Podanie o zwiększenie lub obniżenie etatu WZÓR

Jak napisać podanie o zwiększenie lub obniżenie etatu? zawierając umowę o pracę, pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i w określonym wymiarze czasu pracy. Ustalenia stron dotyczące warunków zatrudnienia, pomimo potwierdzenia ich na piśmie w treści umowy, mogą ulec zmianie na drodze porozumienia pomiędzy osobą zatrudnioną a przełożonym.

Wprowadzenie

waznePracownik ma prawo złożyć do pracodawcy podanie o zmianę obowiązującego wymiaru czasu pracy – pracownik może poprosić o zwiększenie lub zmniejszenie etatu. Pracodawca może z kolei wniosek przyjąć lub odrzucić, jeśli skutki wyrażenia zgody na taką zmianę miałyby negatywny wpływ na organizację pracy w zakładzie.

Jak napisać podanie o zmianę etatu? aby pismo przyniosło oczekiwany efekt, powinno być właściwie sporządzone i powinno zawierać niezbędne elementy  oraz uzasadnienie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowe do pobrania wzory pism, które pobierzesz poniżej:

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór

wniosek-o-obnizenie-wymiaru-czasu-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór

Podanie o zwiększenie wymiaru etatu wzór

podanie-o-zwiekszenie-wymiaru-etatu-wzor-pdf-doc-word

Podanie o zwiększenie wymiaru etatu wzór

Kiedy warto złożyć wniosek o zwiększenie etatu?

podanie-o-zwiekszenie-wymiaru-etatu-wzor-pdf-doc-wordJeśli pracownikowi zwiększono wymiar czasu pracy bez uwzględnienia tego w treści umowy o pracę, powinien on dążyć do sporządzenia odpowiedniego aneksu, modyfikującego założenia umowy pierwotnej.

W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której osoba zatrudniona w teorii na część etatu otrzymuje podobne wynagrodzenie do współpracowników pracujących na pełen etat, lecz nie korzysta z wielu innych wynikających z realnego wymiaru czasu pracy przywilejów.

Chodzi między innymi o prawo do urlopu, naliczanie stażu pracy do emerytury, wysokość odprowadzanych składek czy dodatki oraz premie, które kształtowane są w oparciu o niepełny wymiar pracy, określony w treści umowy o pracę.

Kiedy złożyć wniosek o zmniejszenie etatu?

wniosek-o-obnizenie-wymiaru-czasu-pracy-wzor-pdf-docMożliwością zmniejszenia wymiaru czasu pracy interesują się z reguły osoby, które muszą poświęcić więcej czasu rodzinie, na przykład małym dzieciom czy chorym członkom rodziny.

Warto rozróżnić w tym przypadku dwie sytuacje: pracownik wnioskujący o obniżenie etatu nie jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego lub pracownik wnioskujący jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego, dzięki czemu może skorzystać ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem.

Jeśli pracownik posiada 6-miesięczny staż zatrudnienia i wychowuje dziecko do 6 roku życia lub do 18 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, jest uprawniony do skorzystania z urlopu wychowawczego.

Zamiast niego może zdecydować się jednak obniżyć wymiar czasu pracy (maksymalnie do połowy pełnego wymiaru), składając odpowiedni wniosek do pracodawcy w terminie 21 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia pracy w mniejszym wymiarze czasu.

Pracownik jest w takim przypadku chroniony przed zwolnieniem od dnia złożenia wniosku do dnia powrotu do normalnego wymiaru czasu pracy, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Jak napisać podanie o zmianę etatu?

wazneZmiany wymiaru czasu pracy można dokonać na dwa sposoby: poprzez wypowiedzenie zmieniające, które polega na wypowiedzeniu warunków pracy i płacy  (ma to na celu zmianę warunków współpracy) lub poprzez zawarcie porozumienia stron, czyli sporządzenie aneksu do umowy o pracę.

Oba sposoby wymagają zachowania formy pisemnej, a sporządzony i podpisany aneks należy również dołączyć do oryginalnej umowy o pracę. W każdym przypadku pracownik musi wcześniej złożyć na ręce pracodawcy podanie o zmianę etatu. Jak je napisać?

Wniosek o zmianę etatu to pismo o charakterze formalnym. Dokument musi zawierać więc datę i miejsce sporządzenia. Powinien zachowywać także właściwy dla tego typu dokumentów układ.

Podanie o cały etat lub część etatu musi uwzględniać dane wnioskującego pracownika wraz z określeniem zajmowanego przez niego stanowiska. Należy także odpowiednio je zaadresować, podając dane przełożonego oraz dane firmy.

Wniosek o pełny etat lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy powinien mieć właściwy tytuł i treść, która jasno określa, czego dotyczy prośba pracownika. Bardzo istotne jest także właściwe uzasadnienie wniosku!

Jeśli pracodawca z jakichś przyczyn nie zgodzi się na zmianę etatu, masz jeszcze możliwość złożyć u pracodawcy wniosek o zmianę godzin w pracy.

Jak napisać wniosek o zwiększenie etatu?

wazneJeżeli pracownik zawarł z pracodawcą umowę, która przewiduje mniejszy wymiar czasu pracy niż ten, który rzeczywiście obowiązuje osobę zatrudnioną, nie może to powodować warunków pracy lub płacy mniej korzystnych niż w przypadku osób wykonujących tę samą, lub podobną pracę na pełen etat.

Nieproporcjonalne zwiększenie obowiązków pracownika jest zakazane. Zdarza się jednak, że pracodawca próbuje wykorzystać w ten sposób osobę zatrudnioną, gdyż pozwala mu to na osiąganie korzyści materialnych (odprowadzanie niższych składek, niższa pensja, premie i dodatki).

W takim przypadku podanie o zwiększenie etatu musi zostać bardzo dobrze uargumentowane.

Wniosek o zwiększenie etatu nie powinien bazować na porównaniach do innych pracowników – jest to nieprofesjonalne i może stać się przyczyną nieprzyjemnych stosunków z kolegami z pracy. Znacznie lepiej jest powołać się na własne kwalifikacje, osiągnięcia i doświadczenie oraz chęć lepszego wykorzystania ich dla dobra firmy.

Podanie o zwiększenie wymiaru etatu można odnieść również do przyczyny uprzedniego obniżenia wymiaru czasu pracy, spowodowanego na przykład koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. Wniosek o zwiększenie zatrudnienia umotywowany znalezieniem niani lub oddaniem dziecka do przedszkola powinien zostać rozpatrzony pozytywnie.

Poza tym wniosek o zwiększenie wymiaru czasu pracy musi zawierać podstawowe elementy niezbędne w tego typu pismach, czyli datę i miejsce sporządzenia, dane wnioskującego pracownika oraz dane przełożonego, do którego kierowane jest podanie.

Jak napisać podanie o zmniejszenie etatu?

wazneSporządzając podanie o zmniejszenie etatu, warto pamiętać, aby dostarczyć je do rąk pracodawcy najpóźniej na 21 dni przed planowanym przejściem na pracę w mniejszym wymiarze godzin. Należy wiedzieć, że zmniejszony wymiar czasu pracy może obowiązywać tak długo, jak najkrótszy urlop wychowawczy, czyli maksymalnie 3 lata.

Czym uzasadnić podanie o zmniejszenie etatu na ½? Dobrym powodem będzie przede wszystkim wymagająca tego sytuacja rodzinna – konieczność opieki nad dzieckiem, nad osobą chorą lub niepełnosprawną. Wniosek o zmniejszenie etatu powinien zostać w tym przypadku rozpatrzony pozytywnie bez konieczności okazywania jakichkolwiek zaświadczeń.

Gotowy do wypełnienia wzór porozumienia o obniżenie wymiaru czasu pracy pobierzesz poniżej:

Porozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór

porozumienie-o-obnizenie-wymiaru-czasu-pracy-wzor-pdf-doc-word

Porozumienie o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze