Umowa przedwstępna usługi WZÓR

Jak napisać umowę przedwstępną wykonania usługi? Umowa przedwstępna usługi nie posiada definicji w Kodeksie cywilnym. Jest to tak zwana umowa nienazwana, stworzona na podstawie obowiązującej swobody umów. Zawiera się ją w przypadku, kiedy umowa przyrzeczona (umowa na wykonanie usługi) z różnych przyczyn nie może zostać zawarta w danym momencie, na przykład ze względu na konieczność wykonania odpowiednich przygotowań.

Wprowadzenie

umowa-przedwstepna-uslugi-wzor-pdf-docCo powinna zawierać umowa przedwstępna na usługi? Aby taki dokument miał wiążącą moc, powinien zawierać kilka niezbędnych klauzul i informacji spełniających wymogi formalne dla tego typu pism. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy przedwstępnej na wykonanie usługi. Wzór można wykorzystać w dowolnym rodzaju usługi, a pobierzesz go poniżej:

Umowa przedwstępna wykonania usługi wzór

umowa-przedwstepna-uslugi-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna usługi – wzór

Czym jest umowa przedwstępna usługi?

Umowa przedwstępna wykonania usługi to zobowiązanie – jednej lub obu stron – do zawarcia w przyszłości umowy z góry oznaczonej (umowy przyrzeczonej). Taki kontrakt może być jedno- lub dwustronnie zobowiązujący.

W pierwszym przypadku zobowiązanie dotyczy tylko jednej ze stron, co oznacza, że żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej przysługuje tylko drugiej stronie.

Umowę przedwstępną zawiera się w momencie, kiedy strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć umowy przyrzeczonej, ale jednocześnie pragną zapewnić sobie możliwość zawarcia jej w przyszłości. 

Umowa przedwstępna na wykonanie usługi może dotyczyć różnych usług, w tym między innymi:

 • usług budowalnych,
 • usług remontowych,
 • usług krawieckich,
 • usług ogrodniczych,
 • usług sprzątających, itd. 

Czym jest umowa wykonania usługi?

Umowa wykonania usługi wzorowana jest na umowie zlecenia ze względu na fakt, że istotny jest nie tylko jej skutek, ale także sposób wykonania przedmiotu umowy.

W ramach takiego kontraktu mamy do czynienia ze zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać jakieś czynności na rzecz zleceniodawcy. 

Z reguły umowa wykonania usługi dotyczy dwóch niezależnych, równorzędnych podmiotów gospodarczych. Stanowi formę nawiązania między nimi współpracy, która nie podlega przepisom Kodeksu pracy, lecz zapisom Kodeksu cywilnego.

Zawarcie umowy o świadczenie usług nie powinno przewidywać zatem kierownictwa zleceniodawcy nad zleceniobiorcą – zlecający nie wyznacza odgórnie miejsca i czasu pracy zleceniobiorcy. 

Wzór umowy na wykonanie usługi pobierzesz poniżej:

Umowa na wykonanie usługi wzór

Co powinna zawierać umowa przedwstępna wykonania usługi?

Umowa przedwstępna o wykonanie usług remontowych, budowlanych czy innych powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej – to odróżnia ją od umowy rezerwacyjnej.

W innym przypadku zawarty kontrakt będzie nieważny. Treść umowy przedwstępnej stanowi więc odniesienie do umowy przyrzeczonej – określa między innymi jej przedmiot i kwotę wynagrodzenia dla zleceniobiorcy. 

Umowa przedwstępna wykonania robót i świadczenia usług powinna określać też termin zawarcia umowy przyrzeczonej, choć nie wpływa to na ważność umowy przedwstępnej.

Dokument może regulować też inne elementy współpracy, na przykład kwestie zadatku, kar umownych czy prawa do odstąpienia od umowy. 

W jakiej formie zawrzeć umowę przedwstępną wykonania usługi?

Umowa przedwstępna wykonania remontu, umowa przedwstępna na roboty budowlane czy inna umowa przedwstępna na świadczenie usług może zostać zawarta w formie dowolnej, nawet w formie ustnej.

Z oczywistych względów zawsze lepiej zawierać ją jednak w formie pisemnej, a nawet w formie aktu notarialnego. Forma umowy przedwstępnej decyduje o skutkach odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez którąkolwiek ze stron kontraktu. 

Rozróżnia się umowę przedwstępną ze skutkiem silniejszym, czyli zawartą w takiej samej formie, w jakiej powinno dojść do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przy takim kontrakcie możliwe jest żądanie przymusowego zawarcia przyrzeczonej umowy. Jeśli jedna strona odmówi, druga może wnieść do sądu pozew o zastąpienie woli strony wyrokiem sądu. Jeżeli sąd taki wyrok wyda, umowa dojdzie do skutku.

Strona poszkodowana ze względu na niezawarcie umowy przyrzeczonej może żądać także zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionej szkody (na skutek nie zawarcia umowy przyrzeczonej).

Drugi rodzaj umowy przedwstępnej to umowa ze skutkiem słabszym, zawarta w dowolnej formie niższej niż forma wymagana do zawarcia umowy przyrzeczonej.

W przypadku zawarcia takiego kontraktu nie jest możliwe doprowadzenie do zawarcia umowy przyrzeczonej pod przymusem, ale strona poszkodowana może domagać się odszkodowania za poniesione straty. 

Jak sporządzić umowę przedwstępną usługi?

Umowa przedwstępna o roboty budowlane czy o świadczenie usług remontowych powinna zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Strony powinny uwzględnić w niej:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron umowy,
 • opis przedmiotu umowy,
 • określenie zakresu prac,
 • określenie wynagrodzenia,
 • podpisy stron. 

Dodatkowo umowa może precyzować warunki odstąpienia od umowy, kary umowne za niezawarcie umowy przyrzeczonej czy też kwestie związane z zabezpieczeniem wykonania postanowień umowy – wpłatę zaliczki lub zadatku. 

Jeżeli w umowie przedwstępnej strony nie określą terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, zadecyduje o tym strona uprawniona do żądania jej zawarcia.

Jeżeli kontrakt jest jednostronnie zobowiązujący, takie uprawnienie przysługiwać będzie tylko jednej stronie.

Z kolei w przypadku kiedy umowa jest dwustronnie zobowiązująca, obie strony mogą jednocześnie żądać jej zawarcia w wyznaczonym terminie. Kiedy w praktyce okazuje się, że dwa terminy różnią się od siebie, wiążący jest termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. 

Po co zawiera się umowę przedwstępną usługi?

Chociaż Kodeks cywilny nie reguluje terminu umowy przedwstępnej wykonania usługi, to jednak w praktyce taki kontrakt bardzo często okazuje się stronom niezbędny.

Umowa przedwstępna pełni rolę gwarancyjną – zapewnia o zawarciu w przyszłości umowy przyrzeczonej. Pozwala więc zagwarantować sobie konkretny termin wykonania umowy, co ważne w przypadku branż, w których kolejki oczekujących są bardzo długie.

Poza tym umowę przedwstępną zawiera się także w celu wykonania czasochłonnych przygotowań do realizacji usługi oraz w przypadku, kiedy z różnych przyczyn zawarcie umowy przyrzeczonej w danym momencie jest niemożliwe. 

Umowa przedwstępna chroni interesy obu stron i – jeśli zostanie zawarta w odpowiedniej formie – może zabezpieczać wykonanie umowy nawet w sytuacji, kiedy jedna ze stron wycofa się ze swojego zobowiązania. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze