Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane WZÓR

Jak napisać wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane? Kaucja gwarancyjna za roboty budowlane pełni w budownictwie podwójną rolę. Z jednej strony ma motywować wykonawcę do prawidłowego wykonywania zleconych mu robót. Zaś z drugiej strony stanowi zabezpieczenie finansowe, służące pokryciu kosztów usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy.

Wstęp

wniosek-o-zwrot-kaucji-gwarancyjnej-za-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc-wordZasadniczo, kaucję gwarancyjną należy zwrócić po upływie okresu gwarancji lub rękojmi. Jeżeli jednak nie zostanie ona zwrócona, wykonawca powinien wnioskować o jej wypłacenie. Jak napisać wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane?

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

wniosek-o-zwrot-kaucji-gwarancyjnej-za-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc-word

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane wzór

Kaucja czy zatrzymanie?

Czym jest kaucja gwarancyjna w budownictwie? Chociaż określenie to jest popularnie stosowane, to tak naprawdę kaucja na roboty budowlane nie ma cech charakterystycznych tej instytucji. Sąd Najwyższy określa kaucję w następujący sposób:

“Cechą konstrukcyjną kaucji gwarancyjnej jest przeniesienie własności środków pieniężnych z majątku podmiotu ustanawiającego kaucję (podwykonawcy) do majątku (generalnego wykonawcy) (…).”

Tymczasem kaucja gwarancyjna w budownictwie to mechanizm polegający nie na przeniesieniu własności środków pieniężnych, lecz na ich zatrzymaniu – odroczeniu wymagalności części wynagrodzenia wykonawcy. Jak to wygląda w praktyce?

W celu zgromadzenia kaucji gwarancyjnej inwestor zatrzymuje część środków pomniejszając wynagrodzenie o X%. Zachowane w taki sposób pieniądze stanowią fundusz, który można wykorzystać w celu usunięcia wad przedmiotu umowy. Przy braku takiej potrzeby, kaucja podlega zwrotowi. 

Dlaczego kaucję gwarancyjną w budownictwie powinno się określać mianem zatrzymania? Zatrzymanie to odsunięcie w czasie wymagalności ustalonej wcześniej wartości wynagrodzenia, zatem zgodnie z jego definicją taki sposób gromadzenia środków na fundusz gwarancyjny (służący zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewłaściwie wykonanej pracy) nie powinien nazywać się “kaucją”. 

Aby można było mówić o prawdziwej kaucji gwarancyjnej, musiałoby dochodzić do faktycznego przeniesienia części majątku w określonym celu i na określonych warunkach. Tymczasem kaucja gwarancyjna w budownictwie polega na zatrzymywaniu części wynagrodzenia, na przykład 10% z należnej sumy.

 

O zwrot kaucji może ubiegać się wykonawca czy podwykonawca?

Kaucja gwarancyjna na roboty budowlane podlega zwrotowi, jeśli jej rozliczenie celem usunięcia wad przedmiotu umowy jest nieuzasadnione. Jednak kto ma prawo domagać się zwrotu kaucji: wykonawca generalny, czy również jego podwykonawca?

Przepisy nie odnoszą się do tej sprawy w sposób jednoznaczny. Nie wiadomo zatem, czy zastosowanie znajdzie w takich okolicznościach “solidarna odpowiedzialność z generalnym wykonawcą”. 

Aby przekonać się, kto może wnioskować o zwrot kaucji gwarancyjnej, warto zapoznać się z kilkoma orzeczeniami Sądu Najwyższego. W jednym z nich czytamy:

“Brak jest podstaw do tego, aby zatrzymanie części wynagrodzenia należnego wykonawcy, który taką gwarancję ustanawia na rzecz zlecającego, traktować w dalszym ciągu, jako wynagrodzenie. Z chwilą zatrzymania części wynagrodzenia stało się ono bowiem kwotą gwarancji, której status prawny jest całkowicie inny od wynagrodzenia za roboty budowlane.”

W innym wyroku Sąd Najwyższy przyjął jednak odmienne stanowisko, twierdząc, że uprawnienie wykonawcy do zatrzymania części wynagrodzenia należnego podwykonawcy (z każdej faktury) nie prowadzi do wygaśnięcia roszczenia o wynagrodzenie, lecz jedynie przekształca to wynagrodzenie w świadczenie należne na innej podstawie.

Oznacza to, że należy traktować je jako odroczenie terminu zapłaty wynagrodzenia, które nie uchyla tak zwanej solidarnej odpowiedzialności za jego wypłatę.

 

Decydująca będzie umowa o roboty budowlane

Więcej światła na sprawę w konkretnych przypadkach powinna rzucać treść umowy o roboty budowlane, którą formułuje się zgodnie z zasadą swobody umów, czyli w sposób dowolny. To kontrakt zawarty pomiędzy stronami powinien określać charakter zabezpieczenia, odpowiadając na pytanie:

  • czy miała to być kaucja gwarancyjna, oderwana od umowy,
  • czy miała to być instytucja zatrzymania części wynagrodzenia wykonawcy, którą należy wypłacić w innym terminie. 

Jeśli zgodnie z treścią umowy, kaucja gwarancyjna stanowi część wynagrodzenia, to powinna być objęta solidarną odpowiedzialnością inwestora. Zapisy kontraktu muszą wtedy wskazywać wyraźnie, iż strony mają na myśli odroczenie płatności części należnego wynagrodzenia.

Dokument ma odpowiadać także na pytanie, czy zgromadzone w ten sposób środki należy przeznaczyć na pokrycie roszczeń z tytułu ewentualnego niewykonania czy nienależytego wykonania robót. 

Tymczasem jeśli strony dążą do wyłączenia solidarnej odpowiedzialności inwestora, to umowa powinna wyraźnie podkreślać odrębność wynagrodzenia i instytucji kaucji. 

Kiedy przedawnia się kaucja za roboty budowlane?

Przedawnienie zwrotu kaucji roboty budowlane następuje po upływie trzech lat, przy czym termin ten liczony jest od dnia następnego po dniu wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej (w zależności od ustaleń stron, ale najczęściej po odbiorze prac lub po upływie okresu gwarancji lub rękojmi)

 

Kiedy więc złożyć wypełniony wzór wniosku  o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane? Wiele zależy od treści samej umowy. Strony mogą bowiem umówić się na różne scenariusze. Kaucja może podlegać zwrotowi w dniu:

  • odbioru prac bez zastrzeżeń,
  • w połowie okresu udzielonej gwarancji (np. w części),
  • po upływie okresu gwarancji lub rękojmi (w całości). 

Ponieważ okres gwarancji może być regulowany przez strony w sposób dowolny, to kiedy można złożyć na ręce inwestora wypełniony wzór pisma o zwrot kaucji za roboty budowlane, zależy wyłącznie od treści zawartego kontraktu. Warto jednak zrobić to jak najszybciej, aby nie przegapić terminu przedawnienia. 

Wniosek powinien odnosić się do zapisów umowy i wskazywać na prawidłowe wykonanie prac oraz brak zastrzeżeń, co do ich jakości – jest to warunek zwrócenia pełnej sumy kaucji. Odpowiedzi na wniosek można spodziewać się w trybie bezzwłocznym, czyli zazwyczaj nie później niż po 14 dniach od momentu otrzymania pisma przez odbiorcę.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,57 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze