Czym jest Umowa lojalnościowa (lojalka) WZÓR + omówienie

Umowa lojalnościowa to dokument po podpisaniu którego pracownik zobowiązuje się do pozostania w danej firmie, a także do zaniechania prowadzenia działalności konkurencyjnej i świadczenia pracy na rzecz innej firmy lub spółki o takim samym zakresie działalności przez określony w umowie czas.

Niemniej jednak pracownik, podpisując umowę o zakazie konkurencji, nie musi od razu liczyć się jedynie z ograniczeniami i obowiązkami. Decydując się na związanie umową lojalnościową z pracodawcą, pracownik może otrzymać spore profity – od możliwości uzupełnienia wykształcenia, po spore dodatki do pensji.

Wstęp

umowa-lojalnosciowa-wzor-pdf-doc

Sprawdź, kiedy warto podpisać umowę lojalnościową i na co zwrócić uwagę. Pobierz też gotowy do wydrukowania wzór umowy lojalnościowej:

Umowa lojalnościowa – wzór

Umowa lojalnościowa, a Kodeks pracy

Umowa o zakazie konkurencji zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą została uregulowana w przepisach prawa pracy.

Zgodnie z art. 1011§ 1 kodeksu pracy:

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że pomiędzy pracownikiem a pracodawcą bez względu na rodzaj wiążącej ich umowy o pracę oraz wymiar etatu, może dojść do zawarcia umowy o zakazie podjęcia przez pracownika dodatkowego zatrudnienia w konkurencyjnej firmie przez czas określony w umowie.

Zakres zakazu konkurencji nałożonego na pracownika powinien zostać należycie opisany w umowie z odniesieniem do konkretnych usług i produktów. Przy czym zaznaczyć należy, że lojalka może zostać zawarta na czas trwania stosunku pracy lub na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę. Dla ważności umowy należy zachować formę pisemną (pod rygorem nieważności).

Odszkodowanie za zerwanie lojalki

Zwrócić uwagę należy również na zapis art. 1011§2 kodeksu pracy, który wskazuje, że:

Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

W dalszych przepisach kodeksu pracy przeczytać można, że odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Natomiast w razie sporu co do wysokości odszkodowania o jego wysokości może orzec sąd pracy na wniosek zainteresowanego – pracownika bądź pracodawcy.

Gotowy do pobrania wzór umowy lojalnościowej pobierzesz powyżej.

 

Zakaz konkurencji – czym jest w praktyce?

Lojalnościówka to umowa, którą można spotkać w takich branżach, jak marketing, czy public relations. W ostatnim czasie jednak o podpisanie umowy o zakazie konkurencji proszeni są również przedstawiciele handlowi, menedżerowie, lekarze, farmaceuci, projektanci i architekci.

Klauzula o zakazie konkurencji może zostać umieszczona w samej umowie o pracę lub w odrębnej umowie – umowa lojalnościowa, do której podpisania może dojść w czasie trwania stosunku pracy. Wówczas lojalka wiąże się ze skierowaniem pracownika na szkolenie, kurs lub awans. W takim przypadku zawarcie umowy ma na celu zatrzymanie w firmie pracownika już doświadczonego i należycie wyszkolonego.

Kolejnym powodem zawarcia umowy lojalnościowej może być zabezpieczenie interesów firmy. Umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa może obowiązywać również po ustaniu zatrudnienia jeśli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W takim razie będzie to umowa terminowa w czasie której pracodawca może zostać zobowiązany do wypłaty byłemu pracownikowi określonego odszkodowania.

Dodać należy, że choć zawarcie umowy lojalnościowej kojarzy się głównie z obowiązkami i ograniczeniami po stronie pracownika, to lojalka może zakazywać pracownikowi wykonywania jedynie działalności konkurencyjnej precyzyjnie określonej w treści umowy.

Powyższe ograniczenie powinno zostać pracownikowi należycie zrekompensowanie – pracownik związany umową o zakazie konkurencji otrzymuje najczęściej wyższe wynagrodzenie niż jego współpracownicy, którzy takich umów nie podpisywali. Może on również korzystać z dodatkowych uprawnień i świadczeń, np. umowy szkoleniowej.

Umowa lojalnościowa za szkolenie

Lojalka za szkolenie, to dość częsta praktyka pracodawców, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek odejścia z pracy dopiero co wyszkolonego w nowe umiejętności pracownika. Lojalki na ogół zawierane są tuż przed odbyciem się szkolenia bądź jednorazowo przed całym cyklem szkoleń.

Pracodawca, inwestując w przeszkolenie pracownika, spodziewa się, że nowe umiejętności zwiększą jego zakres obowiązków, co przełoży się na większą produktywność pracownika. Jednak oprócz otrzymania darmowego szkolenia, pracownik zobowiązany będzie przez oznaczony w umowie okres  świadczyć usługi na rzecz pracodawcy.

Warto wskazać też, że pracownika obowiązuje również zachowanie tajemnicy informacji (nie trzeba do tego umowy lojalnościowej), którą jasno określa art. 100 § 2 pkt. 4 Kodeksu pracy:

Katalog podstawowych obowiązków pracownika

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

Lojalka ma więc na celu zabezpieczenie interesów głównie pracodawcy, by ten inwestując w szkolenie pracownika, mógł przez dłuższy czas czerpać z tego korzyści.

 

Jak napisać umowę lojalnościową?

Jak sporządzić umowę lojalnościową, aby ta pociągała za sobą skutki prawne? Podstawowym elementem takiej umowy jest wskazanie konkretnego przepisu, czyli podstawy prawnej, na której opieramy tę umowę.

Niemniej ważne jest też dokładne oznaczenie stron lojalki oraz przedmiotu jej zawarcia. Chodzi tu głównie o wskazanie nowego zakresu obowiązków pracownika oraz sumy przeznaczonej na szkolenie, jaką pokryje pracodawca w związku z jego przeszkoleniem.

Warto dodać, że w umowie lojalnościowej powinno znaleźć się też oświadczenie pracodawcy w formie zgody na udoskonalanie kwalifikacji zawodowych pracownika, wskazać tu należy nazwę kursu bądź szkolenia oraz datę i miejsce jego przeprowadzenia.

Lojalnościówka powinna też zawierać warunki odstąpienia od umowy, jak również datę i miejsce sporządzenia kontraktu, a także podpisy pracodawcy oraz pracownika.

Podsumowanie

Umowę lojalnościową (zakaz konkurencji) stosuje się w prawie pracy celem zabezpieczenia interesów pracodawcy.

W trakcie trwania stosunku pracy pracodawca może z pracownikiem podpisać taką umowę, jeśli tylko pracownik wyrazi na to chęć i zgodę. Umowa lojalnościowa może obejmować okres, w którym trwa umowa o pracę, a także po jej zakończeniu.

Za złamanie umowy lojalnościowej Kodeks pracy przewiduje odszkodowanie dla pracodawcy, jednak wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez zatrudnionego przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy wynikać będzie wprost z umowy lojalnościowej, w przypadku natomiast podnoszenia kwalifikacji zawodowych, okres wskazany w umowie, nie może być dłuższy niż 3 lata po zakończeniu szkolenia. Lojalka zobowiąże więc pracownika do pozostawania w zatrudnieniu z pracodawcą i świadczeniu na jego rzecz usług przez maksymalnie 3 lata.

W umowie lojalnościowej określić należy szereg informacji, m.in.:

  • stanowisko pracownika,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • czas obowiązywania umowy,
  • wysokość odszkodowania,
  • itp.

A w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych określić należy konkretnie rodzaj i zakres przebytych kursów i szkoleń.

W przypadku natomiast, gdy pracownik rozwiąże z pracodawcą umowę o pracę po przebytym szkoleniu, obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu tego szkolenia będzie musiał pokryć pracownik.

Pracownik ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty szkolenia tylko do wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze