Propozycja ugody z wierzycielem – WZÓR + omówienie

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której długi zaczynają generować dodatkowe koszty, to ugoda z wierzycielem może stać się satysfakcjonującym dla Ciebie i dla wierzyciela polubownym rozwiązaniem sporu.

Wstęp

Umowa ugody dłużnik-wierzyciel to rodzaj rozwiązania, które polega na pewnych ustępstwach i ze strony wierzyciela i ze strony dłużnika.

Oczywiście kluczowe staje się właściwe sporządzenie ugody, aby nie wpaść w pułapkę, w którą sam na siebie jako dłużnik założysz. Kwestię sporządzenia propozycji ugodowej z wierzycielem warto pozostawić specjalistom od negocjacji długów lub skorzystać wzoru sprawdzonej ugody, którą dołączam poniżej:

Propozycja ugody z wierzycielem – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Kiedy propozycja ugody z wierzycielem to dobry pomysł?

Jeśli jako dłużnik otrzymałeś od wierzyciela wezwanie do zapłaty lub skontaktował się z Tobą komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, a nie stać Cię na spłatę przedmiotowego długu, to w takich właśnie sytuacjach, warto przemyśleć podpisanie ugody/porozumienia z wierzycielem.

Warto przy tym zaznaczyć, że umowa ugody nie stanowi wyłącznie o zabezpieczeniu interesów tylko i wyłącznie wierzyciela, ale stawia także pewną ochronną zaporę po stronie dłużnika.

Jeśli więc wierzyciel domaga się natychmiastowej spłaty należności, warto jak najbardziej zwrócić się do niego z porozumieniem, dzięki któremu będziesz mieć szansę na:

  • rozłożenie długu na raty,
  • częściowe lub całkowite umorzenie odsetek,
  • umorzenie części długów.

To, co w tej chwili najistotniejsze i o czym musisz wiedzieć, to fakt, że złożenie propozycji ugody wierzycielowi i podpisanie jej przez wierzyciela, zablokuje mu możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego i sądowego.

Dla Ciebie oznacza to, że jako dłużnik nie poniesiesz żadnych kosztów sądowych ani egzekucyjnych, czy innych opłat wynikających z niespłaconego zobowiązania.

Źródło: art. 917 Kodeksu cywilnego

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Umowa ugody w formie porozumienia nie może być wymuszona na żadnej ze stron, jest to rodzaj polubownej spłaty długów i rozwiązanie, na którym powinno zależeć równomiernie obu stronom sporu.

Co innego, jeśli chodzi o zawarcie ugody pod wpływem błędu, taka ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem może być uchylona (unieważniona).

Źródło: Art. 918 Kodeksu cywilnego

§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

§ 2. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

Jakie elementy powinna zawierać ugoda?

Pomimo tego, że żadne przepisy prawa nie formułują treści ugody, powinna ona zawierać pewne dane, dzięki którym ugoda nabierze prawnego charakteru i pozwoli dłużnikowi spłacać należności w ratach, bez obawy o wszczęcie ze strony wierzyciela kosztownej egzekucji komorniczej.

Ugoda dłużnik – wierzyciel musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden podpisany egzemplarz otrzymuje wierzyciel a drugi dłużnik.

Kolejny ważny element to prawidłowo oznaczone dane wierzyciela i dłużnika. Jeśli przedmiotem ugody jest nieruchomość, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć ugodę przed notariuszem lub przed sądem (ugoda przedsądowa). W ten sposób dłużnik, jaki i wierzyciel wystarczająco dobrze zabezpieczą swoje interesy.

Co, jeśli dłużnik nie wywiąże się z ugody?

Decydując się na podpisanie porozumienia z wierzycielem, jako dłużnik musisz być pewien, że wywiążesz się ze wszelkich obowiązków, jakie przewiduje ugoda.

Z mojego doświadczenia wynika, że dłużnicy bardzo często traktują ugodę z wierzycielem, jako przeciągnięcie kwestii spłaty zadłużenia o kilka miesięcy, czyli odwleczenie terminu spłaty długu.

To duży błąd, bo ugoda jest formą umowy i niedopełnienie swoich obowiązków będzie skutkować skierowaniem przez wierzyciela roszczenia o niewykonanie zobowiązania, dzięki czemu wierzyciel bardzo szybko uzyska tytuł wykonawczy, który z kolei posłuży do wszczęcia postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Wtedy, propozycja ugody z wierzycielem nie będzie wchodziła w grę i jako dłużnik zostaniesz obciążony opłatami sądowymi, a także kosztami egzekucji komorniczej.

Przedawnienie długu a ugoda

Z punktu widzenia dłużnika, podpisanie ugody dotyczącej przedawnionego roszczenia jest bardzo niekorzystne, ponieważ ugoda wedle prawa przerywa bieg terminu przedawnienia długu. Podpisując ugodę, dłużnik uznaje dług, czego skutkiem jest wydłużenie terminu przedawnienia.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Przed podjęciem jakichkolwiek rozmów i negocjacji z wierzycielem upewnij się, że zadłużenie nie jest przedawnione. A jeśli jest, wystarczy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, by skutecznie uchylić się od przymusu spłaty tego długu.

Co po podpisaniu ugody z wierzycielem?

Po wynegocjowaniu odpowiedniej wysokości rat, w jakich spłacać będziesz dług u wierzyciela i podpisaniu porozumienia, nadchodzi czas wywiązywania się ze zobowiązania, którego się podjąłeś.

Umowa ugody z pewnością zawiera datę pierwszej wpłaty raty, która co miesiąc w tym samym dniu powinna być sukcesywnie wpłacana na konto bankowe wierzyciela.

Spłacanie zadłużenia musisz od teraz kontynuować dopóty, dopóki dług (którego kwota jest Ci znana i także powinna być zawarta w ugodzie) nie zostanie całkowicie spłacony. Konsekwencje niewywiązania się z ugody z pewnością już znasz.

Ugoda z komornikiem

Tak naprawdę podpisanie ugody z komornikiem nie ma żadnej mocy prawnej, jeśli więc w trakcie toczącej się egzekucji komorniczej doszło do ugody z komornikiem i spłacasz należności w ratach, które wspólnie z komornikiem ustaliliście, i przy tym komornik zobowiązał się, że nie zajmie Ci konta bankowego czy pensji, to niestety są to obietnice bez pokrycia.

To wierzyciel jest gospodarzem toczącego się wobec Ciebie postępowania egzekucyjnego i to on decyduje, jakie składniki Twojego majątku zajmie.

Jeśli więc do komornika wpłynie wniosek wierzyciela o zajęcie wynagrodzenia dłużnika, to komornik nie mając nic do powiedzenia, Twoje wynagrodzenie zajmie, a ugoda z nim zawarta stanie się nieważna.

Dlatego, zamiast próbować zawrzeć ugodę z komornikiem, należy zwrócić się bezpośrednio do wierzyciela i to nim negocjować warunki ugodowe i wysokość rat, prosząc jednocześnie o wstrzymanie egzekucji komorniczej (jeśli ta już się toczy).

Przy takim scenariuszu wydarzeń, interesująca staje się kwestia: ugoda z wierzycielem a komornik, ponieważ podpisanie porozumienia z wierzycielem na ratalną spłatę zadłużenia musi skutkować wstrzymaniem działań komorniczych.

Jest to szansa dla dłużnika na uniknięcie dodatkowych opłat komorniczych i zatrzymanie powiększającego się ogólnego zadłużenia, które często właśnie przez koszty komornicze staje się przysłowiowym „gwoździem do trumny”. Ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej jest więc bardzo dobrym pomysłem.

Podsumowanie

Propozycja ugody z wierzycielem to właściwe postępowanie w sytuacjach, gdy nad dłużnikiem ciąży widmo sprawy sądowej czy też już postępowania egzekucyjnego. O ugodę można również starać się, gdy otrzymaliśmy nakaz zapłaty, lub gdy po prostu życie z długami i stresem z tym związanym jest nie dla nas i długów koniecznie pragniemy pozbyć się.

Wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem należy złożyć wprost do podmiotu, któremu jesteśmy winni pieniądze, zanim jednak do tego dojdzie, (jeśli jesteś w posiadaniu dokumentów jak np. umowa pożyczkowa, kredytowa itd.) warto przejrzeć je, by sprawdzić, czy dług przypadkiem nie przedawnił się i pieniądze, które jesteśmy winni wierzycielowi, rzeczywiście musimy oddać.

Wzór ugody możesz pobrać na początku tego artykułu (ugoda spełnia wszelkie wymagania prawne). Trzymam kciuki, aby odpowiedź wierzyciela była pozytywna, a spłata zadłużenia przebiegała szybko i bezproblemowo!

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze