Wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej

Proste prace budowlane wykonywane są zazwyczaj na podstawie umowy w formie ustnej. Jest to forma prawnie wiążąca, jednak dla celów dowodowych zawsze lepiej jest sporządzić umowę w formie pisemnej.

Jej treść powinna regulować prawa i obowiązki obu stron, pozwalając uniknąć nieporozumień. Inwestor i wykonawca mają do wyboru dwa rodzaje umów, uregulowanych w Kodeksie cywilnym – jest to umowa o dzieło oraz tradycyjna umowa o roboty budowlane.

Wstęp

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-docKtórą z nich warto zawrzeć i co powinna zawierać umowa na ułożenie kostki brukowej? Umowa, która dostatecznie zabezpieczy interesy obu stron (zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy), powinna zawierać w treści kilka niezbędnych klauzul i informacji, dzięki którym dokument spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-doc

Umowa na ułożenie kostki brukowej wzór

Umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane?

Umową na ułożenie kostki brukowej może być zarówno umowa o dzieło, jak i umowa o roboty budowlane. Którą więc wybrać?

Umowa o dzieło stanowi deklarację wykonawcy, w której oświadcza on, że wykona oznaczone umownie dzieło. Jednocześnie jest to też umowa, w ramach której inwestor zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia za skończone dzieło.

Taką umowę określa się umową rezultatu – najważniejsze jest w niej osiągnięcie wspólnego celu, czyli ułożenie kostki brukowej w wybranym miejscu. Zgodnie z prawem, praca ta powinna mieć możliwy do wskazania moment początkowy i końcowy.

Z kolei umowa o roboty budowlane zobowiązuje wykonawcę do oddania obiektu przewidzianego w umowie, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej – oznacza to, że liczy się nie tylko skutek robót, ale także ich przebieg.

Art. 647 Kodeksu cywilnego.

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.

Taka forma umowy nakłada też więcej obowiązków na inwestora, który musi przygotować roboty, w tym przekazać wykonawcy teren budowy, dostarczyć projekt, odebrać gotowy obiekt i zapłacić umówione wynagrodzenie.

 

Umowa o dzieło spisze się lepiej…

Kiedy więc lepsza będzie umowa na wykonanie kostki brukowej w formie umowy o dzieło, a kiedy w formie umowy o roboty budowlane? Wybór zależy od stopnia skomplikowania i rozległości prac.

Pod uwagę należy wziąć także fakt, czy realizowana inwestycja podlega w jakimś stopniu wymogom prawa budowlanego. Jeśli planowane prace mają szeroki zakres, są skomplikowane i wzajemnie powiązane, lepiej sprawdzi się umowa o roboty budowlane.

Zawiera się ją wtedy, kiedy ułożenie kostki brukowej to część bardziej złożonego, dużego przedsięwzięcia.

Ponieważ przy zleceniu ułożenia kostki brukowej zazwyczaj nie mamy do czynienia z projektem czy obowiązkiem uzyskania zgody budowlanej, a planowane prace mają niewielki stopień skomplikowania, często wystarczającą formą umowy na ułożenie kostki brukowej jest umowa o dzieło. 

A dlaczego przy kładzeniu kostki brukowej nie sprawdzi się umowa zlecenie? Taki rodzaj umowy stosowany jest wtedy, kiedy zlecającemu chodzi o staranne wykonywanie prac, nie o zakończenie ich sukcesem czy wykonaniem określonego dzieła.

Umowa zlecenie na ułożenie kostki brukowej musiałaby więc dotyczyć układania kostki brukowej przez określony czas, bez wskazania ostatecznego celu takich działań.

 

Jak skonstruować umowę na ułożenie kostki brukowej?

Umowa o roboty budowlane w przypadku zlecania komuś ułożenia kostki brukowej jest mało popularnym rozwiązaniem. Niemniej jednak można sporządzić ją w oparciu o wzór umowy na roboty budowlane, uwzględniając w dokumencie wszystkie prawa i obowiązki stron, narzucone przez przepisy.

Chcąc zlecić wykonawcy ułożenie kostki brukowej, strony znacznie częściej decydują się bazować na umowie o dzieło.

Tę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

W umowie można zawrzeć dowolne postanowienia, o ile nie sprzeciwiają się one naturze stosunku prawnego, ustawom ani zasadom współżycia społecznego.

Jakie elementy powinna zawierać dobra umowa?

Umowa o dzieło, której celem jest ułożenie kostki brukowej, powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron, w tym imię, nazwisko, nazwę firmy, numer PESEL/NIP, adres zamawiającego i przyjmującego zamówienie,
 • określenie przedmiotu umowy, czyli wskazanie konkretnego rezultatu prac: opis inwestycji poprzez podanie jej powierzchni w metrach kwadratowych, lokalizacji (adres, numer działki), wykorzystanych materiałów i technik budowlanych (warto dołączyć projekt lub szkic, który obrazuje miejsce oraz sposób ułożenia kostki),
 • wskazanie terminu realizacji dzieła poprzez określenie dnia zakończenia prac, opcjonalnie również wskazanie czasu, który upłynie od dnia zawarcia umowy,
 • określenie wysokości ustalonego wynagrodzenia za położenie kostki brukowej: można wycenić pracę na podstawie przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe) lub jako ustaloną z góry pomiędzy stronami kwotę (wynagrodzenie ryczałtowe); warto podać też termin i formę płatności, a jeśli będzie to przelew zawrzeć w dokumencie również numer rachunku wykonawcy,
 • dodatkowe postanowienia: zaliczka, zadatek, kwestia dostarczenia projektu, przekazania terenu budowy, kwestia ponoszenia kosztów zakupu i dostarczania materiałów budowlanych, kwestia odbioru dzieła, odebrania obiektu, kwestia zapłaty umówionego wynagrodzenia, kwestia odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi, kwestia kar umownych, możliwości odstąpienia od umowy czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

Aby sporządzić umowę o dzieło, która dobrze zabezpieczy interesy obu stron takiego stosunku prawnego, warto wykorzystać przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór umowy brukarskiej, bazujący na umowie o dzieło.

Będzie to dokument w pełni wystarczający dla inwestora i wykonawcy w przypadku, kiedy ułożenie kostki brukowej dotyczy na przykład prywatnego podwórka czy podjazdu.

 

Rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy brukarskiej

Umowa brukarska powinna też zawierać zapis dotyczący możliwości rozwiązania umowy, a także dostępnych sposobów i ewentualnych konsekwencji z tego wynikających.

Postanowienia zawarte w umowie powinny także określać warunki rozwiązania umowy na mocy obustronnego porozumienia stron, bo przecież nie wolno wykluczać zakończenia współpracy przy zadowoleniu obu stron.

W przypadku inwestora ma on prawo odstąpić od umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy:

 • wykonawca układa kostkę brukową niestarannie,
 • wykonawca układa kostkę w sposób sprzeczny z przedmiotem umowy,
 • wykonawca ma opóźnienia z rozpoczęciem robót budowlanych,
 • wykonawca nie może dotrzymać terminowego zakończenia robót budowlanych,
 • oraz:

Art. 644. Możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Od umowy brukarskiej można także odstąpić wykonawca, jeśli inwestor nie spełnił umówionych warunków, np.:

 • niemożliwe przygotowanie robót przez nieudostępnienie placu budowy,
 • brak wpłaty zaliczki lub zadatku,
 • brak gwarancji zapłaty,
 • brak towaru,
 • itd.

 

Podsumowanie

Wykonawca zobowiązuje się na realizację inwestycji budowlanej na podstawie spisanej z inwestorem umowy brukarskiej, w której znajdują się wszystkie niezbędne informacje jak i warunki współpracy.

Zasadniczą różnicą pozwalającą odróżnić umowę o dzieło od umowy o roboty budowlane jest stopień skomplikowania prac i ich rozległość. W przypadku usługi układania kostki brukowej najczęściej stosuje się umowę o dzieło, gdyż jest to dość prosta i niezłożona usługa.

Jednym z ważniejszych zapisów jest możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron (wykonawcę robót bądź inwestora), lub przez jedną ze stron, jeśli druga nie stosuje się do zapisów umowy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze