Umowa współpracy między firmami budowlanymi – wzór

Współpraca między firmami budowlanymi to porozumienie horyzontalne, zawarte pomiędzy przedsiębiorcami, którzy konkurują ze sobą, ponieważ kierują do odbiorców te same usługi. Dzięki zawarciu umowy współpracy firmy mają bardziej przejrzyste relacje – ustalają zasady wzajemnej współpracy. Co więcej, obie strony mogą liczyć także na większe zyski, ponieważ współpraca pomiędzy firmami jest bardziej opłacalna niż współpraca z osobami prywatnymi.

wazneAby ułatwić Ci przygotowanej pełnoprawnej umowy, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy współpracy między firmami budowlanymi, którą pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika.

Formy współpracy między firmami budowlanymi

Firmy budowlane najczęściej współpracują ze sobą po to, aby świadczyć usługi komplementarnie i kompleksowo, gdyż tego oczekują klienci. Pozwala im to korzystać między innymi z wiedzy i umiejętności wyszkolonych pracowników drugiej strony, czy też z nowoczesnych urządzeń, które ta posiada.

Przedsiębiorcy mogą zawrzeć ze sobą umowę o współpracę lub umowę o wzajemnym współdziałaniu dla wspólnego wykonywania prac. Umowy o współpracę nie należy mylić z zawarciem umowy o świadczenie usług w podwykonawstwie. Gotowy do wypełnienia wzór umowy o współpracy pobierzesz poniżej:

Umowa współpracy między firmami budowlanymi – wzór

umowa-wspolpracy-miedzy-firmami-budowlanymi-wzor

Umowa współpracy między firmami budowlanymi – wzór

W tym przypadku jedna z firm przyjmuje bowiem pozycję wykonawcy, który zawiera umowę z klientem, a druga firma zostaje podwykonawcą tejże umowy na uzgodnionych wcześniej warunkach.

Przy tej formie współpracy to wykonawca odpowiada za podwykonawcę – fakturuje usługi dla klienta, dochodzi od niego zapłaty i dokonuje płatności podwykonawcy. Strony nie są więc sobie równe.

Czym jest umowa współpracy między firmami budowlanymi?

Umowa współpracy między firmami budowlanymi opiera się na ustaleniu warunków współpracy handlowej, a jej celem jest zabezpieczenie interesów obu stron. Współpraca ta może mieć różny charakter (np. roboty budowlane), uzależniony do tego, co przedsiębiorcy chcą osiągnąć.

Kodeks cywilny precyzuje jedynie charakter umów sprzedaży, zamiany, zlecenia, o dzieło, agencyjnych, przewozu, spedycji, dostawy czy leasingu, dlatego w przypadku, kiedy niemożliwe jest dopasowanie warunków współpracy do jednej z umów określonych przepisami, strony mają możliwość stworzenia własnego wzoru.

Istotą umowy o współpracy między firmami jest wzajemna deklaracja przedsiębiorców, dotycząca współpracy handlowej w podejmowaniu określonych działań. Podstawą takiego stosunku prawnego jest więc wzajemne zaufanie.

W wyniku podpisania umowy współpracy powstaje jednak również obustronne zobowiązanie do wypełnienia przygotowanej treści umowy, czyli do spełnienia swoich obowiązków. Umowa może zawierać więc również informacje odnoszące się do sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów, a także informacje o karach za niewywiązanie się ze zobowiązań.

Co powinna zawierać umowa współpracy między firmami budowlanymi?

Prawidłowo sporządzona umowa współpracy między firmami budowlanymi musi w pierwszej kolejności być zawarta w formie pisemnej i zawierać musi miejsce i datę zawarcia umowy, a także określenie stron, które ją podpisują.

Wymagane dane firm to:

 • nazwa,
 • adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer KRS lub CEIDG,
 • imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę.

Umowa współpracy między firmami budowlanymi powinna także określać przedmiot umowy (np. konkretne roboty budowlane) oraz warunki współpracy. Wśród nich znajdują swoje miejsce wzajemne zapewnienia i gwarancje, co do gotowości świadczenia usług w wyznaczonym rozmiarze przez określonych pracowników i w odpowiednim standardzie.

Warunki powinny precyzować, z jakim wyprzedzeniem czasowym składane będą zamówienia na usługi oraz w jakim przedziale minimalnym i maksymalnym zakresu pracy, czyli roboczogodzin.

Umowa o współpracy powinna określać też stawki za roboczogodziny i zakres usług, np. metraż. Może regulować także kwestię zapewnienia materiałów w zakresie własnym lub przez klienta. Jeśli umowa o współpracy zawiera klauzulę wyłączności, to ma ona zazwyczaj charakter wzajemny i jest obwarowana karami umownymi.

Obowiązkowymi elementami umowy o współpracy między firmami budowlanymi będą także:

 • określenie celu, jaki strony chcą razem osiągnąć – cel ten musi być spójny z ogólną strategią i polityką firmy,
 • określenie zakresu zobowiązań każdej ze stron, czyli lista działań, które mają podjąć,
 • określenie miejsca realizacji zobowiązania,
 • określenie terminu obowiązywania umowy lub daty realizacji każdego ze zobowiązań,
 • informacje odnoszące się do tego, czy umowa o świadczenie usług dotyczy stałej współpracy, jednorazowego czy kilkukrotnego współdziałania,
 • określenie warunków wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

 

Czym jest przedwstępna umowa współpracy między firmami budowlanymi?

Jeśli z różnych przyczyn zawarcie umowy współpracy między firmami nie jest możliwe, przedsiębiorcy mogą podpisać przedwstępną umowę współpracy, która jest deklaracją zawarcia w przyszłości umowy ostatecznej. Umowę tego typu należy sporządzić w formie pisemnej. Treść dokumentu powinna wskazywać wyraźną wolę stron do zawarcia przyrzeczonej umowy.

Co więcej, należy umieścić w niej jak najwięcej istotnych elementów przyszłej umowy o współpracy, czyli określenie jej przedmiotu, terminu zawarcia i wszelkich pozostałych warunków współdziałania.

Jeśli jedna ze stron uchyli się od podpisania przyrzeczonej umowy współpracy, wówczas druga strona może dochodzić swoich praw w sądzie. W takim przypadku niewykluczone jest zarówno doprowadzenie do podpisania umowy, jak i uzyskanie odszkodowania za straty poniesione w związku z nie zawarciem ostatecznej umowy.

Podsumowanie

Umowa o świadczenie usług, w tym umowa o współpracy – nie została wymieniona w Kodeksie cywilnym wśród umów nazwanych. Natomiast umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną (tak jak np. różne wersje umowy sprzedaży), i ta jak najbardziej została uregulowana w kodeksie cywilnym (pod art. od 647 do 658).

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze