Wypowiedzenie umowy agencyjnej wzór

Kategoria: Wzór pismaWypowiedzenie umowy agencyjnej wzór
Patryk P. zapytał 9 miesięcy temu

Chcę złożyć wypowiedzenie umowy agencyjnej, jestem aktualnie pośrednikiem finansowym i działam właśnie w oparciu o umowę agencyjną. Umowę chcę wypowiedzieć ze względu na niesatysfakcjonujące mnie zarobki, poza tym otrzymałem propozycję zatrudnienia na umowę o pracę.

Moje pytania są takie: jaki jest okres wypowiedzenia umowy agencyjnej? czy wypowiedzenie może być ustne, czy koniecznie na piśmie? dostarczyć je mogę pocztą, czy osobiście trzeba? czy jest możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy agencyjnej z 1 miesiąca do powiedzmy 1 tygodnia? będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Patryk P.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witaj Patryku,

art. 764(1) kc. reguluje terminy wypowiedzenia umowy agencyjnej. Zgodnie z brzmieniem niniejszego przepisu:

1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane.

2. Ustawowe terminy wypowiedzenia mogą zostać umownie przedłużone, z tym że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Przedłużenie terminu dla agenta powoduje takie samo przedłużenie dla dającego zlecenie.

3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

4. Przepisy § 1-3 mają zastosowanie do umowy zawartej na czas oznaczony, a przekształconej z mocy art. 764 domniemanie zawarcia umowy agencyjnej na czas nieoznaczony w umowę zawartą na czas nieoznaczony. Okres, na jaki umowa na czas oznaczony była zawarta, uwzględnia się przy ustalaniu terminu wypowiedzenia.

Są to przepisy ogólne, a wiążąca Cię umowa agencyjna może traktować o innych terminach. Dlatego jeśli chcesz poznać swoje prawa i obowiązki, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do zapisów umowy agencyjnej, o ile została zawarta w formie pisemnej.

W treści umowy agencyjnej odszukaj postanowień dotyczących obowiązującego Cię okresu wypowiedzenia. Zwróć jednak uwagę na regulację kodeksu cywilnego dotyczącego możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia.

Przepisy nie przewidują rozwiązania przez wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy zawartej na  czas oznaczony. Natomiast umowa zawarta na czas nieoznaczony i czas oznaczony może być wypowiedziana bez zachowania okresów wypowiedzenia przez każdą ze stron, gdy druga strona nie wykonuje obowiązków w całości lub w znacznej części.

Warto jednak porozmawiać ze zleceniodawcą (drugą stroną umowy) o rozwiązaniu umowy w trybie pilnym, czyli bez okresu wypowiedzenia. Jeśli podniesiesz okoliczności, które wpłyną na zleceniodawcę – brak dochodu, możliwość podjęcia innego zatrudnia –  być może ten zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Jeśli chodzi o samo doręczenie wypowiedzenia, to jest to również kwestia do ustalenia. Zwróć uwagę, że sama umowa agencyjna (wzór umowy agencyjnej <- pobierzesz tutaj) może zostać zawarta w dowolnej formie, czyli również ustanie. Jeśli jednak obowiązująca Cię umowa, została zawarta w formie pisemnej, zasadne będzie przygotowanie wypowiedzenia w tej samej formie, wzór gotowego wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy agencyjnej wzór

Niemniej jednak jeśli wypowiedzenie na 100% trafi do drugiej strony drogą mailową, można się nią posłużyć. Ale tak jak napisałam powyżej najlepiej będzie jeśli zaczniesz rozmawiać, ze swoim „szefem”.

Podobne wątki:

Ludwik odpowiedział 9 miesięcy temu

Umowa agencyjna, która wykonywana jest po upływie terminu, uważana jest za zawartą na czas nieoznaczony, wtedy wypowiedzenie takiej umowy odbywa się z zachowaniem terminów ustawowych, a więc:

  1. Jeśli jest to pierwszy rok, to okres wypowiedzenia umowy agencyjnej wynosi 1 miesiąc.
  2. Jeśli jest to drugi rok, to okres wypowiedzenia umowy agencyjnej wynosi 2 miesiące.
  3. Jeśli jest to trzeci rok, to okres wypowiedzenia umowy agencyjnej wynosi 3 miesiące.
  4. W następnych latach trwania umowy obowiązuje też 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Oczywiście umowa agencyjna może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

  • zaistniały nadzwyczajne okoliczności,
  • jedna ze stron umowy, nie wykonuje swoich obowiązków w całości lub części znacznej.
Twoja odpowiedź