Umowa na ułożenie kostki brukowej – WZÓR umowy brukarskiej do wypełnienia

wzor-umowy-brukarskiej-pdf-doc-wordJak napisać umowę na ułożenie kostki brukowej? przedmiotem umowy na wykonanie prac brukarskich powinny być nie tylko same prace brukarskie, ale również realizowane dzieło. Strukturę takiej umowy warto oprzeć na schemacie umowy o roboty budowlane, która zobowiązuje wykonawcę do oddania przedmiotu umowy wykonanego nie tylko zgodnie z projektem, ale również z zasadami wiedzy technicznej.

Wstęp

ukladanie-kostki-brukowej-umowaCzego nie może zabraknąć w umowie na ułożenie kostki brukowej? powinny znaleźć się w niej wszelkie niezbędne elementy charakterystyczne dla tego typu umów, powinny to być dane usługodawcy i usługobiorcy, przedmiot umowy z podaniem metrażu i innych szczegółów dotyczących zlecenia, szczegóły wynagrodzenia, zaliczki, warunki rozwiązania umowy, itd.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej i bezpiecznej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór umowy brukarskiej

Czym jest umowa na ułożenie kostki brukowej?

ukladanie-kostki-brukowej-umowaUmowa na wykonanie prac brukarskich to pochodna umowy o dzieło. Stanowi ona swego rodzaju kontrakt, w którym:

 • wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z projektem inwestora i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 • inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności przygotowawczych, do przekazania terenu pod kostkę brukową, dostarczenia projektu inwestycji, odebrania dzieła i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Warto pamiętać więc, aby umowa na ułożenie kostki brukowej zawierała:

 • zobowiązanie się wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem (wymaganiami inwestora) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 • zobowiązanie się inwestora do przygotowania robót,
 • zobowiązanie się inwestora do odebrania dzieła i wypłaty wynagrodzenia.

Co musi zawierać umowa na wykonanie prac brukarskich?

ukladanie-kostki-brukowej-umowaUmowa brukarska musi w pierwszej kolejności określać strony umowy, tj. wykonawcę i inwestora. Kontrakt tego typu można zawrzeć zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i prawnymi.

Warto pamiętać, że inwestorem nazywamy podmiot zamawiający i finansujący wykonanie dzieła. Wykonawcą jest natomiast strona, której inwestor zleca wykonanie dzieła. Wykonawców może być kilku – wyróżniamy wykonawcę generalnego oraz podwykonawców.

Jednak, aby wykonawca mógł zlecić prace podwykonawcom, potrzebna jest zgoda inwestora.

W takim przypadku inwestor i wykonawca generalny ponoszą odpowiedzialność solidarną, co ma na celu chronić interesy podwykonawcy na wypadek, gdyby wykonawca częściowy nie chciał wypłacić mu wynagrodzenia.

Umowa na usługi brukarskie musi określać także przedmiot i cel umowy. Przedmiotem umowy brukarskiej będzie na przykład chodnik lub podjazd z kostki, przy czym określenie takiego obiektu powinno być jak najbardziej szczegółowe.

 

Opis planowanej inwestycji musi zawierać wymagania inwestora, harmonogram wykonania poszczególnych etapów oraz sposób wykonania zadania (powierzchnia bruku, rodzaj kostki, rodzaj podłoża itd.)

Wzór umowy na usługi brukarskie a prawa i obowiązki stron

ukladanie-kostki-brukowej-umowaUmowa na usługi brukarskie nie powinna w preferencyjny sposób traktować żadnej ze stron, dlatego warto zadbać o równowagę określonych w niej praw i obowiązków inwestora oraz wykonawcy.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się wykorzystanie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór umowy brukarskiej, który zawiera listę obowiązków i praw obu stron.

Obowiązkiem inwestora będzie przede wszystkim:

 • przygotowanie robót pod względem organizacyjnym i finansowym,
 • oddanie terenu pod wykonanie robót wykonawcy,
 • odebranie dzieła,
 • zapłata wynagrodzenia,

Obowiązki wykonawcy to natomiast:

 • zabezpieczenie terenu wykonania robót,
 • wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, projektem, wymaganiami technicznymi,
 • oddanie gotowego dzieła.

Wzór umowy usługi brukarskie określa jednak nie tylko obowiązki, ale również prawa stron. Wyliczamy wśród nich:

 • prawo wykonawcy do wynagrodzenia,
 • prawo wykonawcy do oczekiwania od inwestora przygotowania robót,
 • prawo inwestora do żądania wykonania dzieła zgodnie z umową i zasadami wiedzy technicznej,
 • prawo inwestora do kontroli sposobu wykonania robót.

Wynagrodzenie za ułożenie kostki

ukladanie-kostki-brukowej-umowaUmowa na ułożenie kostki brukowej powinna określać kwestie związane z wynagrodzeniem dla wykonawcy. Strony mają obowiązek ustalić, na jakich zasadach będzie ono wypłacane – w częściach (po wykonaniu określonych etapów inwestycji) – czy w całości przed lub po zakończeniu robót brukarskich.

W kontrakcie można zawrzeć także zapisy dotyczące udzielenia gwarancji zapłaty. Polega ona na tym, że gwarant zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej sumy wykonawcy. Taka gwarancja ma chronić wykonawcę (oraz dalszych wykonawców) przed uchyleniem się inwestora od zapłaty.

 

Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy brukarskiej

ukladanie-kostki-brukowej-umowaW umowie na ułożenie kostki brukowej warto zawrzeć zapisy dotyczące sposobów rozwiązania zawartego kontraktu.

Postanowienia powinny określać warunki rozwiązania umowy na mocy obustronnego porozumienia oraz sposobu dokonania wzajemnych rozliczeń.

Dokument może stanowić również, że każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem właściwych terminów.

Inwestor ma prawo odstąpić od umowy na zasadach Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy:

 • wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich zakończeniem,
 • wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

Poza tym, na podstawie artykułu 644 Kodeksu Cywilnego (dot. umów o dzieło):

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 votes, average: 4,29 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze