Umowa agencyjna – WZÓR + instrukcja i wskazówki!

Czym jest umowa agencyjna? umowa agencyjna to rodzaj umowy cywilnoprawnej, którą przedsiębiorca może zawrzeć z przedstawicielem usług, czyli agentem. Zasady zawierania tego typu umów określają ściśle artykuły 758–764 Kodeksu cywilnego. Co warto wiedzieć na temat omów agencyjnych?

wzor-pismaUWAGA: aby ułatwić Ci do maksimum przygotowanie takiej umowy, sporządziliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy agencyjnej, którą pobierzesz w dalszej części artykułu!

Co to jest umowa agencyjna?

Umowa agencyjna zawierana jest między pośrednikiem a przedsiębiorstwem. Podpisując taką umowę, przedstawiciel usług (agent) przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie (przedsiębiorcy) lub do zawierania ich w jego imieniu.

Za zawieranie umów z klientami zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie, które powinno zostać określone w umowie. Jeśli tak nie jest, wynagrodzenie w postaci prowizji określają przepisy. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór umowy agencyjnej:

Umowa agencyjna – wzór

Kto może zawrzeć umowę agencyjną?

Umowa agencyjna jest umową konsensualną, co znaczy, że może zostać zawarta przez dwie lub więcej stron poprzez złożenie przez nie oświadczenia woli.

Stronami umowy agencyjnej są:

 • osoba dająca zlecenie, czyli zleceniodawca, przedsiębiorca,
 • osoba przyjmująca zlecenie, czyli zleceniobiorca, agent.

Umowę agencyjną mogą podpisać tylko przedsiębiorcy, gdyż zobowiązanie wynikające z jej podpisania to zobowiązanie wzajemnie profesjonalnie. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy dopuszcza się zawarcie umowy agencyjnej pomiędzy agentem a osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Forma umowy agencyjnej

Przepisy prawa nie wymagają, aby umowa agencyjna miała formę pisemną. Obie strony takiej umowy mogą jednak żądać od siebie pisemnego poświadczenia treści takiego stosunku. Pisemna forma zawarcia umowy agencyjnej ma sporo zalet.

Przede wszystkim ułatwia ustalenie momentu zawarcia umowy, a także pozwala na dopracowanie jej treści. Co więcej, podpisanie umowy agencyjnej jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez obie strony.

Wynagrodzenie w umowie agencyjnej

Umowa agencyjna jest umową wzajemną i odpłatną, stanowiącą dwustronne zobowiązanie. Przedsiębiorca, który podpisuje taką umowę, zobowiązuje się do zlecania zadań agentowi oraz uiszczaniu za ich wykonanie odpowiedniego wynagrodzenia.

Z kolei agent będący drugą stroną umowy zobowiązuje się do odpłatnego podejmowania zleceń, czyli do zawierania umów z klientami w imieniu zleceniodawcy lub na rzecz zleceniodawcy. Za takie działanie przysługuje mu wynagrodzenie. Jeśli jego wysokość nie jest wskazana w umowie, to agent powinien otrzymywać prowizję, której wysokość:

 • uzależniona jest od liczby lub wysokości zawartych przez niego umów,
 • ustalana jest na bazie wartości rynkowych, przyjętych w stosunkach wykonywania danej czynności (w miejscu prowadzenia działalności agenta).

Co powinna zawierać umowa agencyjna?

Umowa agencyjna poza określeniem stron, które ją podpisują, powinna zawierać również następujące elementy:

 • wskazanie okresu, na jaki zostało zawarte wzajemne zobowiązanie,
 • wskazanie pośrednictwa lub bezpośredniego zastępstwa w czynnościach, jakie podejmuje się w celu wykonywania umowy,
 • wskazanie informacji o odpłatności, czyli wysokości wynagrodzenia dla agenta.

Dodatkowo treść umowy agencyjnej może precyzować zasady współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a agentem, poruszając następujące zagadnienia:

 • prawo wyłączności, czyli określenie, że zleceniodawca ma prawo do zawierania umów wyłącznie za pośrednictwem agenta (wyłączność może dotyczyć tylko danego obszaru lub konkretnej grupy klientów),
 • ograniczenie działalności konkurencyjnej (maksymalnie na dwa lata, licząc od dnia zakończenia umowy) – może dotyczyć obszaru, grupy klientów, rodzaju towarów lub usług,
 • określenie odpowiedzialności agenta za wykonanie zobowiązania przez klientów, z którymi podpisał umowę w imieniu zleceniodawcy (za dodatkowym wynagrodzeniem).

Obowiązki agenta i przedsiębiorcy

Zawarcie umowy agencyjnej rodzi obowiązki zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i agenta.

Biorący zlecenie jest zobligowany do:

 • przyjmowania zapłaty za świadczenia, które spełnia w imieniu dającego zlecenie,
 • odbierania oświadczeń i zawiadomień o wadach dotyczących wykonania umowy, którą zawarł za zleceniodawcę,
 • podejmowania czynności potrzebnych do ochrony praw zleceniodawcy,
 • przestrzegania wskazówek zleceniodawcy,
 • przekazywania wszelkich znaczących informacji zleceniodawcy.

Obowiązkami przedsiębiorcy są natomiast:

 • przekazywanie agentowi informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy,
 • zawiadomienie agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy,
 • zawiadomienie agenta o niewykonaniu umowy, którą zawarł w imieniu zleceniodawcy,
 • zawiadomienie agenta o fakcie, iż liczba umów, których zawarcie przewiduje, bądź wartość ich przedmiotu będą znacznie niższe, niż ten się spodziewa.

Dodatkowe elementy, jakie można zawrzeć w umowie agencyjnej:

 • wyłączność na rzecz agenta, która może dotyczyć określonej grupy klientów lub obszaru geograficznego,
 • zapis dotyczący niestosowania konkurencji, który zobowiąże agenta do niesprzedawania konkurencyjnych produktów określonej grupie klientów lub grupie z konkretnego obszaru geograficznego (zapis taki traci ważność po upływie dwóch lat),
 • nadanie agentowi odpowiedzialności za dopilnowanie konkretnych zadań, np. pilnowanie płatności rat kredytowych.

Jak wypowiedzieć umowę agencyjną?

Jeśli natomiast chodzi o wypowiedzenie umowy agencyjnej, to umowę agencyjną zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, tj.:

 • na miesiąc naprzód w pierwszym roku,
 • na dwa miesiące naprzód w drugim roku,
 • na trzy miesiące naprzód w trzecim roku i w następnych latach trwania umowy.

Umowę można wypowiedzieć także ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy jedna ze stron nie wywiązała się ze swoich obowiązków w całości lub znacznej części, a także w okolicznościach nadzwyczajnych. Gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy agencyjnej pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy agencyjnej wzór

Podsumowanie

 • Agentowi przysługuje prawo żądania świadczenia wyrównawczego, jeśli w czasie trwania umowy agencyjnej (pozyskując nowych klientów dla kontrahenta), agent zawarł w imieniu dającego zlecenie, umowy które doprowadziły do znacznego podwyższenia obrotów z dotychczasowymi klientami. Dający zlecenie może wypłacić świadczenie wyrównawcze nieprzekraczające wysokości średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w ostatnich 5 latach.
 • Agent może zawierać umowy w imieniu dającego zlecenie oraz odbierać dla niego oświadczenia klientów tylko pod warunkiem gdy dający zlecenie (zleceniodawca) umocował do tego agenta, dając mu pełnomocnictwo.
 • Jeśli chodzi o wygaśnięcie umowy agencyjnej umowa agencyjna podpisana na czas nieokreślony musi zostać wypowiedziana z zachowaniem terminów ustawowych:
  • pierwszy rok współpracy – 1 miesiąc
  • drugi rok współpracy – 2 miesiące
  • trzeci roki i kolejne lata – 3 miesiące.
 • Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa agencyjna musi zostać sporządzona w formie pisemnej jeśli wprowadza odpowiedzialność del credere, jest to odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania (np. usługi) przez klienta.
 • Jak mówi art. 761 kodeksu cywilnego: agentowi przysługuje prawo do wypłaty prowizji po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeśli do podpisania umowy doszło w wyniku działalności agenta.
 • Jeśli do wypowiedzenia umowy agencyjnej doszło z powodów, za które ponosi odpowiedzialność druga strona umowy, to będzie ona jednocześnie zobowiązana do naprawienia szkody wynikającej z rozwiązania umowy agencyjnej na rzecz drugie strony.

Przepisy formułujące umowę agencyjną zostały zamieszczone w art. 758–764 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie zobowiązuje się – w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa – do stałego pośredniczenia, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Za wykonywane czynności określone w umowie zleceniobiorca otrzymuje określone wynagrodzenie.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze