Umowa przedwstępna sprzedaży działki WZÓR

Umowa przedwstępna sprzedaży działki to rodzaj rezerwacji nieruchomości, zabezpieczającej w pewnym stopniu zawarcie przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży w przyszłości. Na sporządzenie takiego dokumentu decydują się najczęściej osoby, które nie są w stanie sfinalizować w danym momencie transakcji zakupu działki (na przykład ze względu na konieczność zaciągnięcia kredytu).

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-wzor-pdf-docUmowę przedwstępną zakupu działki warto zawrzeć również wtedy, kiedy mamy do czynienia z atrakcyjną ofertą sprzedaży i nie chcemy, aby ktoś sprzątnął nam ją spod nosa  – ponadto rezerwacja działki daje nam czas do namysłu i pozwala upewnić się, co do ostatecznej decyzji o zakupie gruntu. Aby ułatwić Ci przygotowanie skutecznej umowy przedwstępnej na sprzedaż / kupno działki, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz poniżej.

Czym jest umowa przedwstępna kupna działki?

informacjaUmowa przedwstępna kupna sprzedaży działki (zwana też często zamiennie jako umowa rezerwacyjna działki) ma na celu przygotowanie i zagwarantowanie zawarcia umowy definitywnej tzw. przyrzeczonej, czyli umowy właściwej kupna-sprzedaży gruntu.

Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie jednej lub obu stron do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Podpisanie takiego dokumentu nie rodzi zatem takich samych obowiązków, jak w przypadku właściwej umowy kupna sprzedaży, ale może zagwarantować podpisanie końcowej umowy w wyznaczonym terminie.

Wtedy to sprzedawca zobowiązany jest do wydania gruntu, a kupujący musi za niego zapłacić określoną w umowie przedwstępnej cenę.

Poniżej zamieszczam gotowy do pobrania wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki:

Umowa przedwstępna sprzedaży działki wzór

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży działki wzór

Jaką formę ma umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej?

informacjaUmowa przedwstępna kupna sprzedaży działki powinna zostać zawarta w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego.

Druga forma jej zawarcia stanowi znacznie lepsze zabezpieczenie interesów obu stron, bowiem w przypadku, gdy jedna z nich uchyli się od zawarcia umowy, druga będzie miała możliwość dochodzenia w sądzie jej zawarcia nawet wbrew woli swojego kontrahenta.

Prawomocne orzeczenie sądu zastąpi wtedy oświadczenie woli drugiej strony.

Jeśli umowa przedwstępna kupna sprzedaży działki zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej, strony nie mają możliwości dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej.

Dysponują jedynie prawem do żądania zwrotu zaliczki lub zadatku, roszczeniem o naprawienie szkody czy też roszczeniem dotyczącym wypłacenia kary umownej – w zależności od treści umowy przedwstępnej.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna zakupu działki?

informacjaUmowa przedwstępna kupna działki budowlanej powinna zawierać jak najwięcej informacji dotyczących umowy sprzedaży, którą strony mają zawrzeć w przyszłości. W treści dokumentu należy wskazać i określić:

 • obie strony umowy, czyli kupującego i sprzedawcę (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dokumentu tożsamości),
 • przedmiot umowy sprzedaży, czyli działkę – poprzez podanie jej lokalizacji, numeru, numeru księgi wieczystej, wypisów z ewidencji gruntów, itd.
 • termin w jakim zostanie zawarta finalna umowa sprzedaży działki (umowa przyrzeczona),
 • cenę działki, a także  termin i sposób uiszczenia zapłaty za grunt,
 • ewentualny zadatek/zaliczkę,
 • kary umowne za niewykonanie zobowiązania przez jedną ze stron.

Umowa przedwstępna działki powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na dokumencie musi widnieć także data i miejsce sporządzenia oraz podpisy sprzedającego i kupującego.

 

Co warto sprawdzić przed sporządzeniem umowy przedwstępnej zakupu gruntu?

informacjaZakup działki jest z reguły dobrze przemyślany, jednak niekiedy kupujący, trafiając na bardzo atrakcyjną ofertę, może zdecydować się na spontaniczny zakup. Warto pamiętać wtedy o wykonaniu kilku niezbędnych kroków celem sprawdzenia stanu prawnego gruntu.

W pierwszej kolejności należy poprosić sprzedającego o numer księgi wieczystej działki, aby upewnić się, czy jest on jedynym właścicielem terenu, czy nie ciążą na nim prawa osób trzecich (np. służebność gruntowa) lub hipoteka.

Warto zajrzeć również do wypisu z ewidencji gruntów i budynków. Pozwoli to ustalić sposób położenia działki, sprawdzić jej powierzchnię i przebieg granic. Wypis udziela także informacji dotyczących sąsiedztwa gruntu i jego zagospodarowania.

Kupując działkę na cele budowlane, trzeba upewnić się również, czy na danym gruncie można wybudować dom. Właściciel nieruchomości powinien udzielić nabywcy informacje o objęciu działki miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli okaże się, że grunt nie jest nim objęty, zainteresowany ma prawo wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – i co ważne: nie musi być jeszcze właścicielem działki.

Bardzo istotne jest także sprawdzenie, czy działka jest uzbrojona, a jeżeli nie, to czy będzie to możliwe, jaki będzie koszt uzbrojenia oraz ile potrwają niezbędne prace.

Umowa przedwstępna na zakup działki z zaliczką czy z zadatkiem?

informacjaZawarcie umowy przedwstępnej zakupu działki często wiąże się z wpłatą pewnej kwoty na rzecz sprzedającego. Zaliczka lub zadatek stanowią zabezpieczenie wykonania umowy przedwstępnej, czyli zawarcia umowy przyrzeczonej.

Środki zaliczane są równocześnie na poczet przyszłej transakcji. Warto wiedzieć jednak, że zaliczka i zadatek nie są tym samym – rodzą inne skutki w przypadku niedotrzymania postanowień umowy przez jedną ze stron.

Jeśli przy zawarciu umowy przedwstępnej zakupu działki nabywca wpłaci zaliczkę, może domagać się jej zwrotu nawet wtedy, kiedy to z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy sprzedaży przyrzeczonej.

 

W przypadku zadatku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli nabywca nie wywiąże się ze swoich obowiązków, sprzedający ma prawo zatrzymać zadatek. Z kolei jeśli to on wycofa się z zawarcia umowy przyrzeczonej, kupujący będzie miał prawo żądać nie tylko zwrotu wpłaconego zadatku, ale nawet kwoty dwukrotnie większej.

Tylko w sytuacji, kiedy strony zgodnie decydują się rozwiązać umowę, zadatek zachowuje się jak zaliczka, czyli wraca do osoby, która go wpłaciła.

Najważniejsze informacje

 • Przed zawarciem umowy ostatecznej kupna-sprzedaży działki naprawdę zawsze warto podpisać umowę przedwstępną, aby zyskać czas potrzebny na sprawdzenie działki pod różnymi względami.
 • W jakich sytuacjach warto podpisać umowę przedwstępną sprzedaży działki? umowę taką warto podpisać gdy:
  • staramy się o kredyt i potrzebujemy trochę czasu na załatwienie formalności w banku,
  • trafiliśmy na okazję sprzedaży działki i nie chcemy jej przegapić,
  • musimy zorganizować lub dozbierać jeszcze trochę pieniędzy do finalizacji transakcji,
  • uzależniamy zakup działki od wydania warunków przyłączenia do sieci,
  • uzależniamy kupno działki od wydania warunków zabudowy działki,
  • chcemy sprawdzić stan prawny działki,
  • a także w innych sytuacjach, w których kupienie działki “od ręki” nie jest z jakichś względów możliwe.
 • Przy sporządzaniu umowy przedwstępnej często wymagana jest wpłata zadatku lub zaliczki która będzie zabezpieczeniem umowy przedwstępnej. Wysokość zadatku bądź zaliczki ustalają obie strony umowy.
 • Obie strony umowy przedwstępnej na mocy porozumienia stron mogą wycofać się z transakcji bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze