Odmowa mediacji WZÓR do wypełnienia

Jak napisać odmowę mediacji? mediacje mają na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów. Zawsze bierze w nich udział bezstronny mediator, który pomaga skonfliktowanym dojść do porozumienia. Mediacje są dobrowolne, dlatego każda ze stron może w dowolnym momencie zrezygnować z takiej formy prowadzenia negocjacji. Najczęściej powodem wycofania się z mediacji jest stwierdzenie braku szans na zawarcie ugody.

Wstęp

odmowa-mediacji-wzor-pisma-pdf-doc-przykladJak zatem sporządzić odmowę mediacji, aby pismo spełniało wszystkie formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki? aby ułatwić Ci napisanie odmowy mediacji, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odmowy, który pobierzesz poniżej:

Odmowa mediacji wzór

Mediacja co to jest?

Mediacja to sposób na rozwiązywanie sporów z udziałem neutralnego mediatora. Efektem mediacji powinna być ugoda, która zadowoli obie strony. Postępowanie mediacyjne jest niejawne, co oznacza, że mediator ma obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się podczas prowadzenia mediacji.

Głównym zadaniem mediatora jest stworzenie podstaw do dialogu między skłóconymi stronami, a także pilnowanie procedur oraz kontrola dobrowolności i satysfakcji stron z wypracowanego rozwiązania. 

Na mediacje sądowe strony mogą zostać skierowane tylko jeden raz w toku  postępowania i tylko do momentu zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę.

Wszczęcie mediacji następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o ich przeprowadzenie. Najczęściej sąd kierując sprawę na postępowanie mediacyjne, wyznacza miesięczny termin na zawarcie ugody. 

Dokładny termin i miejsce posiedzenia wyznacza mediator właściwy w danej sprawie. Podczas mediacji sporządzany jest protokół z mediacji, w którym ujmuje się:

 • oznaczenie stron,
 • czas i miejsce mediacji,
 • wynik mediacji.  

Mediacja sądowa kończy się z chwilą zawarcia porozumienia przez strony we wszystkich lub w części konfliktowych spraw. 

Zakończenie mediacji

Zakończenie mediacji może nastąpić na wniosek:

 • strony,
 • mediatora.

Ze względu na dobrowolny charakter mediacji, obie strony mogą wycofać się z niej z dowolnych powodów, w dowolnym momencie postępowania.

Rezygnacja z mediacji nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji, ale też nie zwalnia żadnej ze stron od obowiązku uiszczenia opłaty mediacyjnej. 

Z kolei mediator przerywa postępowanie mediacyjne zawsze wtedy, gdy uzna, że jedna ze stron:

 • nie jest świadoma skutków porozumienia,
 • ze względu na swój stan zdrowia nie jest zdolna do uczestnictwa w mediacjach.

O zakończeniu postępowania mediator postanawia również w sytuacji, kiedy strony:

 • za pomocą mediacji chcą osiągnąć nieuczciwe korzyści,
 • nie chcą z zaangażowaniem uczestniczyć w postępowaniu.

Prowadzący postępowanie mediacyjne może przerwać je także z chwilą stwierdzenia, że osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe lub gdy sam stwierdzi brak swojej bezstronności.

Czy mediacje są obowiązkowe?

Mediacje nie są obowiązkowe. Przeprowadza się je za zgodą obu stron, czyli pozwanego i powoda. Zgodnie z przepisami, podstawowymi zasadami mediacji są bowiem dobrowolność i poufność.

Odmowa mediacji jest więc jak najbardziej dopuszczalna. Odpowiednie pismo w takiej sprawie należy złożyć w sądzie w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania postanowienia o skierowaniu na mediacje.

W piśmie tym warto podać powody odmowy wzięcia udziału w mediacji. Pismo można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór odmowy mediacji.

Mediacje nie są darmowe

Brak zgody na mediację często spowodowany jest faktem, że korzystanie z pomocy mediatora nie jest darmowe.

O kosztach związanych z mediacją mówi art. 1835 Kpc., w brzmieniu:

Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

Mediacja wiąże się więc z kosztami, które strony ponoszą solidarnie po połowie. Pierwsze spotkanie z mediatorem to opłata rzędu 150 zł (plus VAT), kolejne spotkania to koszt 100 zł (plus VAT). Całkowity koszt mediacji nie może być jednak wyższy niż 450 zł (plus VAT). 

Nieuzasadniona odmowa udziału w mediacji również może jednak wiązać się z kosztami. 

Jak czytamy w treści art. 103 § 2 k.p.c.:

§ 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.

2. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.

3. Jeżeli strona:

1) pomimo wezwania do osobistego stawiennictwa nie stawiła się w celu udziału w czynności sądu i nie usprawiedliwiła swego niestawiennictwa,

2) w toku postępowania bez usprawiedliwienia nie stawiła się na posiedzenie mediacyjne pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na mediację

– sąd może, niezależnie od wyniku sprawy, włożyć na tę stronę obowiązek zwrotu kosztów w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, a nawet zwrotu kosztów w całości.

4. O możliwości tej sąd poucza strony przy wezwaniu do osobistego stawiennictwa lub przy skierowaniu stron do mediacji.”

Czy warto brać udział w mediacjach?

Istnieje wiele korzyści z wyrażenia zgody na mediację. Zalety takiego rozwiązania to między innymi:

 • utrzymanie lub wznowienie kontaktów ze stroną przeciwną,
 • poprawa lub nawiązanie komunikacji,
 • zrozumienie wzajemnych obaw i potrzeb,
 • obniżenie poziomu negatywnych emocji,
 • uwzględnienie wzajemnych interesów w proponowanych rozwiązaniach,
 • uniknięcie stresu związanego z udziałem w procesie sądowym,
 • zachowanie kontroli nad procesem mediacji i treścią porozumienia,
 • opracowanie korzystnego dla obu stron porozumienia.

Mediacja to też proces oszczędny pod względem czasu trwania. Jest ona zdecydowanie szybsza niż postępowanie sądowe. Zwykle jest również tańsza. Ponieważ proces ten trwa krócej, strony szybciej mogą wprowadzić porozumienie w życie i – przykładowo – uzyskać zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę.  

Nawet jeśli podczas mediacji nie dojdzie do zawarcia porozumienia, strony często uznają sam proces za korzystny ze względu na poprawę wzajemnych relacji, pozbycie się negatywnych emocji czy naukę komunikacji, co może okazać się przydatne po zakończeniu postępowania sądowego.

Warto zatem przemyśleć chęć rezygnacji lub odmowy mediacji, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki.

Podsumowanie

Każda ze stron na każdym etapie postępowania sądowego może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Wszczęcie mediacji następuje gdy któraś ze stron dostarczy mediatorowi wniosek o przeprowadzenie mediacji.

Jednak tak, jak możliwe jest wszczęcie mediacji, tak równolegle możliwe jest nie wzięcie udziału w mediacjach jeśli jako strona nie jesteś zainteresowany prowadzeniem mediacji w danej sprawie. Co więcej, nikt nie może zmusić strony do mediacji w postępowaniu mediacyjnym.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze