Wypowiedzenie umowy o współpracy WZÓR + omówienie

Umowa o współpracy, czyli umowa B2B, to coraz popularniejszy sposób regulowania stosunku prawnego pomiędzy przedsiębiorcami. Chociaż często bywa mylona z umową o pracę, to zastosowanie do niej znajdują nie przepisy Kodeksu Pracy, lecz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Treść umowy o współpracę określa zasady świadczenia usług przez usługobiorcę, a także warunki zakończenia takiego stosunku prawnego i długość ewentualnego okresu wypowiedzenia.

wzor-pismaCo jeszcze warto wiedzieć na temat umowy B2B przed jej podpisaniem i jak powinno wyglądać skuteczne wypowiedzenie umowy o współpracę między przedsiębiorcami? o tym wszystkim dowiesz się z dzisiejszego poradnika, przygotowaliśmy też gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy o współpracę, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Wypowiedzenie-umowy-o-wspolpracy-wzor-doc-pdf

Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Czym jest umowa współpracy między firmami?

Umowa współpracy zawierana jest zawsze pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Cechuje ją zamiar długotrwałego świadczenia usług na rzecz jednego z podmiotów. Umowa o współpracę nie jest ani umową zlecenia, ani umową o pracę.

Kodeks Cywilny dopuszcza jednak zawarcie takiego stosunku prawnego na podstawie artykułu o swobodzie umów. Umowa współpracy należy do tak zwanych umów nienazwanych, czyli zmodyfikowanych umów prawa cywilnego, których warunki ustalają indywidualnie obie strony stosunku prawnego.

Treść takiego kontraktu określa między innymi obowiązki usługodawcy i usługobiorcy, a także warunki wypowiedzenia umowy i czas trwania okresu wypowiedzenia.

Czym charakteryzuje się rozwiązanie umowy o współpracy?

Umowa o współpracy może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. W każdym z tych przypadków obie strony mają także możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Sama treść podpisanej umowy B2B powinna określać warunki, tryb i sposób rozwiązania zawartego stosunku prawnego.

Jeśli nie ma w niej odpowiednich zapisów odnoszących się do tego zagadnienia, zastosowanie znajdują regulacje zawarte w przepisach Kodeksu Cywilnego (te dotyczące umowy zlecenia). Należy wiedzieć, że wypowiedzenie umowy współpracy może nastąpić w każdym czasie, jednak strony mają możliwość ustalenia terminu wypowiedzenia umowy B2B.

Jeżeli umowa nie przewiduje okresu wypowiedzenia, zakończenie stosunku prawnego ma skutek natychmiastowy.

Co oznacza termin „wypowiedzenie umowy o współpracy”?

Wypowiedzenie umowy o współpracę to jednostronna czynność prawna, której skutkiem jest zakończenie stosunku pracy między dwoma przedsiębiorcami, czyli usługodawcą i usługobiorcą. Wypowiedzenie tego typu ma moc prawną, jeżeli jest sporządzone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

Ponadto, strona, która wypowiada umowę, musi dostarczyć takie pisemne wypowiedzenie drugiej stronie w taki sposób, aby ta miała możliwość zapoznania się z treścią dokumentu.

 

Czy wypowiedzenie umowy o współpracę wiąże się z okresem wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o współpracę może mieć charakter natychmiastowy lub wiązać się z przewidzianym w umowie okresem wypowiedzenia. W interesie usługodawcy leży dopilnowanie, aby treść kontraktu B2B przewidywała jak najdłuższy okres wypowiedzenia.

Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od czasu trwania umowy, tak jak ma to miejsce w przypadku umów o pracę. Usługodawca może więc pobierać wynagrodzenie przez maksymalnie 6 miesięcy po otrzymaniu wypowiedzenia.

Należy wiedzieć, że jeśli umowa współpracy nie reguluje warunków wypowiedzenia ani długości okresu wypowiedzenia, to wypowiedzenie jej przez jedną ze stron odnosi skutek natychmiastowy.

Czy wypowiedzenie umowy między firmami wiąże się z konsekwencjami?

Prawo do wypowiedzenia umowy współpracy w każdym czasie przysługuje obu stronom takiego stosunku pracy. Najczęściej ma jednak miejsce w przypadku niedopełniania obowiązków określonych w umowie.

Usługobiorca może zakończyć taki stosunek prawny na przykład wtedy, kiedy usługodawca nie realizuje zleceń w wyznaczonym terminie. Z kolei usługodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy, kiedy usługobiorca nie wypłaca mu wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Wypowiedzenie umowy między firmami nie rodzi żadnych konsekwencji, o ile spowodowane jest przez tak zwane ważne powody. Te mogą mieć naturę subiektywną lub obiektywną, a zaliczamy do nich między innymi utratę zaufania, istotne zmiany w prawie czy likwidację przedsiębiorstwa.

Jeśli jednak usługobiorca wypowie umowę bez wskazania ważnych powodów, ma obowiązek „naprawienia szkody”, którą stworzył po stronie zleceniobiorcy poprzez przedwczesne rozwiązanie stosunku pracy.

Szkoda ta obejmuje:

  • poniesione przez zleceniobiorcę wydatki,
  • wynagrodzenie za czynności wykonane do czasu wypowiedzenia umowy.

 

Jak wygląda wzór wypowiedzenia umowy o współpracy?

Dokument nazywany wypowiedzeniem umowy o współpracy powinien przede wszystkim odnosić się bezpośrednio do zawartej wcześniej umowy B2B. Musi zawierać więc jej numer oraz datę zawarcia stosunku pracy.

Co więcej, pismo należy uzupełnić o takie informacje podstawowe, jak data i miejsce sporządzenia wypowiedzenia, dane usługodawcy i dane usługobiorcy. W treści wypowiedzenia należy wymienić obowiązki zleceniobiorcy, a także podać ustaloną w umowie długość okresu wypowiedzenia.

Niezbędnym elementem jest też nagłówek ze zwrotem „Wypowiadam umowę o współpracę”. Gotowe pismo należy również podpisać i doręczyć drugiej stronie stosunku pracy.

W jaki sposób należy wypowiedzieć umowę o współpracy?

Aby wypowiedzenie umowy współpracy odniosło skutek, musi być sporządzone pisemnie i doręczone drugiej stronie umowy w sposób, pozwalający jej na zapoznanie się z treścią dokumentu. Nieskuteczne będzie więc zakończenie współpracy w formie:

  • rozmowy osobistej lub telefonicznej,
  • wypowiedzenia wysłanego faksem,
  • wypowiedzenia opatrzonego kopią podpisu i wysłanego pocztą,
  • kopii oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy wysłanego pocztą.

Za skuteczne uznaje się natomiast wypowiedzenie umowy, która dotarła na skrzynkę mailową lub została odebrana jako list (nawet jeśli adresat go nie otworzył).

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, odwiedź forum i zadaj pytanie: Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze