Wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości – WZÓR + omówienie

Jak napisać wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości? Umowa z biurem nieruchomości została uregulowana w art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niemniej jednak zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Z treści umowy wynikać będzie przede wszystkim możliwość wypowiedzenia umowy.

wzor-pismaSprawdź, jak skutecznie wypowiedzieć umowę pośrednictwa oraz pobierz specjalnie przygotowany wzór wypowiedzenia, dzięki któremu unikniesz ewentualnych konsekwencji finansowych.

Czym jest umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia nieruchomości
  • nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • najmu nieruchomości
  • dzierżawy nieruchomości

…a także innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub części tych nieruchomości.

Niemniej jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 roku w sprawie II CKN 530/98 oraz podtrzymującym go wyrokiem z 5 grudnia 2013 roku w sprawie V CSK 33/13 uznaje się, że bezpośrednim celem działań pośrednika nie jest wywołanie określonego skutku prawnego, lecz stworzenie warunków, w których zawarcie umowy jest możliwe z udziałem samych zainteresowanych.

Prawo do wynagrodzenia pośrednik nabywa, gdy stworzone przez niego warunki doprowadzą do zawarcia umowy.

Dodać należy, że umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości dla swej ważności musi zostać zawarta z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej. Na skutek jej zawarcia zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia. Natomiast wysokość wynagrodzenia oraz sposób rozliczenia zależy wyłącznie od woli stron.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami chroniącymi prawa konsumentów zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy prawo odstąpienia od umowy wygasa. Wówczas możliwe jest wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości przy zastosowaniu zapisów umowy pośrednictwa.

Wypowiedzenie umowy następuje na skutek jednostronnego oświadczenia jednej ze stron. Dla skuteczności wypowiedzenia zachowana musi być właściwa forma oraz upływ terminu. Jeśli w treści umowy pośrednictwa nie wskazano terminów wypowiedzenia, stosuje się terminy ustawowe z art. 764 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

§ 1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane.

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia mogą zostać umownie przedłużone, z tym że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Przedłużenie terminu dla agenta powoduje takie samo przedłużenie dla dającego zlecenie.

§ 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wzór

wypowiedzenie-umowy-posrednictwa-sprzedazy-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wzór

Wypowiedzenie umowy otwartej z biurem nieruchomości

Podpisanie umowy otwartej z biurem nieruchomości wiąże się ze zgłoszeniem kupna/sprzedaży nieruchomości do kilku biur pośrednictwa. Dochodzi więc do zawarcia większej ilości umów typu otwartego. Każda z umów obowiązuje przez czas nieokreślony, najdłużej do czasu znalezienia kontrahenta.

W treści umowy znaleźć powinien się zapis dotyczący terminu wypowiedzenia. Jeśli strony nie określiły terminów wypowiedzenia umowy pośrednictwa, stosuje się terminy ustawowe wskazane wyżej.

Rozwiązanie umowy z biurem nieruchomości następuje po złożeniu wypowiedzenia w formie pisemnej z upływu określonego w umowie lub z ustawowym terminu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy otwartej z biurem nieruchomości – wzór

wypowiedzenie-umowy-otwartej-z-biurem-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy otwartej z biurem nieruchomości – wzór

Wzór wypowiedzenia umowy z biurem nieruchomości

Postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy pośrednictwa powinny być precyzyjne określone w umowie. Składając wypowiedzenie, należy się z nimi zapoznać, by uniknąć ewentualnej odpowiedzialność finansowej/odszkodowawczej.

Należy również pamiętać, by wypowiedzenie zawierało wszelkie niezbędne elementy. Aby zyskać pewność, że oświadczenie wywoła odpowiednie skutki prawne, warto posłużyć się polecanym przez nas profesjonalnym wzorem wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zajrzyj do naszego wątku na forum, gdzie zadać możesz pytanie: Wypowiedzenie umowy pośrednictwa WZÓR pdf + doc

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,58 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze