Umowa na wykonanie usługi WZÓR + instrukcja!

Jak napisać umowę na wykonanie usługi? umowa o wykonanie usługi dla swojej ważności nie musi mieć formy pisemnej, jednak w przypadku ważnych i kosztownych zleceń znacznie praktyczniejszym rozwiązaniem jest zawarcie jej na papierze dla celów dowodowych. Pisemna umowa dotycząca wykonania usługi zabezpiecza bowiem interesy obu stron umowy!

Wstęp

wazne-uwagiJak sporządzić taką umowę? aby ułatwić Ci przygotowanie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy wykonania usługi, którą pobierzesz poniżej:

Umowa na wykonanie usługi wzór

Czym jest umowa na wykonanie usługi?

Standardowa umowa na wykonanie usługi nie została wyszczególniona w Kodeksie cywilnym. Umowa ta powstała bowiem dzięki istnieniu tak zwanej swobody umów. Z reguły ma ona formę umowy o dzieło, umowy zlecenia lub mieszaną. To przedmiot zobowiązania stron powinien decydować o tym, czy do umowy stosuje się przepisy o zleceniu, czy przepisy umowy o dzieło.

Sporządzając umowę na wykonanie usługi, należy zatem zastanowić się, jaki jest charakter czynności, którą ma wykonać zleceniobiorca. Trzeba pamiętać przy tym, że umowa o dzieło dotyczy zobowiązania do osiągnięcia określonego rezultatu.

Z kolei umowa zlecenia stanowi zobowiązanie do starannego wykonania określonych czynności. O charakterze i kwalifikacji prawnej umowy na wykonanie usług nie będzie stanowiła sama nazwa – np. umowa o usługi budowlane – lecz jej treść oraz zgodny zamiar stron. Standardowy wzór umowy na wykonanie usługi pobierzesz powyżej.

Dlaczego warto sporządzić umowę na wykonanie usługi?

Pisemna umowa cywilna na wykonanie usługi stanowi zabezpieczenie obu stron – wykonawcy i zlecającego. Dokument tego typu pozwala uregulować zakres prac, terminy, kwestię wynagrodzenia i wszelkie inne warunki wykonania usługi.

Na wypadek ewentualnego sporu, wynikającego z niedotrzymania warunków umowy przez jedną ze stron, umowa na wykonanie usługi będzie miała znaczenie dowodowe w procesie sądowym.

Umowę na wykonanie usługi w formie pisemnej warto zawrzeć szczególnie przy istotnych zleceniach, czyli tych kosztownych, czasochłonnych, wieloetapowych. Najczęściej umowy tego typu dotyczą robót budowlanych i remontowych, a także zleceń wytworzenia produktów na zamówienie (np. mebli).

 

Co zawiera wzór umowy wykonania usługi?

Wzór umowy o wykonanie usługi sporządza się z reguły na bazie umowy o dzieło, ze względu na fakt, iż dotyczy zlecenia określonego dzieła.

Umowa wykonania usługi powstała jednak w oparciu o obowiązującą swobodę umów, dlatego jej charakter jest w pełni zindywidualizowany – zgodnie z wymaganiami zlecającego, akceptowanymi przez wykonawcę.

Umowa wykonania usługi musi zawierać pewne elementy stałe. Będą to:

  • określenie stron umowy, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego zlecającego oraz dane wykonawcy wraz z numerem NIP, a w przypadku spółek prawa handlowego z nazwą, adresem siedziby, numerem wpisu do rejestru, oznaczeniem sądu rejestrowego, wysokością kapitału zakładowego oraz nazwiskiem osoby uprawnionej do reprezentowania spółki,
  • określenie przedmiotu umowy, czyli dzieło, które ma być wynikiem pracy wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem (zakres prac, rodzaj użytych materiałów i technik, itp.),
  • wyznaczenie terminów i harmonogramu, czyli informacja o przewidzianym terminie zakończenia prac lub poszczególnych etapów pracy,
  • określenie wynagrodzenia i formy zapłaty, w tym oznaczenie, która strona ponosi koszt zakupu materiałów niezbędnych do wykonania dzieła,
  • określenie obowiązków obu stron wraz z przewidzianymi karami za ich naruszenie,
  • określenie warunków wypowiedzenia umowy.

Umowa na usługi remontowe

Umowa na usługi budowlano-remontowe znana też potocznie jako umowa o roboty budowlane podpisywana jest przez inwestora i fachowca bądź ekipę fachowców, którzy mają za zadanie wykonać prace zgodnie z projektem zleceniodawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Obowiązkiem inwestora jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji usług – w tym zarówno warunków organizacyjnych, jak i finansowych. Z kolei wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa budowlanego, co oznacza, że nie może wykonać czynności, które stoją w sprzeczności z tym prawem.

Umowa o wykonanie remontu powinna regulować zasady dotyczące podwykonawców. Strony muszą ustalić, czy inwestor dopuszcza możliwość zlecania prac podwykonawcom, a jeżeli tak, to w jakim trybie i w jakim zakresie.

Jest to szczególnie istotne z perspektywy kosztów inwestycji, bowiem w przypadku podzlecenia prac przez wykonawcę podwykonawcom, inwestor może zostać zobowiązany do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia.

 

Umowa przedwstępna na wykonanie usługi

W dobie dużego popytu na usługi budowlane warto zdecydować się na podpisanie umowy przedwstępnej na wykonanie usługi, co pozwoli zleceniodawcy niejako zarezerwować termin wykonania dzieła. Dokument zabezpieczy jednak interesy obu stron, gdyż zobowiązuje je do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna usługi powinna zawierać istotne postanowienia oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

W przypadku umów o roboty budowlane będzie to między innymi wskazanie obiektu, jaki ma zostać wykonany, określenie terminu przekazania placu budowy, określenie projektu, podanie terminu wykonania robót i odbioru obiektu oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia i terminu jego zapłaty. Wzór umowy przedwstępnej usługi pobierzesz poniżej:

Umowa przedwstępna usługi – wzór

umowa-przedwstepna-uslugi-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna usługi – wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze