Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną WZÓR + omówienie!

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną to umowa cywilnoprawna, której charakter regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa tego typu dotyczy najczęściej budowy, remontu domu lub mieszkania czy też wyremontowaniu bądź postawieniu innej nieruchomości i polega na wzajemnym zobowiązaniu inwestora i wykonawcy. Pierwszy z nich powinien wykonać czynności związane z przygotowaniem robót, a drugi wykonać zamówiony obiekt zgodnie z projektem zlecającego.

Wstęp

wazne-uwagiJak powinna wyglądać umowa o wykonanie prac remontowo-budowlanych? co warto w niej zawrzeć? Aby zabezpieczyć interesy inwestora i wykonawcy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o roboty budowlane z osobą fizyczną, którą pobierzesz poniżej:

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną wzór

umowa-o-roboty-budowlane-z-osoba-fizyczna-wzor-pdf-doc

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną – wzór

Czym jest umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną?

Umowa o usługi budowlane często zastępowana jest przez umowę o dzieło. Tymczasem są to dwie odrębne umowy, posiadające również odrębne regulacje prawne. Według Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną to umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług.

Dokument chroni inwestora przed zaniedbaniami wykonawcy, a wykonawcy gwarantuje odpowiednie warunki do wykonywania pracy oraz otrzymania za nią wynagrodzenia.

Na podstawie umowy na roboty budowlane dochodzi do realizacji inwestycji.

Podpisując umowę o usługi budowlane, wykonawca zobowiązuje się tym samym do:

 • oddania przewidzianego w umowie obiektu w określonym terminie,
 • wykonania obiektu zgodnie z projektem,
 • wykonania obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Z kolei inwestor jako druga strona umowy ma za zadanie:

 • przygotować wszystko, co niezbędne, aby wykonawca mógł wykonać zlecony obiekt, czyli przekazać teren budowy i dostarczyć projekt,
 • odebrać obiekt po zakończeniu budowy,
 • zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie.

Czym różni się umowa wykonania usługi budowlanej od umowy o dzieło? Przede wszystkim umowa na roboty budowlane z osobą fizyczną posiada dodatkowe elementy, związane z charakterem samego obiektu budowlanego, z profesjonalnym charakterem wykonawcy oraz obszernym uregulowaniem problematyki budowlanej.

Przedmiotem takiej umowy jest obiekt o dużych rozmiarach i indywidualnych właściwościach użytkowych oraz fizycznych. Co więcej, procesowi jego wykonania towarzyszy wymóg projektowania i stały nadzór. Tymczasem przedmiotem umowy o dzieło są z reguły mniejsze prace i drobniejsze usługi.

 

Czy umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną musi mieć formę pisemną?

W teorii umowa o roboty budowlane dla swojej ważności nie wymaga zachowania formy pisemnej. Przepisy Kodeksu cywilnego mówią jednak, że umowa tego typu powinna być potwierdzona pismem.

Warto zachować taką formę również ze względów dowodowych, gdyż przedmiotem umowy o roboty budowlane jest zazwyczaj duża i kosztowna inwestycja.

Ponadto, istotną częścią umowy o usługi budowlane jest dokumentacja budowlana stanowiąca załącznik. Obejmuje ona dokumentację projektową – projekt budowlany i pozwolenie na budowę, dokumenty związane z lokalizacją inwestycji oraz dokumenty związane z nadzorem autorskim i inwestorskim.

Co powinien zawierać wzór umowy na roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną powinna określać strony umowy, jej cel i przedmiot. Elementami prawidłowo skonstruowanej umowy będą więc następujące elementy:

 • data i miejsce zawarcia,
 • dane wykonawcy – imię i nazwisko, adres zamieszkania, itd.,
 • dane inwestora,
 • precyzyjne określenie przedmiotu umowy,
 • określenie obowiązków i uprawnień każdej ze stron umowy,
 • określenie wynagrodzenia za wykonanie umowy oraz zasad jego zapłaty,
 • określenie sposobu wykonania przedmiotu umowy,
 • określenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
 • określenie sposobu odbioru przedmiotu umowy.

Jeśli chodzi o opis przedmiotu umowy o roboty budowlane, to jest nim najczęściej wykonanie prac związanych z postawieniem budynku. Należy tutaj określić jednak również zakres tych prac, np. budowa do stanu surowego otwartego.

W dokumencie trzeba zawrzeć także informacje na temat projektu, czyli podać jego nazwę i numer. Umowa powinna uwzględniać też plany i specyfikacje dotyczące budynku, dostarczone przez inwestora.

Ważną kwestią do zawarcia w umowie jest również ustalenie, czyim obowiązkiem będzie zakup materiałów.

 

Jakie obowiązki ma inwestor i wykonawca?

Umowa o roboty budowlane powinna szczegółowo określać obowiązki obu stron. W przypadku inwestora może to być:

 • przekazanie wykonawcy projektu, planów i specyfikacji technicznej budynku,
 • gotowość do okazania dokumentu potwierdzającego prawo własności gruntu i pozwolenia na budowę,
 • gotowość do okazania umowy z kierownikiem budowy i inspektorem budowlanym,
 • oddanie terenu budowy do dyspozycji wykonawcy,
 • współpraca z wykonawcą w zakresie prowadzonych prac,
 • sfinansowanie niezbędnych materiałów budowlanych,
 • odebranie budowy, czyli zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • wypłata określonego w umowie wynagrodzenia, w wyznaczonym terminie.

Z kolei obowiązkami wykonawcy będą:

 • właściwe przygotowanie terenu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych,
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych nieruchomości, sprzętów i maszyn znajdujących się na terenie budowy (warto poprzedzić rozpoczęcie prac protokołem),
 • budowa obiektu zgodnie z dostarczonym projektem oraz normami prawa budowlanego,
 • budowa obiektu zgodnie z zasadami BHP,
 • oddanie inwestorowi wykonanego obiektu w wyznaczonym terminie.

Podsumowanie

Wykonawca robót budowlanych to strona, która zgodnie z umową o roboty budowlane ma wybudować lub wyremontować budynek zgodnie z dostarczonym przez inwestora projektem i harmonogramem. Przedmiotem umowy może być więc obiekt, a nawet zakres prac, jaki wykonawca zobowiązuje się wykonać.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (Art. 6471. Umowa z podwykonawcą o roboty budowlane) zawierając umowę o roboty budowlane, wykonawca ma obowiązek oddać przewidziany w umowie obiekt, wykonany zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, natomiast inwestor zobowiązuje się do tego, by dokonać czynności związanych z przygotowaniem robót, a przede wszystkim do przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dostarczenia projektu, co więcej inwestor zobowiązuje się również do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Jak rozwiązać, wypowiedzieć lub odstąpić od umowy o roboty budowlane?

Najlepiej, aby inwestor i wykonawca ułatwili sobie współpracę, postanawiając w umowie, że każda ze stron będzie mogła ją rozwiązać za zgodnym porozumieniem stron np. w przypadku gdy któraś ze stron nie nie wywiąże się z obowiązków (np. brak przekazania terenu budowy w określonym terminie przez inwestora, brak umówionego wynagrodzenia w terminie, opóźnienie wykonania robót przez zleceniobiorcę itd.).

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze