Jak napisać Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać Aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to umowa nazwana, czyli uregulowana w Kodeksie cywilnym. Poszczególne umowy o roboty budowlane mogą nosić jednak różne nazwy, na przykład umowa o wykonanie budynku czy umowa o wykonanie remontu dachu, bądź remontu mieszkania.

Wstęp

aneks-do-umowy-o-roboty-budowlane-wzor-pdf-docZawsze przedmiotem umowy są jednak zarówno same roboty budowlane lub remontowe, jak i zrealizowany w ich wyniku obiekt (dzieło). Każdą z takich umów można również zmodyfikować za pomocą aneksu do umowy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy o roboty budowlane wzór

aneks-do-umowy-o-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o roboty budowlane wzór

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną lub firmą to kontrakt, na podstawie którego dochodzi do realizacji inwestycji. Zgodnie z artykułem 647. Kodeksu cywilnego:

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane z firmą budowlaną lub osobą prywatną to pochodna umowy o dzieło.

Kontrakt tego typu wyodrębniono jednak z uwagi na charakter samego obiektu budowlanego oraz profesjonalny charakter wykonawcy.

Wyodrębnienia i uszczegółowienia wymagała umowa o roboty budowlane również z tego względu, że odnosi się do niej obszerne uregulowanie problematyki budowlanej, uwzględnione w przepisach prawa administracyjnego. 

Warto podkreślić bowiem, że strony umowy obowiązują nie tylko postanowienia zawarte w kontrakcie.

Budynki należy wykonywać zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Realizacja inwestycji podlega przepisom prawa budowlanego, które jest gałęzią prawa administracyjnego. Podstawowy akt prawny w tej dziedzinie to z kolei ustawa Prawo budowlane. 

 

Co musi zawierać umowa o roboty budowlane?

Aneks do umowy o roboty budowlane nie może zmieniać tych postanowień umowy, które są wymagane przepisowo. Oznacza to, że nie zmienimy z jego pomocą:

 • zobowiązania wykonawcy do oddania obiektu przewidzianego w umowie,
 • zobowiązania wykonawcy do wykonania obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, 
 • zobowiązania inwestora dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót (w tym do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu),
 • zobowiązania inwestora do odebrania obiektu, 
 • zobowiązania inwestora do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami, umowa o roboty budowlane powinna ustalać zakres robót, które wykonawca musi zrealizować osobiście, bądź za pomocą podwykonawcy. 

Kontrakt musi określać także:

 • strony umowy, czyli inwestora i wykonawcę, 
 • przedmiot i cel umowy, 
 • prawa i obowiązki stron, 
 • warunki rozwiązania, wypowiedzenia i odstąpienia od umowy,
 • terminy, w tym termin przekazania terenu budowy, termin rozpoczęcia robót przez wykonawcę, termin zakończenia robót przez wykonawcę, termin odbioru końcowego robót, termin usunięcia wad wykrytych przy odbiorze, termin płatności wynagrodzenia.

Do wszystkich tych elementów może odnosić się aneks do umowy budowlanej, który pozwala usuwać, dodawać i modyfikować postanowienia umowy. 

 

Czym jest aneks do umowy o roboty budowlane?

Aneks do umowy to dokument, który pozwala modyfikować treść oryginalnego kontraktu. Z pomocą aneksu strony w we wzajemnym porozumieniu mają możliwość:

 • dodawania postanowień do umowy,
 • usuwania postanowień umowy,
 • korygowania błędów i zmieniania postanowień umowy.

Zwłaszcza w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac, aby uniknąć sporów pomiędzy inwestorem a wykonawcą, warto sporządzić aneks do umowy na roboty budowlane dodatkowe, który sprecyzuje nowy zakres robót, dostosuje terminy oraz kwestie wynagrodzenia. 

Z pomocą aneksu do umowy można zmienić między innymi termin zakończenia robót czy sposób wypłacenia wynagrodzenia, jednak niemożliwe jest wprowadzenie zmian, które stałyby w sprzeczności z przepisami. 

Aneks do umowy musi przyjmować formę pisemną, taką samą jak oryginalna umowa, której dotyczy. Jeśli umowę o roboty budowlane zawarto w formie szczególnej, aneks zmieniający tę umowę również powinien przyjmować formę szczególną.

Również zapisy oryginalnej umowy budowlanej mogą określić, jakiej formy aneksu wymaga się od stron w celu wprowadzenia zmian w jej treści. 

 

Jak sporządzić aneks do umowy o roboty budowlane?

Aneks do umowy to sposób na formalną modyfikację stosunku prawnego łączącego strony kontraktu. Aby sporządzić dokument tego typu, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk – wzór aneks do umowy o roboty budowlane.

Pismo należy uzupełnić następującymi danymi:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane stron umowy i aneksu,
 • określenie umowy, której dotyczy aneks,
 • opis wprowadzanych zmian,
 • termin obowiązywania wprowadzanych zmian,
 • podpisy stron. 

Wypełniony wzór aneksu do umowy budowlanej trzeba dołączyć także do oryginalnej wersji umowy o roboty budowlane, jako jej element uzupełniający i aktualizujący.

W treści aneksu warto zawrzeć również klauzulę mówiącą o tym, że pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze