Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o usunięcie usterki – WZÓR z omówieniem!

Jak napisać pismo do spółdzielni o usunięcie usterki? ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku reguluje cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Na podstawie przepisów niniejszej ustawy, spółdzielnia zobowiązana jest tworzyć m.in. fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. W razie zaistnienia awarii spółdzielnia mieszkaniowa powinna podjąć starania w celu usunięcia awarii, inaczej może narazić się na roszczenia odszkodowawcze.

Jeśli jesteś członkiem spółdzielni mieszkaniowej lub zajmujesz lokal należący do wspólnoty mieszkaniowej, sprawdź jakich napraw zobowiązana jest dokonywać spółdzielnia oraz dowiedz się, kiedy i jak złożyć pismo do wspólnoty mieszkaniowej o usunięcie usterki.

Wstęp

wzor-pismaNatomiast w dalszej części poradnika pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór pisma o usunięcie usterek budowlanych – fachowo przygotowany formularz, który pomoże Ci szybko, a co najważniejsze bez zbędnych nerwów załatwić sprawę awarii w mieszkaniu:

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o usunięcie usterki – wzór

Pismo-do-spoldzielni-o-usuniecie-usterki-wzor-pdf-doc

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o usunięcie usterki

Za jakie usterki odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa?

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie precyzują, za jakie usterki/awarie odpowiada spółdzielnia. Ustawodawca wskazał jedynie, że członkowie spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym jednak przysługuje spółdzielcze prawa do lokal lub są właścicielami mieszkań spółdzielczych, obowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Dodatkowo ustawodawca wskazał, że spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

I właśnie ze środków zgromadzonych w ramach tzw. funduszów remontowych przeprowadzane są wszelkiego rodzaju naprawy i ulepszenia.

Kiedy złożyć pismo do spółdzielni mieszkaniowej o usunięcie usterki?

Żaden akt prawny powszechnie obowiązujący nie określa ściśle zadań remontowych spółdzielni mieszkaniowych, dlatego kwestie te regulowane są przez samych członków spółdzielni w drodze podejmowanych uchwał i regulaminów.

Najczęściej przyjmuje się, że spółdzielnie odpowiadają za:

  • zachowanie w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach
  • malowanie klatek schodowych
  • malowanie elewacji
  • naprawę ścian i sufitów uszkodzonych w wyniku wad konstrukcyjnych budynku i przecieków dachu.

 

Powyższe przekłada się na okoliczność, że po ujawnieniu problemów z grzaniem, przecieków z dachu, korozji rur hydraulicznych, czy zakłóceń w dostawie energii elektrycznej zajmujący lokal spółdzielczy może wezwać spółdzielnie do usunięcia usterek, wykorzystując wzór pisma do administracji budynku o usunięcie usterek.

W tym miejscu wskazać jednak trzeba, że spółdzielnia nie weźmie na siebie odpowiedzialności za naprawę urządzeń znajdujących się wewnątrz lokalu. Lokator na własny koszt musi dbać o wewnętrzne urządzenia techniczno-sanitarnych, instalację elektryczną w mieszkaniu, a także ściany, sufity, stolarkę okienną i drzwiową oraz podłogi.

Dodać należy, że podobne zasady naprawy usterek obowiązują w przypadku mieszkań komunalnych. Dlatego po wykryciu wady w mieszkaniu należącym do gminy lub miasta, za które odpowiada administrator budynku, warto wykorzystać wzór pismo do wspólnoty mieszkaniowej o usunięcie usterki.

Ile czasu ma spółdzielnia na usunięcie usterki?

Po otrzymaniu zgłoszenia o awarii spółdzielnia mieszkaniowa powinna zająć się naprawą bez zbędnej zwłoki. Usunięcie usterki powinno nastąpić niezwłocznie, jeśli może ona prowadzić do powstania jeszcze większej szkody, a także jeśli zagraża zdrowiu lub życiu lokatorów.

Spółdzielnia nie może powoływać się na niemożność zrealizowania naprawy także jeśli do usunięcia usterki będzie trzeba wejść do lokalu bez zgody lub pod nieobecność najemcy.

Powyższe wynika wprost z regulacji art. 6 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu:

W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

 

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, kiedy naprawa awarii odwleka się w czasie. Wówczas należy wezwać spółdzielnie do usunięcia usterki na piśmie, pobierając przygotowany przez nas wzór pisma o usunięcie usterek.

Jeśli chcesz zadać pytanie w tym temacie, przejdź do tego wątku na forum: Pismo do spółdzielni o usunięcie usterki WZÓR

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze