W jaki sposób odzyskać pieniądze od komornika?

Forum prawneKategoria: KomornikW jaki sposób odzyskać pieniądze od komornika?
J.Ci. zapytał 4 lata temu

Witam,

w 2016 r. ogłoszono moją upadłość konsumencką, w 2020 r., gdy otrzymałam pismo od syndyka dotyczące kont bankowych osób i firm z listy wierzycieli, dowiedziałam się, że mam również wpłacać pieniążki dla syna (alimenty) – do komornika – podana była kwota alimentów plus koszty komornicze – a ten prześle je mojemu – dorosłemu już synowi.

Zainteresowałam się tą sprawą – okazało się, iż komornik obecny był przez cały czas trwania mojej upadłości – tylko i wyłącznie dlatego, że życzył sobie tego mój były mąż.

Od czasu ogłoszenia upadłości – 25.10.2016 do czerwca br. (w lipcu zwolniono moje konta bankowe), alimenty dla syna (700 zł/msc) przekazywane były do komornika. Same koszty komornicze to kwota około 70 zł na miesiąc.

Czy istnieje możliwość odzyskania kwoty zebranej przez te wszystkie lata? Jaki paragraf to uzasadnia? wiem,  że prawo upadłościowe, ale niestety nie posiadam dostępu do bardziej precyzyjnych informacji. Jak mam naliczyć kwotę do oddania? z odsetkami, czy bez? Czy komornika obliguje termin zwrotu pieniędzy? Odbywa się to na druku, czy można sporządzić pismo…?

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam Panią,

nie do końca rozumiem Pani roszczenie o zwrot środków pobranych przez komornika tytułem zaległych bądź też bieżących alimentów na rzecz pełnoletniego syna.

Musi bowiem Pani pamiętać, że długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Dlatego tak jak Pani opisała swoją sytuację, oprócz postępowania upadłościowego równocześnie mogło być prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące świadczeń alimentacyjnych.

Uprawnieniem wierzyciela alimentacyjnego, a jeśli ten jest małoletni lub nie posiada zdolności do czynności prawnych jego przedstawiciela ustawowego, lub opiekuna prawnego jest żądanie ściągnięcia świadczeń alimentacyjnych przez komornika.

Dodatkowo musi Pani zdać sobie sprawę z faktu, że postępowanie egzekucyjne dotyczące alimentów może być prowadzone przez komornika, nawet jeśli dłużnik reguluje zobowiązania w terminie. Opóźnienie w płatności musi nastąpić przy przyjęciu przez komornika wniosku egzekucyjnego.

W późniejszym czasie nie jest to już kwestia istotna i jeśli wierzyciel chce kontynuować egzekucję, komornik nie może mu tego odmówić. Oczywiście nie jest to komfortowa dla dłużnika sytuacja, bowiem w grę wchodzą dodatkowe koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym w tym wynagrodzenie dla komornika.

Mając powyższe na uwadze, zawsze doradzam dłużnikom alimentacyjnym podjęcie próby porozumienie się z wierzycielem, a jeśli jest ono niemożliwe, złożenie do sądu zabezpieczenia na poczet przyszłych rat alimentacyjnych.

Jeśli źle zrozumiałam Pani pytanie, proszę o doprecyzowanie. Postaram się wówczas przygotować rzetelną odpowiedź.

Marek odpowiedział 4 lata temu

Witam, nie miałam na myśli zwrotu kwoty alimentacyjnej, tylko kosztów komorniczych, czy zgodne z prawem upadłościowym jest postępowanie, że syndyk przesyła alimenty do komornika, a ten dopiero do syna? – czy, to nie syndyk zastępuje komorników?

Czy syndyk, pobierający z mojego wynagrodzenia pieniądze, nie powinien wysyłać pieniędzy  do syna? Syn był w 2016 r. pełnoletni, ale interesuje mnie, co mówi prawo upadłościowe. Proszę uprzejmie o podanie paragrafu, w którym dowiadujemy się, że może syndyk i komornik funkcjonować jednocześnie, lub paragrafu, że to syndyk powinien przesyłać alimenty.

Jeżeli alimenty w ten sposób przekazywane były nie zgodnie z prawem-to czy mogę domagać się zwrotu kosztów komorniczych, jest  to kwota 71 zł/miesiąc od listopada 2018 r.-z odsetkami, jeżeli tak-to jakimi.

Jeżeli komornik nie działał zgodnie z prawem i należna jest spłata kosztów -to w jakim terminie od otrzymania wezwania powinien  je przekazać mnie.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Przesyłam część uzasadnienia Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 maja 2017 r. II SA/Op 123/17, w którym w sposób jasny zostało wyjaśnione, że wierzyciel alimentacyjny ma prawo pobierać należne alimenty bezpośrednio od syndyka, lub jeśli sobie tego życzy kontynuować postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika – syndyk nie jest organem egzekucyjnym (o tym należy pamiętać).

Zatem roszczenie o zwrot kosztów wywołanych postępowaniem komorniczym nie jest zasadne.

“Z art. 343 ust. 2 Prawa upadłościowego wynika, że ciążące na upadłym zobowiązania alimentacyjne, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja w terminach ich płatności (a więc na bieżąco), w miarę wpływu stosownych sum. Syndyk reguluje te należności alimentacyjne tylko do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału i tylko do wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Przekraczająca tę wysokość część należności alimentacyjnych, przypadających za czas po ogłoszeniu upadłości, nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.

Jeżeli należności alimentacyjne, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, z braku wystarczających środków nie zostaną zaspokojone w sposób i w wysokości określonej w art. 343 ust. 2 Prawa upadłościowego, to umieszcza się je w pierwszej kategorii planu podziału funduszów masy (art. 342 ust. 1 pkt 1), a więc traktuje się tak jak wierzytelności w stosunku do masy upadłości.

Z art. 249 ust. 4 Prawa upadłościowego wynika ponadto, że należności alimentacyjne przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości nie podlegają kapitalizacji i nie umieszcza się ich na liście wierzytelności. Z tego ostatniego przepisu można zatem wywieść wniosek, że należności alimentacyjne przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości nie podlegają zgłoszeniu do masy upadłości.
Wierzyciel alimentacyjny, który dysponuje wyrokiem zasądzającym alimenty (ugodą sądową) – niezależnie od tego, czy wyrok ten został wydany przed czy po ogłoszeniu upadłości – może więc na jego podstawie (bez zgłoszenia wierzytelności do masy) żądać od syndyka wypłat bieżących należności alimentacyjnych na zasadach i w zakresie wskazanym w art. 343 ust. 2 Prawa upadłościowego.

Poza tym, może także na tej podstawie prowadzić egzekucję należności alimentacyjnych przeciw upadłemu z jego majątku niewchodzącego do masy”

Marek odpowiedział 4 lata temu

Dziękuję za odpowiedź.

Ewa odpowiedział 3 lata temu

Komornik nie odwołał egzekucji w urzędzie skarbowym i pobrał nadpłatę. Od maja nie zwraca niesłusznie pobranych pieniędzy, twierdzą, że ma rok, a ostatnio oznajmił, że ma 10 lat na zwrot pieniędzy. Wysłałam pismo z prośbą o wyznaczenie dnia zwrotu pieniędzy, ale od 29.X. nie mam odpowiedzi. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy komornik postępuje zgodnie z prawem?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie zaznaczę, że nie znam żadnego przepisu (bo chyba takiego nie ma), który określałby termin zwrotu niesłusznie pobranych przez komornika środków.

Przyjmuje się jednak, że komornik powinien wykonywać swe czynności w normalnym toku pracy kancelarii, chyba że sytuacja wymaga działania bez zwłoki.

Wiesz już, że komornik co do zasady nie złamał prawa, jednak jest to osoba zaufania publicznego, co wiąże się z obowiązkiem przestrzeganiem pewnych reguł. Przede wszystkim komornik nie może działać na szkodę strony – a bezwzględnie „przetrzymywanie” pieniędzy dłużnika, uderza w jego dobro.

Dodam, że brak rozliczenia nadpłaty – od maja, czyli przez pół roku, nie można nazwać inaczej, niż opieszałością.

Ta może wiązać się z postępowaniem dyscyplinarnym.Tu wyjaśnię, że Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, sprawuje nadzór m.in. nad jego działalnością, a w szczególności ocenia szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności.

Jeśli więc uważasz, że komornik lekceważy Twoją osobę i działa na Twoją szkodę, złóż na niego skargę do Prezesa sądy przy którym działa.