powinien zostać złożony w odpowiedzi na pozew, w sprzeciwie lub zarzutach do nakazu zapłaty, a najpóźniej ustnie do protokołu w trakcie sprawy.

Wniosek złożony przez pozwanego może być poparty trudnościami natury finansowej. Jednakże pozwany może wnosić o nieobciążanie go kosztami postępowania, powołując się również na zbyt wczesne wszczęcie postępowania przez powoda oraz zasady współżycia społecznego.

 

Co jeśli sąd zgodzi się na zwolnienie z kosztów sądowych?

edPozytywnie rozpoznany przez sąd wniosek skutkuje zdjęciem z wnioskodawcy obowiązku uiszczenia opłat sądowych. Wnioskodawca nie ponosi kosztów sądowych, w tym wydatków poczynionych w trakcie postępowania np. kosztów związanych z opiniami biegłych sądowych.

Wydatki te obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Następnie mogą być rozłożone na innych uczestników postępowania lub całkowicie umorzone. Umorzenie kosztów sądowych wiąże się z zaprzestaniem ich egzekucji przez sąd.

Koszty umorzone przechodzą na Skarb Państwa.

Rozpoznając wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, sąd może uznać wniosek jedynie częściowo. Wówczas zwolnienie może dotyczyć ułamkowej lub procentowej części kosztów, niektórych opłat lub wydatków poczynionych w toku postępowania sądowego.

Po otrzymaniu częściowego zwolnienia strona lub uczestnik postępowania ponosi koszty w części nieobjętej zwolnieniem. Brak uiszczenia części opłaty sądowej w wyznaczonym przez sąd terminie stanowi brak formalny, na podstawie którego sąd wydaje zarządzenie o zwrocie pozwu/wniosku.

Natomiast nieuiszczona opłata po zakończeniu postępowania może być dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym!

 

Zwolnienie od kosztów sądowych po wyroku

23eKażde postępowanie sądowe generuje koszty, dlatego uzyskanie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej nie daje gwarancji, że koszty i wydatki powstałe w toku sprawy zostaną rozliczone przez sąd w postanowieniu/wyroku kończącym postępowanie.

W takim przypadku osoba obciążona kosztami postępowania może złożyć wniosek o umorzenie kosztów sądowych lub rozłożenie ich płatności na raty.

Wniosek o umorzenie kosztów sądowych można poprzeć taką samą podstawą, jak wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

co-dolaczyc-do-wniosku-o-zwolnienie-z-kosztow-postepowania-sadowego

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze