Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu WZÓR

Jak napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej o wyremontowanie balkonu? remonty balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przeprowadzane są najczęściej w ramach planu kompleksowego remontu lub w ramach kompleksowej termomodernizacji całej nieruchomości. Można jednak doprowadzić do przeprowadzenia remontu indywidualnego, na specjalny wniosek o remont balkonu.

Wstęp

pismo-do-spoldzielni-mieszkaniowej-o-remont-balkonu-wzor-pdf-docJak sporządzić odpowiedni dokument do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, by nie został zignorowany? pismo takie z pewnością musi zawierać szereg niezbędnych elementów i informacji, dlatego, aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma do spółdzielni o remont balkonu, pismo pobierzesz poniżej:

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu wzór

pismo-do-spoldzielni-mieszkaniowej-o-remont-balkonu-wzor-pdf-doc

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu wzór

Kto ponosi koszt remontu balkonu w bloku?

Odpowiedzialność za remont balkonu spoczywa w teorii na właścicielu lokalu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego balkon jest bowiem jego częścią składową – stanowi pomieszczenie pomocnicze, którego koszty utrzymania ponosi właściciel mieszkania. Nie każdy remont obciąża jednak w całości właściciela balkonu.

Wiele zależy od faktycznego stanu tego elementu, bowiem bywa on rozpatrywany również jako część konstrukcyjna elewacji, a co za tym idzie jako część wspólna, której remont jest obowiązkiem wspólnoty.

Jeśli stan techniczny balonu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa innych mieszkańców budynku, istnieje duża szansa, że spółdzielnia pokryje przynajmniej część kosztów remontu.

Bardzo często Spółdzielnie Mieszkaniowe odnoszą się do tego typu kwestii w swoim regulaminie. Właściciel balkonu, zainteresowany jego odnowieniem, może ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów, jeśli złoży pismo do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu.

Na podstawie takiego wniosku dokonuje się bowiem przeglądu technicznego tego elementu, który skutkuje sporządzeniem protokołu, niezbędnego w późniejszym procesie ubiegania się o dofinansowanie remontu z budżetu remontowego spółdzielni.

Aby uzyskać częściowy zwrot kosztów za remont balkonu, należy zdobyć także zgodę spółdzielni na naprawę tego elementu we własnym zakresie.

W odpowiedzi na prośbę o wydanie takiej zgody zarząd określi pisemnie zakres naprawy, techniczne warunki wykonania naprawy oraz termin odbioru i sposób rozliczenia robót. Pismo wskaże również procentowy udział spółdzielni w kosztach remontu oraz termin częściowego zwrotu kosztów po odbiorze robót.

Właściciel lokalu, który chce ubiegać się zwrot kosztów remontu, musi przestrzegać warunków przeprowadzania prac remontowych określonych przez spółdzielnię w jej regulaminie.

Może on wyznaczać konkretne rozwiązania w zakresie termomodernizacji, wykonywania warstw wykończeniowych z płytek mrozoodpornych czy też wskazywać konieczność naprawy lub wymiany balustrady.

Czy możliwy jest remont balkonu przez spółdzielnię?

Remont balkonu przez spółdzielnię oraz na koszt spółdzielni możliwy jest w przypadku realizacji tak zwanego planu remontów. W takim wypadku naprawę balkonów spółdzielnia zleca obcym wykonawcom i sama pokrywa związane z tym koszty, wykorzystując w tym celu środki z funduszu remontowego.

Do planu remontów wprowadza się balkony, w których nieszczelna izolacja przeciwwilgociowa powoduje przecieki do położonych poniżej mieszkań. Taki stan rzeczy sprawia, że spółdzielnia ma obowiązek dokonania naprawy w trybie pilnym.

Poza tym, do planu remontów mogą zostać wprowadzone także balkony znajdujące się w planie dociepleń. Priorytet będą miały jednak te elementy, które nie tylko znajdują się w planie dociepleń na dany rok kalendarzowy, ale są jednocześnie w takim stanie technicznym, który uniemożliwia ich bezpieczne użytkowanie.

Jak napisać wniosek o remont balkonu?

Nie istnieje jeden, narzucony odgórnie wzór wniosku o remont spółdzielni. Pismo można sporządzić jednak samodzielnie, przestrzegając ogólnych zasad kreowania tego typu dokumentów o charakterze oficjalnym. Jak napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej o remont balkonu? Można wykorzystać w tym celu przykładowe podania, uzupełniając je odpowiednimi danymi, treścią i uzasadnieniem wniosku.

Co zawiera uniwersalny wzór podania do spółdzielni o remont balkonu? Pismo uwzględnia przede wszystkim określenie osoby wnioskującej o naprawę, czyli dane właściciela mieszkania i przyległego balkonu wraz ze wskazaniem adresu i numeru lokalu. Podanie powinno zostać zaadresowane do właściwego zarządu spółdzielni. Musi posiadać także odpowiedni tytuł.

Jego treść należy podzielić na trzy części:

  • wstęp, czyli wyrażenie prośby o dokonanie remontu lub pokrycie części związanych z wykonaniem naprawy kosztów,
  • rozwinięcie, czyli uzasadnienie konieczności dokonania remontu,
  • zakończenie, czyli prośbę o pozytywne rozpatrzenie podania.

W uzasadnieniu podania o remont balkonu należy odnieść się do złego stanu technicznego tego elementu. Można wskazać, jakie negatywne skutki niesie za sobą na przykład uszkodzona balustrada, pękający, odpadający tynk czy nieszczelna izolacja powodująca zacieki.

Na wniosek o remont spółdzielnia dokona przeglądu technicznego balkonu. W przypadku istotnych zdarzeń losowych zostanie on wykonany niezwłocznie. Jeśli jednak sprawa nie ma charakteru nagłego, balkon zostanie wpisany na listę. Sposobem na uniknięcie oczekiwania w kolejce jest także gotowość do poniesienia kosztów remontu wraz ze spółdzielnią.

Przy dokonywaniu przeglądu technicznego sporządzony zostanie protokół, zawierający między innymi datę przeprowadzenia przeglądu, adres mieszkania, do którego przynależy balkon, określenie zakresu usterek oraz szczegółowy sposób naprawy balkonu.

Pismo ma duże znaczenie dla właściciela, który będzie dokonywał remontu samodzielnie zarówno ze względu na wyznaczony przez nie zakres prac, jak i ze względu na możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze