Ulga na złe długi, czym jest i dla kogo? [PORADNIK] praktyczny!

W dzisiejszym artykule wyjaśnię, czym jest ulga na złe długi, dla kogo jest zarezerwowana i jaki jest termin na jej złożenie. Wymienię też warunki, jakie trzeba spełnić, by móc w ogóle starać się o ulgę na złe długi, zapraszam do krótkiej, lecz treściwej lektury!

Ulga na złe długi, czym jest i dla kogo?

Jeszcze kilka lat temu firmy upadały po tym, jak nieuczciwy kontrahent nie opłacił zlecenia, czy zakupu, a podatek VAT od wystawionej faktury należało i tak zapłacić.

Dziś sprawy nabrały bardziej przychylnego dla przedsiębiorców obrotu. Zmiany regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług wprowadzone ostatnią nowelizacją obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku, pozwalają przedsiębiorcy/wierzycielowi skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku nieuregulowania przez kontrahenta należności wynikającej z wystawionej faktury w terminie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego w fakturze bądź umowie w zakresie wszystkich wierzytelności powstałych po dniu wejścia w życie nowych regulacji, czyli po 1 stycznia 2019 roku i których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 roku.

Zmiany w przepisach ustawy o podatku VAT

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, w skrócie podatku VAT między innymi w zapisach dotyczących rozliczania podatku od nieściągalnych wierzytelności, skróciła termin oczekiwania na korektę zeznania podatkowego ze 150 do 90 dni.

Zgodnie z art. 89a ustęp 1 niniejszej ustawy podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Zatem ustawa pozwala korygować wysokość należnego podatku VAT w przypadku uprawdopodobnienia, że do płatności nie doszło w ustawowo przewidzianych 90 dniach od daty wymagalności zapłaty.

W dalszej części przepisu ustawodawca wskazał, iż nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie, lub na fakturze.

Ulga na złe długi, komu przysługuje – przesłanki złożenia korekty VAT

Nie każdy przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT, dlatego nie każda firma będzie miała prawo skorzystać z korekty, gdyż zgodnie z dalszymi przepisami regulującymi kwestie ulg na złe długi, aby móc skorzystać z korekty, spełnione muszą być poniższe warunki:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji – zatem obie strony umowy muszą być płatnikami podatku VAT w dacie realizacji umowy
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • obie strony umowy (wierzyciel i dłużnik) w dalszym ciągu są zarejestrowanymi, czynnymi płatnikami podatku VAT
  • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym przedmiotowa faktura została wystawiona.

Jeżeli w terminie przewidzianych 90 dni doszło do częściowego uregulowania należnych wierzycielowi kwot, korekta podatku VAT powinna dotyczyć jedynie nieuregulowanej części należności.

Korekta deklaracji podatkowej VAT (ulga na złe długi), a obowiązki wierzyciela

Złożenie korekty deklaracji podatkowej w przypadku braku zapłaty za usługę, czyli skorzystanie z ulgi na złe długi wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia przez wierzyciela o złożeniu przedmiotowej korekty również naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dłużnika.

W zawiadomieniu o złożonej korekcje i skorzystaniu z ulgi na złe długi wierzyciel został zobowiązany przepisami ustawy do wskazania kwoty korekty oraz podania danych dłużnika.

Niniejsze zawiadomienie wierzyciel składa na formularzu według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Takie działanie wierzyciela daje możliwość organom państwowym potwierdzić wiarygodność dłużnika pod kątem odliczonej kwoty podatku od nieuregulowanej faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie, lub na fakturze.

Podsumowując

Ulga na złe długi pozwala przedsiębiorcy, płatnikowi podatku VAT skorygować deklarację podatkową i tym samym odzyskać zapłacony podatek od tworów i usług za nieopłaconą przez nierzetelnego kontrahenta fakturę VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku wystarczy upływ 90-dniowego terminu od dnia wymagalności płatności za wykonaną usługę lub dostarczenie towaru, by zyskać prawo złożenia korekty.

Z ulgi na złe długi należy jednak skorzystać nie później niż z upływem 2 lat od końca roku, w którym płatność z faktury winna być dokonana.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze