Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Upadłość firmy – o czym musisz wiedzieć? [PORADNIK] 2018

Dziś opowiem o tym czym jest upadłość firmy i co trzeba wiedzieć na jej temat! W styczniu 2018 roku zaczęło funkcjonowanie aż 36 409 firm. Obecnie w naszym kraju działa około 2 miliony 300 tysięcy firm różnego typu. Jest to bardzo duża liczba, a szacuje się, że w przyszłym roku może ich być nawet jeszcze więcej, ponieważ mają zmienić się przepisy prawne na jeszcze przyjaźniejsze przedsiębiorcy.

Jednak przy takiej ilości funkcjonujących firm w pewnych gałęziach biznesu jest bardzo duża konkurencja, a to z kolei prowadzi do tego, że wiele firm jest stratnych, nie ma kontrahentów czy też przez kontrahentów dłużników sama popada w długi.

upadłość-firmy

Niestety z roku na rok tak jak powstaje coraz więcej firm, tak też coraz więcej jednostek upada. Jak wygląda upadłość firmy?

Upadłość firmy – podstawa prawna

Każda firma musi działać zgodnie z prawem. Dlatego też nikogo nie powinien dziwić fakt, że żeby ogłosić upadłość firmy musi być do tego prawna przesłanka. W tym wypadku podstawą prawną jest Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Wymieniono w niej warunki upadłości przedsiębiorstwa, tryb postępowania oraz jego skutki.

Zapisy tej ustawy odnoszą się do wielu rodzajów firm. Może to być duże przedsiębiorstwo, jak i jednoosobowa działalność, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców, których definicję podano w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, chyba że ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi inaczej.

Zatem przepisy tej ustawy można stosować także w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Również do wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń oraz do wspólników spółki partnerskiej.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Nie zawsze można ogłosić upadłość, nawet jeśli firma nie ma żadnych przychodów, a jej długi rosną. Przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy. Przede wszystkim ważna jest cała działalność firmy, jej charakter oraz co najważniejsze z czego ta niewypłacalność firmy wynika.

Jeśli jest to tzw. niewypłacalność bieżąca, czyli opóźnienie zapłaty przez kontrahenta i brak możliwości zapłaty dostawy, ale na kolejne miesiące prognozowane są przychody, to upadłość nie będzie ani potrzebna, ani uznana przez sąd w większości wypadków za zasadną.

Artykuł 12 ustęp 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze mówi, że sąd może oddalić wniosek, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynosi mniej niż 3 miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań jest poniżej 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika.

Dopiero licząc od 3 miesięcy mówimy o niewypłacalności długoterminowej, która ma trwały charakter i ma negatywne skutki dla firmy. I to jest najczęściej uznawane za przesłankę do ogłoszenia upadłości firmy.

Likwidacja firmy czy postępowanie naprawcze?

Ogłoszenie upadłości może też skutkować tak zwanym postępowaniem w drodze układu naprawczego. Sąd na podstawie wykazanego prawdopodobieństwa, że dalej działające przedsiębiorstwo zaspokoi wierzycieli lepiej niż po ogłoszeniu jego likwidacji, zgadza się na ogłoszenie układu.

Taką opcję może zaproponować dłużnik, czyli przedsiębiorstwo lub wierzyciel – zależy to od tego, kto wystąpił do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Z tym, że jeśli sąd zgodzi się na postępowanie naprawcze, to zarządzanie majątkiem pozostaje w rękach właściciela firmy, ale jest to kontrolowane przez nadzorcę sądowego. Gdy jednak dokonuje się upadłości likwidacyjnej, wtedy majątkiem gospodaruje syndyk.

Jak złożyć wniosek o upadłość firmy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy składa się we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym.

Ustawowym terminem jest według artykułu 21 ustęp 1 ustawy Prawo upadłościowe dwa tygodnie, ponieważ dłużnik, czyli właściciel niewypłacalnej firmy jest zobowiązany nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia, w jakim nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości złożyć w sądzie wniosek. Wniosek o upadłość może też wnieść wierzyciel.

Wniosek musi zawierać:

 • informacje o dłużniku: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy,
 • w wypadku spółek osobowych i osób prawnych: dane reprezentantów spółki lub osoby prawnej, a także likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni oraz informacje o wspólnikach odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczeń,
 • opis majątku firmy i majątku dłużnika, wraz z oznaczeniem miejsca, gdzie się znajduje firma,
 • wskazania okoliczności uzasadniających wniosek i przedstawienie dowodów na uprawdopodobnienie,
 • informacje czy dłużnik – właściciel firmy jest uczestnikiem czy nie jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu albo innemu państwu członkowskiemu systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych (Ustawa z dnia 24.08.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunków papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami).
 • informację czy dłużnik jest spółką publiczną wg. Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej (…),
 • wykaz majątku z szacunkową wyceną składników,
 • bilans sporządzony dla postępowania z datą na maksymalnie 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • spis wierzycieli wraz z ich danymi oraz wysokością i datami wierzytelności, oraz listą zabezpieczeń wraz z datami ustanowionymi na majątku przez wierzycieli,
 • oświadczenie o spłatach wierzycieli i innych długach w terminie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika: daty, kwoty i terminy zapłaty,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych,
 • inne ważne w toku postępowania informacje, które mogą być ważne dla rozpatrzenia wniosku.

Oprócz wniosku trzeba też złożyć pisemne oświadczenie o prawdziwości danych podanych we wniosku. Jeśli wniosek składa dłużnik, to musi też określić, czy wnosi o:

 • upadłość z możliwością zawarcia układu naprawczego,
 • upadłość z likwidacją majątku.

Załączenie dodatkowych dokumentów do wniosku nie jest obowiązkowe, ale dłużnik musi podać przyczynę ich niedołączenia i uprawdopodobnić je.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości firmy

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie sądowe, podczas którego dłużnik ma prawo kontynuować prowadzenie działalności oraz musi się wywiązywać z obowiązków mających tzw. charakter niepubliczny, czyli płacenia składek ZUS i odprowadzania podatków do US.

Po ogłoszeniu upadłości wierzyciele dochodzą swoich roszczeń w trybie postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika nazywa się masą upadłościową, z której zaspokaja się wierzycieli jednak może to być zarówno majątek firmy jak i prywatny majątek dłużnika.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...


1 Comment

 1. Łukasz

  Witam serdecznie, dostałem z ZUS-u zapłatę zaległości z wszczęcia postępowania z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, zaległość sięga od 2005 roku a nie prowadziłem żadnej działalności gospodarczej w Polsce, większość czasu nie pracowałem a dług wynosi razem z odsetkami 14 tysięcy, proszę wasz o pomoc.

NAPISZ KOMENTARZ

Więcej w DŁUGI
Jak wybrać właściwego, skutecznego i dobrego komornika? [PORADNIK]

Dzień dobry, posiadam tytuł wykonawczy i mogę wszcząć egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi, niestety nie wiem którego komornika wybrać, czy muszę wybrać komornika z miejscowości w której mieszkam? chciałbym aby komornik na którego się zdecyduję był skuteczny i dobrze prowadził egzekucję na dłużniku. Proszę Panią o pomoc i podpowiedź, do którego...

Zamknij