Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji WZÓR

Jak napisać wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji? Deweloper odpowiada za wykonany i oddany budynek mieszkalny z tytułu rękojmi, którą narzuca ustawa oraz opcjonalnie, udzielanej z własnej woli gwarancji. Rękojmia obowiązuje w tym przypadku przez 5 lat od momentu odbioru budynku lub podpisania dokumentów notarialnych.

Wprowadzenie

Wezwanie-do-usuniecia-usterek-budowlanych-w-ramach-gwarancji-wzor-pdf-docW tym czasie nabywca nieruchomości może zgłaszać w formie pisemnej wady i usterki, które zostaną wykryte. Takie zgłoszenia powinny mieć formę pisemną. Jak napisać zgłoszenie usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji? Aby pismo zostało potraktowane przez dewelopera poważnie, w piśmie powinna znaleźć się podstawa prawna, na podstawie której wysuwamy swoje żądanie. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór

Wezwanie-do-usuniecia-usterek-budowlanych-w-ramach-gwarancji-wzor-pdf-doc

Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór

Wady fizyczne i ukryte

Podczas odbioru budynku trudno jest wykryć wszystkie wady nieruchomości, dlatego w celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Kodeks cywilny przewiduje 5-letni okres rękojmi. Rozróżnia również wady fizyczne od wad prawnych.

Za wadę fizyczną należy uznać każde odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim odpowiadają zarówno budynki, jak i ich usytuowanie.

Jeśli nieruchomość nie spełnia podstawowych warunków bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii czy odpowiednich warunków higienicznych, to znaczy, że wykryte zostały jej wady fizyczne.

Co więcej, wśród wad fizycznych budynku rozróżnia się dodatkowo:

 • wady jawne, które należy wykryć najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
 • wady istotne, które wykluczają funkcjonowanie obiektu,
 • wady ukryte, które powinny ujawnić się w okresie rękojmi lub gwarancji.

 

Rękojmia dla robót budowlanych

Najczęściej termin rękojmi kojarzony jest z 2-letnim okresem ochronnym nabywcy, jednak w przypadku nieruchomości termin rękojmi wynosi 5 lat i może zostać dodatkowo wydłużony przez strony umowy w ramach udzielonej dobrowolnie gwarancji.

Wyjątkiem są przybory i urządzenia trwale zamontowane w obiekcie, których termin przydatności do użycia kończy się wraz z upływem 2 lat – w tym przypadku mówimy o 2-letnim okresie rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego robót.

Należy podkreślić również, że wykonawca nie odpowie za skutki wad fizycznych budynku, jeśli inwestor (użytkownik, zamawiający) nie zawiadomi o ujawnionej wadzie bezzwłocznie po jej ujawnieniu się.

Przyjmuje się, że ostateczny termin na zgłoszenie usterki do dewelopera to 30 dni od momentu jej zauważenia.

Wady ujawnione  w okresie rękojmi wykonawca ma obowiązek usunąć na własny koszt w uzasadnionym technicznie terminie. Po dokonaniu niezbędnych napraw musi zawiadomić o usunięciu usterki inwestora, sporządzając protokół usunięcia wad dzieła.

Gwarancja dla robót budowlanych

W przeciwieństwie do rękojmi gwarancja nie jest dla dewelopera czymś prawnie obowiązującym. Stanowi bowiem dobrowolną formę dodatkowego zabezpieczenia roszczeń, a jej okres i warunki mogą zostać ustalone w sposób dowolny przez gwaranta, czyli wykonawcę.

Usunięcie usterki w ramach gwarancji odbywa się więc na zasadach określonych w zawartej z deweloperem umowie. Może ona ustalać szczegółowo, jakie wady budynku podlegają roszczeniom gwarancyjnym, jak należy je zgłaszać i w jakim trybie będą one usuwane.

Należy pamiętać, że gwarancja nie wyklucza rękojmi i obowiązuje równolegle z nią.

 

Zgłoszenie usterki budowlanej do dewelopera

Zgłoszenie wady do dewelopera może nastąpić na etapie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego budynku, w którym to należy zamieścić wszystkie stwierdzone usterki.

Deweloper ma wtedy 14 dni na usunięcie wad i nie powinno to wpłynąć na przeniesienie własności lokalu, chociaż nabywca nieruchomości może wstrzymać się do czasu naprawy z podpisaniem ostatecznej umowy.

Wezwanie do usunięcia usterek deweloper zobligowany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do niego w terminie 30 dni. Jedynie w przypadku wad wynikających z niewłaściwego użytkowania lokalu wykonawca może odmówić wykonania niezbędnych napraw.

Warto więc zapoznać się z zapisami umowy przeniesienia własności, w której to zamieszczone są instrukcje użytkowania mieszkania, a wśród nich informacje dotyczące prac niedozwolonych w danej nieruchomości.

W pozostałych przypadkach zgłoszenie rękojmi do dewelopera powinno skutkować niezwłocznym usunięciem usterki. Wykryte wady nieruchomości można zgłaszać do wykonawcy w ciągu pięciu lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

Jeżeli stwierdzona usterka zostanie zakwalifikowana jako wada istotna, nabywca będzie miał prawo żądać nawet obniżenia ceny lokalu lub odstąpić od umowy.

Jak zgłosić usterkę budowlaną?

Zgłoszenie wykrytej usterki budowlanej powinno przyjmować formę pisemną.

Pismo do dewelopera o usunięcie usterek należy sporządzić jak najszybciej po wykryciu wady nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie wykonawca może podważyć ważność takiego zgłoszenia reklamacyjnego.

Poza tym należy dopilnować również posiadania potwierdzenia złożenia stosownego dokumentu. Jeśli pismo składane jest bezpośrednio, osobiście w biurze dewelopera, najlepiej sporządzić je w dwóch egzemplarzach, a na jednym z nich uzyskać potwierdzenie odbioru.

Przy wysyłce listownej wezwanie koniecznie należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Poza zgłoszeniem wykrytej wady budynku nabywca powinien zapoznać się także z zapisami zawartej z deweloperem umowy i upewnić się, czy nie przysługuje mu prawo do otrzymania odszkodowania za zwłokę w przypadku braku usunięcia wad dzieła zgodnie z art. 636 kodeksu cywilnego.

Art. 636. [Sposób wykonywania dzieła]

§ 1.Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Z reguły takie kary finansowe dla wykonawcy ustalane są kwotowo lub procentowo, na przykład jako 0,1% wysokości wynagrodzenia za jeden dzień zwłoki.

Kary te nie dotyczą samego wykrycia wady, lecz nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania, tj. usunięcia usterki.

 

Jak napisać wezwanie do usunięcia usterki budowlanej?

Ponieważ nie istnieje jeden odgórnie narzucony wzór pisma o usunięcie usterki budowlanej, stosowny dokument należy sporządzić samodzielnie, pamiętając, aby wykazać w nim, iż stwierdzona wada nie powstała na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu przez nabywcę.

W celu sporządzenia odpowiednio brzmiącego wezwania warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór pisma o usunięcie usterek budowlanych, w którym zawarte będą następujące informacje:

 • data i miejsce,
 • dane osobowe osoby zgłaszającej usterkę,
 • dane nieruchomości,
 • data zakupu i numer zawartej umowy,
 • opis stwierdzonych usterek,
 • wezwanie do usunięcia usterek w określonym terminie.

Jeśli stwierdzona wada jest wadą istotną, pismo można połączyć także z roszczeniem o obniżenie ceny nieruchomości.

Podsumowanie

Zwyczajowo termin usunięcia wad wynosi 14 dni i jest to termin, którego deweloper bezwzględnie powinien przestrzegać (chyba że umowa o roboty budowlane zawiera inny termin, na który zgodziły się obie strony).

W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek należy jak najszybciej wystosować do dewelopera pisemne wezwanie do usunięcia wad, powołując się na konkretne przepisy prawne, aby wezwanie zostało potraktowane poważnie.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji WZÓR”
 1. Gozdziński

  Od ponad miesiąca nie mogę doprosić się naprawy usterek, deweloper obiecał wysłać budowlańca ale jak dotąd – cisza… w mieszkaniu pojawiły się następujące wady: wieje jednym oknem, chyba jest źle osadzone, w łazience w rogu pojawił się meszek, chyba to grzyb, i nie działa wentylacja zbyt dobrze, jest słaba cyrkulacja powietrza… :/ co jeśli deweloper nie usunie wady?

Comments are closed.