Oświadczenie o kompensacie – wzór + Instrukcja

Co to jest oświadczenie o kompensacie? przedsiębiorcy, którzy mają wobec siebie wzajemne należności i zobowiązania, mogą rozliczyć je bezgotówkowo za pomocą kompensaty. Kompensata (tak zwana faktura kompensacyjna) stosowana jest najczęściej w sytuacji braku płynnych środków finansowych i pozwala zredukować problem zatorów płatniczych.

Wstęp

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego sposobu rozliczeń i jak sporządzić oświadczenie o kompensacie? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór kompensaty, którą pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o kompensacie – wzór

oswiadczenie-o-kompensacie-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o kompensacie – wzór

Co to jest kompensata należności i zobowiązań?

Kompensata to bezgotówkowa forma rozliczenia, którą przedsiębiorcy mogą stosować w celu poprawienia płynności finansowej firmy. Rozliczenie to polega na zaliczeniu jednej wierzytelności na poczet drugiej, skutkiem czego jest umorzenie należności i zobowiązań w kwocie równej wierzytelności niższej.

Częściowa kompensata faktury, czyli taka kompensata, która nie pozwala na całkowite wyzerowanie należności i zobowiązań, wiąże się z koniecznością zapłaty pozostałej części kwoty przez jedną ze stron.

Kiedy kompensata należności jest dozwolona?

Kompensatę można stosować wyłącznie w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy mają wobec siebie wzajemne należności i zobowiązania, czyli pod warunkiem, że obaj są jednocześnie wierzycielami i dłużnikami.

Wynika to z faktu, że kompensata polega na równoległym umorzeniu wierzytelności.

Należy wiedzieć jednak, że takie rozliczenie nie jest metodą płatności, którą ujmuje się na fakturze. Kompensata ma natomiast wiele zalet – jest prosta, wygodna i korzystna ekonomicznie, gdyż nie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów transakcji gotówkowych.

Kiedy nie można korzystać z rozliczenia w ramach kompensaty?

Rozliczenie należności i zobowiązań w ramach kompensaty nie jest rozwiązaniem dozwolonym w każdej sytuacji. Kodeks cywilny wymienia rodzaje wierzytelności, których nie wolno rozliczać przy pomocy kompensaty.

Są to między innymi wierzytelności nieulegające zajęciu oraz wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych.

 

Jak obliczyć kompensatę?

Obliczanie kompensaty nie należy do szczególnie skomplikowanych rachunków. Wystarczy, że od kwoty wyższej wierzytelności odejmie się kwotę wierzytelności niższej. Niższa wierzytelność zostanie w taki sposób wyzerowana, a kwota różnicy wzajemnych zobowiązań pozostanie należnością jednej ze stron.

Sumę tą druga firma może następnie uregulować na trzy różne sposoby – gotówką, przelewem lub kolejną kompensatą.

Rodzaje kompensaty

Kompensaty należności i zobowiązań dzielimy na dwa rodzaje – kompensaty umowne i kompensaty ustawowe. Kompensatą umowną nazywamy rozliczenia, których podstawą jest zapis obecny w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Warunki takiego rozliczenia ustalane są dowolnie przez kontrahentów. Z kolei kompensaty ustawowe są kompensatami jednostronnymi, regulowanymi przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 498). Taki rodzaj rozliczeń wymaga spisania odpowiedniego oświadczenia o kompensacie.

Na czym polega kompensata trójstronna?

Kompensata trójstronna to taki rodzaj kompensaty wielostronnej, w której obecne są trzy podmioty. Rozliczenie to wykorzystuje również instytucję przekazu, która polega na tym, że:

  • przekazujący wydaje dłużnikowi polecenie przekazu,
  • przekazany, tj. podmiot, do którego adresowane jest polecenie przekazu, przekazuje należności na rachunek odbiorcy przekazu,
  • odbiorca przekazu otrzymuje pieniądze należne przekazującemu.

Druk kompensaty trójstronnej stosuje się w sytuacji, kiedy jeden kontrahent, mający należność u drugiego podmiotu, pokrywa nimi swoje zobowiązania wobec trzeciego podmiotu. Kompensata trójstronna pozwala rozwiązać problem zatorów płatniczych.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorcy często z niej korzystają, wskazane jest podpisanie „trójstronnego porozumienia”.

Porozumienie to powinno zawierać zobowiązanie przekazanego do wpłacenia pieniędzy na rachunek odbiorcy przekazu, a także warunek skutecznego odwołania przekazu przez przekazującego za wyłączną zgodą odbiorcy przekazu.

 

Po co sporządza się oświadczenie o kompensacie?

Oświadczenie o kompensacie jest dokumentem niezbędnym w celu dokonania potrąceń w ramach kompensaty. Kodeks cywilny zastrzega przy tym, że do dokonania wzajemnego rozliczenia bezgotówkowego uzyskanie zgody drugiej strony nie jest konieczne, gdyż wystarcza już samo złożenie oświadczenia o kompensacie.

Nie istnieje narzucony prawnie wzór kompensaty, jednak dokument ten powinien zawierać przede wszystkim precyzyjne określenie tego, jakie wierzytelności zostaną nim potrącone oraz z jakimi wierzytelnościami należy je rozliczyć.

Co zawiera dokument kompensaty?

Oświadczenie o kompensacie to dokument, w którym nie ma miejsca na niedomówienia. Należy zamieścić w nim wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego zaksięgowania rozliczeń.

Oświadczenie musi zawierać więc:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane obu stron kompensaty, tj. nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP,
  • dane dotyczące wierzytelności przedstawianych do potrącenia oraz wierzytelności, z jakimi mają one zostać rozliczone, czyli numery faktur i innych dokumentów wraz z datami,
  • dokładne określenie kwoty kompensaty i kwoty pozostałej należności,
  • sposób oraz termin uregulowania pozostałej kwoty należności,
  • zapis dotyczący zgodnego księgowania,
  • podpis osoby upoważnionej.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze