Umowa szkoleniowa WZÓR PDF + wypełniony przykład 2022

Jak sporządzić umowę szkoleniową? zdobycie wymarzonej pracy nie powinno być dla pracownika kresem rozwoju osobistego. Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, warto nadal kształcić się poprzez zdobywanie dodatkowych certyfikatów, zaliczanie kursów zawodowych czy ukończenie kolejnych studiów podyplomowych.

Wprowadzenie

umowa-szkoleniowa-wzor-pdf-docOsoba pracująca na podstawie umowy o pracę może dokształcać się na preferencyjnych warunkach. Często wiąże się to z koniecznością podpisania z pracodawcą umowy szkoleniowej, która ustala prawa i obowiązki stron. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy szkoleniowej, którą pobierzesz poniżej:

Umowa szkoleniowa wzór

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z perspektywy obowiązków pracodawcy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Jeśli pracodawca wyraża zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, osobie takiej przysługują różne uprawnienia.

Nie ma znaczenia, z czyjej inicjatywy pracownik rozpoczął proces doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Warto wiedzieć, że zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika musi dotyczyć pełnej ścieżki kształcenia tak, aby po jej zakończeniu pracownik faktycznie podniósł kwalifikacje zawodowe i spełnił wymagania kwalifikacyjne, na przykład poprzez zdanie egzaminu końcowego. Zgoda przełożonego musi obejmować więc pełen proces kształcenia.

Poza tym jest ona niezbędna, aby pracownik mógł skorzystać z gwarantowanych w ramach postanowień kodeksu pracy i umowy szkoleniowej świadczeń. Jeśli osoba zatrudniona rozpocznie naukę bez zgody pracodawcy, nie może korzystać z przywilejów takich jak, chociażby urlop szkoleniowy.

O zgodę można jednak poprosić przełożonego również w trakcie dokształcania się.

Umowa szkoleniowa i wynikające z niej przywileje

Umowa między pracodawcą a pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe pozwala osobie zatrudnionej korzystać między innymi z tak zwanego urlopu szkoleniowego, który wynosi odpowiednio:

  • 6 dni dla pracownika, który przystępuje do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni dla pracownika, który przystępuje do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni dla pracownika, który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni dla pracownika, który przygotowuje pracę dyplomową i przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Urlop szkoleniowy udzielany jest w dni pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. Urlop ten jest urlopem płatnym. Pracownik może złożyć podanie o urlop szkoleniowy niezależnie od swojego stażu pracy. Warto wiedzieć również, że przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, niewykorzystany urlop szkoleniowy przepada.

Umowa szkoleniowa z pracownikiem może wiązać się także z dodatkowymi świadczeniami dla osoby zatrudnionej. Pracodawca powinien pokryć między innymi koszty kształcenia, przejazdów, podręczników czy zakwaterowania.

Pracownikowi, który podpisze umowę szkoleniową, przysługuje również zwolnienie z całości lub części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia obowiązkowe – z zachowaniem prawa do otrzymania za ten czas pełnego wynagrodzenia.

Co zawiera umowa o szkolenie?

Umowa na szkolenie nie jest obowiązkowa, jeśli pracodawca nie zamierza zobowiązać osoby zatrudnionej do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu procesu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych. Strony mogą, lecz nie muszą decydować się na zawarcie takiej umowy – pracownik nadal będzie miał prawo korzystać z dodatkowych świadczeń, jakie przewiduje dla niego kodeks pracy.

Warto wiedzieć, że ewentualna umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych musi mieć formę pisemną.

Należy zawrzeć ją przed rozpoczęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników lub najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowych świadczeń, jakie kodeks pracy przewiduje dla pracowników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Umowa szkoleniowa musi określać prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, związane z podnoszeniem przez osobę zatrudnioną jej kwalifikacji zawodowych. Możliwe jest ustalenie dodatkowych świadczeń, lecz nie mniej korzystnych, niż te już przewidziane przez postanowienia kodeksu pracy.

Umowa nie może przewidywać więc na przykład obniżenia wymiaru urlopu szkoleniowego.

Umowa szkoleniowa a zwrot kosztów

Umowa szkoleniowa to nie to samo, co umowa lojalnościowa z pracownikiem, chociaż niedotrzymanie postanowień zarówno pierwszej, jak i drugiej z nich wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla osoby zatrudnionej.

W przypadku niedotrzymania postanowień „lojalki” pracownik może zostać obciążony kosztami odszkodowania, zaś w przypadku niedotrzymania warunków umowy szkoleniowej, będzie zobowiązany do pokrycia poniesionych przez pracodawcę kosztów, związanych z dodatkowymi świadczeniami przyznanymi pracownikowi.

Osoba zatrudniona zostanie obciążona kosztami, jeśli:

  • bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie lub przerwie proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • pracodawca rozwiąże z nią stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z jej winy w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub po zakończeniu szkoleń w ustalonym okresie odpracowania, jednak nie dłuższym niż 3 lata,
  • w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub w okresie odpracowania sama rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem.

Podsumowanie

Podstawa prawna, przepisy kodeksu pracy:

Art. 103(4). Umowa szkoleniowa

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.

§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

oraz:

Art. 103(5). – Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę – Kodeks pracy

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034 umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub art. 943 obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze