Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej

Jak napisać wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej? Podczas przeprowadzania określonych czynności przez funkcjonariuszy Policji – również w trakcie interwencji domowej – sporządzane są z dokonanych czynności notatki policyjne. Dokumenty te zapisuje się następnie w rejestrach elektronicznych lub w rejestrach prowadzonych w sposób tradycyjny.

Wstęp

wzor-wniosek-o-wydanie-notatki-policyjnej-z-interwencji-domowej-pdf-docPo kopię takiego dokumentu można zwrócić się do komendanta właściwej jednostki policji. Jak uzyskać dostęp do notatki z interwencji policji? wystarczy złożyć stosowny wniosek o notatkę policyjną, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej

wzor-wniosek-o-wydanie-notatki-policyjnej-z-interwencji-domowej-pdf-doc

Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej

Czym jest notatka policyjna?

Notatka policyjna to krótki opis zdarzenia, zapis tego, co według policjanta jest najważniejsze. Notatkę policyjną sporządza się wtedy, gdy konieczny jest dokument potwierdzający zdarzenie. Pismo można wykorzystać później na przykład w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania. 

Przykładowo, w notatce z kolizji drogowej powinny zostać ujęte takie informacje, jak:

 • data zdarzenia,
 • miejsce zdarzenia, 
 • okoliczności towarzyszące, 
 • numery rejestracyjne samochodów uczestniczących w zdarzeniu drogowym, 
 • numery polisy OC i Ubezpieczycieli. 

Notatka służbowa z interwencji policji – o ile prawo nie przewiduje obowiązku spisania protokołu – powinna zawierać między innymi:

 • dane sporządzającego notatkę policyjną: stopień, imię i nazwisko policjanta, nazwę jednostki Policji, w której służy,
 • datę i miejsce sporządzenia notatki,
 • numer sprawy, do jakiej notatka z interwencji domowej została sporządzona,
 • informacje, na podstawie których można zidentyfikować osoby, których notatka dotyczy,
 • określenie okoliczności zdarzenia, ze względu na które dokonano interwencji,
 • podpis sporządzającego notatkę policyjną. 

Policjant sporządza notatkę policyjną nie tylko w oparciu o fakty, które jest w stanie ustalić samodzielnie, ale również  w oparciu o zeznania świadków dotyczące sprawcy i przebiegu zdarzenia. Jest to zatem bardzo cenny dokument o istotnej roli dowodowej.

Można wykorzystać go między innymi w sprawach dotyczących ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich, w sprawach związanych z przemocą w rodzinie czy też w zwykłych sporach sąsiedzkich.

 

Czy mam wgląd do notatki policyjnej?

Uczestnicy zdarzenia często zwracają się do policjantów o podanie danych na temat kolizji i wydanie sporządzonych notatek. Należy wiedzieć jednak, że na etapie czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie – również w przypadku kolizji drogowej – brak jest podstaw prawnych do przekazywania stronom policyjnych notatek na temat zdarzenia. 

W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewidziano możliwości udostępniania stronom  i zapoznawania się przez nie z materiałami sprawy na tym stadium postępowania. Jest to możliwe dopiero w trakcie postępowania sądowego.

Jeśli notatka policyjna jest także częścią materiałów dochodzenia – w przypadku wypadku drogowego – należy stosować się do dyspozycji art. 156 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym:

W toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom  i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie  przygotowawcze.

Można natomiast udostępnić dane na temat ustaleń dokonanych na miejscu zdarzenia w formie pisemnego zaświadczenia wydanego na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny.

Jak uzyskać notatkę z interwencji policji?

Aby uzyskać kopię notatki policyjnej z przeprowadzonej interwencji, należy wnioskować o zaświadczenie na temat ustaleń na miejscu zdarzenia. Zaświadczenie to może zawierać dane personalne uczestników zdarzenia, a także informować:

 • o charakterze, miejscu i czasie zaistnienia zdarzenia, 
 • o wykonanych przez Policję czynnościach,
 • o stwierdzonych  uszkodzeniach pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym – w przypadku kolizji.

Wniosek o wydanie zaświadczenia musi spełniać wymogi podania wskazane w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zawierać odpowiednie uzasadnienie.

Policja nie ma obowiązku udostępniać swoich notatek. Jeśli notatka policyjna z interwencji ma być wykorzystana w postępowaniu karnym, kwestie zaznajamiania się z takimi dowodami regulują przepisy kodeksu postępowania karnego.

Pieczę nad ich udostępnieniem w postępowaniu przygotowawczym sprawuje prokurator, a w sądowym sąd.

 

Jak napisać wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Pod względem formalnym, notatka policyjna jest zaświadczeniem administracyjnym, natomiast policja jest organem administracyjnym. Procedura uzyskania takiego dokumentu została więc uregulowana w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z treścią artykułu 217:

„Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie”.

Udostępnianie notatki policyjnej z interwencji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. Przed złożeniem wniosku należy jednak wnieść opłatę administracyjną i dołączyć potwierdzenie jej uiszczenia. 

Wniosek o wydanie notatki policyjnej powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy, wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane adresata: jednostki policyjnej, która patroluje teren, na którym doszło do zdarzenia,
 • opis zdarzenia: miejsce, data, przebieg,
 • prośbę o wydanie dokumentu oraz określenie celu wydania dokumentu, na przykład dochodzenie roszczeń w procesie odszkodowawczym (przesłanie notatki urzędowej dot. …)
 • podpis.

W celu sporządzenia poprawnego pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej.

Gdzie opłacić wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Wniosek o doręczenie odpisu notatki służbowej nie podlega opłacie, opłacie podlega natomiast wydanie zaświadczenia. Wnioskodawca powinien więc wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie lub przelewem na rachunek organu podatkowego (urząd miasta, urząd gminy) właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument (policja).

Wskazane jest, aby w tytule  przelewu wpisać, iż wpłata dotyczy zaświadczenia, na przykład na temat zdarzenia drogowego nr KW/ID/l.dz./itp.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie lub wydrukowane potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie powinno zostać dołączone do wniosku.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze