Umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych – WZÓR

Umowę o wykonanie usług budowlano-remontowych warto sporządzić zawsze, kiedy decydujemy się skorzystać z usług fachowców. Dokument ten zabezpiecza interesy obu stron, pozwala uniknąć nieporozumień i ułatwia dotrzymanie terminów przez ekipę budowlaną. Co warto wiedzieć o umowie wykonania usług budowlano-remontowych, by zabezpieczyć się z punktu widzenia usługobiorcy i usługodawcy?

wazne-uwagiAby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej i zgodnej z prawem umowy budowlanej, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy o wykonanie usług budowlano-remontowych, którą pobierzesz poniżej:

Umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych wzór

umowa-o-wykonanie-uslug-budowlano-remontowych-wzor

Umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych – wzór

Jaki charakter ma umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych?

Umowa o wykonanie usług to umowa nienazwana, stworzona dzięki istnieniu swobody umów. Jej charakter jest więc dowolny, zależny od woli zlecającego i akceptacji wykonawcy. Podejmując decyzję o tym, jakimi przepisami powinna zostać objęta taka umowa, warto wziąć pod uwagę najważniejsze cechy umowy o dzieło i umowy zlecenia – to na podstawie tych umów sporządza się bowiem umowę o wykonanie usług.

Umowa zlecenia zobowiązuje zleceniobiorcę do dołożenia należytej staranności w swoich działaniach, zmierzających do określonego celu. Jeśli umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych zostanie stworzona na bazie zlecenia, wykonawca będzie odpowiedzialny nie za brak skutku (niewykonanie dzieła), lecz za brak należytej staranności.

Bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się zatem zadbanie, aby umowa o wykonanie usług remontowych lub budowlanych została sporządzona na podstawie umowy o dzieło.

Charakterystyczną cechą takiej umowy jest bowiem zobowiązanie wykonawcy do osiągnięcia określonego skutku – np. wybudowania domu. W przypadku takiego charakteru umowy o wykonanie usług wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za brak rezultatu, o którym mówi umowa.

Co powinna zawierać umowa wykonania usługi?

Wzór umowy na wykonanie usługi jest stosunkowo uniwersalny, dlatego można wykorzystać go zarówno na potrzeby sporządzenia umowy remontowej, jak i umowy o usługi budowlane. Umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych powinna zawierać więc:

 • określenie stron umowy, tj.:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i numer dowodu osobistego zlecającego,
  • nazwę, adres siedziby, NIP wykonawcy w przypadku firmy, a w przypadku spółki również numer wpisu do rejestru, wysokość kapitału zakładowego oraz nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki.
 • określenie przedmiotu umowy, czyli dzieła, które ma być efektem prac wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem tego dzieła,
 • określenie terminu zakończenia prac lub harmonogramu wykonywania poszczególnych etapów usługi,
 • określenie wysokości wynagrodzenia i formy zapłaty, a także wskazanie strony, która ponosi koszty zakupu materiałów,
 • określenie obowiązków obu stron,
 • określenie kar przewidzianych za naruszenie obowiązków,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy.

 

Kiedy można odstąpić od umowy remontowej?

Umowa remontowa jest umową rezultatu, czyli umową o dzieło. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego, można wypowiedzieć taką umowę, jeśli wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonywaniem prac, że nie jest prawdopodobne, aby zdążył ukończyć dzieło w wyznaczonym terminie.

W takim przypadku zlecający może odstąpić od umowy remontowej nawet bez wyznaczania dodatkowego terminu. Dodatkowe warunki odstąpienia od umowy należy zawrzeć także w treści samej umowy.

Umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych a kary umowne

Określenie kar umownych to ważny element umowy remontowej, która zabezpiecza interesy zlecającego. Kary umowne są odszkodowaniem za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. Istotą takiej kary jest zapłata określonej sumy w okolicznościach określonych w umowie.

Najczęściej kary dotyczą niewykonania prac w terminie, służąc zdyscyplinowaniu wykonawcy. Kara umowna może zostać określona w konkretnej kwocie lub w umówionym procencie wynagrodzenia. Naliczana będzie za każdy dzień zwłoki.

Kary umowne warto ustalić także za nieusunięcie w uzgodnionym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze. Dopisek może stanowić, iż w przypadku, kiedy kara umowna nie pokryje całej szkody poniesionej przez zlecającego, wykonawca będzie zobligowany do wypłaty odszkodowania uzupełniającego.

Oświadczenie o wykonaniu usługi

Zakończenie wykonywania usługi budowlano-remontowej wymaga pisemnego potwierdzenia. Sporządza się je w celu ustalenia daty odbioru przedmiotu umowy, poświadczenia o zakończeniu prac w określonym terminie, czy też ustalenia wysokości kary umownej w związku ze zwłoką w terminowym wykonaniu usługi.

Oświadczenie o wykonaniu usługi ma znaczenie także w kwestii odprowadzenia podatku VAT, gdyż obowiązek podatkowy powstaje w okresie zakończenia wykonywanej usługi – pracę uznaje się bowiem za wykonaną w terminie postawienia dzieła do dyspozycji zlecającego, nie zaś w terminie jego technicznego odbioru.

Co powinno zawierać takie oświadczenie? Dokument należy sporządzić z uwzględnieniem wszelkich uwag dotyczących wykonania usługi oraz z określeniem wszystkich wykonanych i niewykonanych prac. Oświadczenie może wskazywać także ilość i wartość wpłaconych zaliczek lub zadatków oraz wydatków związanych z zakupem towarów niezbędnych do wykonania danego dzieła.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze