Wypowiedzenie umowy agencyjnej WZÓR + instrukcja

Ze względu na duże znaczenie gospodarcze, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym umowa agencyjna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Wiele młodych osób decyduje się na pracę agencyjną. Niemniej jednak po pewnym czasie wynagrodzenie prowizyjne może okazać się niewystarczające. Wówczas pozostaje decyzja o zakończeniu współpracy.

Wstęp

wzor-pismaSprawdź, jak wypowiedzieć umowę agencyjną i o czym pamiętać, by nie narazić się odpowiedzialność odszkodowawczą, a dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy agencyjnej, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy agencyjnej wzór

Wypowiedzenie umowy agencyjnej zawartej na czas nieokreślony

wazneZgodnie z obowiązującymi przepisami umowę agencyjną zawiera się na czas określony lub nieokreślony. Określenie trwania umowy będzie miało wpływ m.in. na możliwość jej wypowiedzenia oraz obowiązek zachowania terminów wypowiedzenia.

Zgodnie z regulacjami kodeksowymi umowa agencyjna zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana:

 • na miesiąc naprzód w pierwszym roku
 • na dwa miesiące naprzód w drugim roku
 • na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy.

Jeśli strony nie ustaliły inaczej, termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

Zaznaczyć trzeba, że ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane na mocy zgodnego porozumienia stron. Niemniej jednak terminy wypowiedzenia mogą zostać przedłużone. Jednakże ustawodawca zaznaczył, że termin wypowiedzenia umowy agencyjnej ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta.

Dodatkowo zostało zastrzeżone, że przedłużenie terminu wypowiedzenia umowy agencyjnej dla agenta powoduje takie samo przedłużenie dla dającego zlecenie.

Natomiast zgodnie z regulacją art.764 kodeksu cywilnego umowę zawartą na czas oznaczony, a wykonywaną przez strony po upływie terminu, na jaki została zawarta, poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony.

 

Wypowiedzenie umowy agencyjnej zawartej na czas określony

wazneUmowa agencyjna zawarta na czas oznaczony może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności – tak § 1 art. 764(2) kc.

Rozwiązanie umowy agencyjnej w trybie natychmiastowym może mieć miejsce jeśli nie można zgodnie z wymaganiami dobrej wiary żądać od jednej ze stron, aby pozostawała z drugą stroną w stosunku umownym.

Dający zlecenie może rozwiązać umowę agencyjną na mocy jednostronnego oświadczenia woli i bez wypowiedzenia, jeśli doznał wielkich strat na skutek umów zawartych przez agenta oraz w przypadku, gdy ten

 • dopuszcza się wobec niego niestosownego, obraźliwego zachowania
 • wykazuje brak szacunku
 • narusza zakaz konkurencji.

Natomiast agent może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeśli:

 • zleceniodawca nie dostarcza mu informacji dotyczących podstaw do obliczenia prowizji i wyciągów z ksiąg handlowych
 • nie otrzymał prowizji
 • doszło do zatajania przed agentem zawieranych umów
 • zleceniodawca nie wykonuje umów zawartych przez agenta.

Wyżej wymienione okoliczności to oczywiście jedynie przykłady. Ważnych przyczyn wypowiedzenia umowy agencyjnej może być znacznie więcej i należy ich szukać w każdym przypadku osobno  z uwzględnieniem regulacji ustawowych, postanowień umownych oraz interesów stron umowy.

Rozwiązanie umowy agencyjnej, a wzajemne rozliczenia

wazneWypowiedzenie umowy agencyjnej może skutkować roszczeniem agenta o wypłatę świadczenia wyrównawczego, jeśli:

 • w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał on nowych klientów
 • w czasie trwania umowy doprowadził on do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami.

Wysokość świadczenia wyrównawczego jest ściśle określona przez przepisy kodeksu cywilnego i jak wskazuje art. 764(3) § 2:

“ Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania.”

 

Świadczenie wyrównawcze nie przysługuje agentowi, jeżeli:

 • umowa została wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z winy agenta
 • to agent wypowiedział umowę, chyba że wypowiedzenie jest uzasadnione okolicznościami, za które odpowiada dający zlecenie, albo powodem wypowiedzenia jest choroba, wiek lub ułomność agenta, a względy słuszności nie pozwalają domagać się od niego dalszego wykonywania czynności agenta.

Oprócz świadczenia wyrównawczego agent może domagać się od zleceniodawcy wypłaty odszkodowania.

Wygaśnięcie umowy agencyjnej a zakaz konkurencji

waznePo rozwiązaniu umowy agencyjnej strony mogą umówić się na zakaz konkurencji. Ograniczenie działalności agenta może wynikać jednak wyłącznie z zawartej wcześniej umowy na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności) i będzie ważne, jeśli obejmie

 • określoną grupę klientów lub obszary geograficzny
 • rodzaj towarów lub usług stanowiących przedmiot umowy.

Za ograniczenie działalności konkurencyjnej w czasie jego trwania dający zlecenie obowiązany jest wypłacić agentowi odpowiednie odszkodowania – chyba że co innego wynika z umowy lub umowa została rozwiązana z winy agenta.

Na koniec dodać należy, że ograniczenie działalności konkurencyjnej nie może być zastrzeżone na okres dłuższy niż dwa lata od rozwiązania umowy agencyjnej.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, to odwiedź wątek na forum i zadaj pytanie: Wzór wypowiedzenia umowy agencyjnej

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze