POBIERZ: Wypowiedzenie umowy B2B wzór

Z dzisiejszego poradnika dowiesz się jak wypowiedzieć umowę B2B oraz pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy B2B.

Z pewnością umowy B2B to coraz popularniejszy sposób nawiązywania współpracy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Bardzo często mylimy ją z umową o pracę, z którą ma jednak niewiele wspólnego, ponieważ nie jest regulowana przez Kodeks Pracy.

ważneDo umowy B2B stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego, który traktuje ten rodzaj współpracy jak umowę zlecenia. To na tej podstawie dowiemy się między innymi, jak powinno wyglądać rozwiązanie umowy B2B. Co warto wiedzieć na ten temat jeszcze przed nawiązaniem takiej współpracy?

Wprowadzenie

Umowy o współpracę B2B wybierane są przede wszystkim przez wzgląd na korzyści finansowe. W przeciwieństwie do umowy o pracę nie gwarantują one jednak stabilnego zatrudnienia.

wedWypowiedzenie umowy B2B według Kodeksu Cywilnego może nastąpić bowiem w dowolnym czasie, a usługobiorca nie może z góry zrzec się tego uprawnienia.

Nawet jeśli w umowie zawarte zostaną postanowienia, które przeczą tym zasadom, to w świetle prawa będą one nieważne. Co więcej, zleceniodawca nie musi podawać powodu rozwiązania umowy, choć może to rodzić dla niego straty finansowe.

Poniżej pobierzesz gotowy wzór wypowiedzenia umowy B2B (z ang. business-to-business):

Wypowiedzenie umowy B2B wzór

Co reguluje sposób rozwiązania umowy B2B?

wazneUmowy B2B (umowy o świadczenie usług) podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Cywilnym i są traktowane jak umowy zlecenia. Dotyczy to również zagadnienia, jakim jest wypowiedzenie umowy o współpracę B2B.

Nie istnieje więc żaden sposób, aby uniemożliwić zleceniodawcy rozwiązanie umowy, gdyż nawet podpisanie jej na dłuższy okres (np. rok) nie pozbawi obydwu stron prawa do wypowiedzenia umowy w każdym czasie.

Jedyne, co mogą zrobić w tym zakresie przedsiębiorcy to sprecyzowanie warunków umowy, czyli wyznaczenie odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia, który może trwać nawet do 6 miesięcy (jak w przypadku umowy o pracę).

Wypowiedzenie umowy B2B a przyczyna wypowiedzenia

1Jak wspominaliśmy, umowa B2B może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie, a usługobiorca nie jest zobowiązany do podania przyczyny takiego wypowiedzenia. Korzystniej dla podmiotu zlecającego usługi jest jednak uzasadnić wypowiedzenie umowy.

Dlaczego? Otóż w przypadku rozwiązania umowy bez podania ważnych powodów, zleceniobiorca może domagać się od zleceniodawcy „naprawienia szkody”, jaka wynikła z wcześniejszego wypowiedzenia.

Określenie wartości tej szkody to zadanie zleceniobiorcy. Szkodą mogą być zaś wszelkie straty powiązane z rozwiązaniem umowy, w tym nawet wynagrodzenie za tą część umowy, która nie mogła zostać zrealizowana.

 

Jakie są „ważne powody” wypowiedzenia umowy B2B?

ważneUsługobiorca, który chce wypowiedzieć umowę B2B, czyli umowę o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, lecz jednocześnie nie być zobowiązanym do ewentualnego „naprawienia szkody” wyrządzonej bezzasadnym wypowiedzeniem umowy drugiej stronie, powinien określić przyczynę rozwiązania współpracy.

Wypowiedzenie umowy B2B z tak zwanych ważnych powodów nie rodzi obowiązku naprawienia szkody zleceniobiorcy, a do powodów tych zaliczamy:

  • powody natury subiektywnej, czyli między innymi nieporozumienia w realizacji umowy lub nienależyte jej wykonywanie, utrata zaufania pomiędzy podmiotami, restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy też likwidacja firmy,
  • powody natury obiektywnej, tj. zmiany w prawie lub istotne zmiany sytuacji gospodarczej.

Wypowiedzenie umowy o współpracę B2B bez „ważnych powodów”

Umowę B2B można wypowiedzieć również bez zaistnienia tak zwanych ważnych powodów. Czy wtedy zleceniobiorca może liczyć na jakąkolwiek rekompensatę?

Według przepisów Kodeksu Cywilnego usługobiorca ma w takim przypadku obowiązek zapłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie odpowiednie względem wykonanych dotychczas czynności, a także zwrócić usługodawcy poniesione przez niego koszty (wydatki związane ze świadczeniem usługi). Kwestie te mogą być jednak modyfikowane przez treść samej umowy.

Jak powinno wyglądać rozwiązanie umowy B2B?

wzor-pismaWypowiedzenie umowy B2B należy wzorować na innych umowach cywilnoprawnych. Aby dokument tego typu był ważny, muszą znaleźć się w nim takie informacje, jak: miejsce zawarcia dokumentu, numer i data zawartej umowy oraz dzień jej rozwiązania, dane usługodawcy i usługobiorcy, nagłówek „Wypowiedzenie umowy o współpracę” oraz podpisy każdej ze stron.

W treści wypowiedzenia wskazujemy także zakres obowiązków, jakie były wykonywane przez usługodawcę i podajemy ustalony w umowie okres wypowiedzenia.

Co ważne, wypowiedzenie umowy należy sporządzić w formie pisemnej, i tak sporządzony (pod rygorem nieważności) dokument należy jeszcze dostarczyć drugiej stronie osobiście, za pośrednictwem poczty lub e-mailowo z zachowaniem terminów umownych.

Przed wypowiedzeniem umowy koniecznie sprawdź właściwy okres wypowiedzenia umowy, aby nie narazić się na karę umowną.

 

Kiedy wypowiedzenie może okazać się nieważne?

wazne-informacjePrawidłowo skonstruowany dokument rozwiązania umowy B2B nie będzie ważny, jeśli strona wypowiadająca umowę nie dostarczy go w sposób, który pozwoli drugiej stronie się z nim zapoznać. Nieskuteczne będzie zatem:

  • wypowiedzenie umowy słownie podczas osobistej rozmowy lub przez telefon,
  • wysłanie wypowiedzenia za pomocą faksu,
  • złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu e-mailowo,
  • wysłanie kopii oświadczenia woli o wypowiedzeniu pocztą.

Przed wypowiedzeniem umowy B2B należy również upewnić się, czy forma jej rozwiązania nie została określona w treści dokumentu. Zapisy dotyczące tej kwestii najczęściej znajdują się w postanowieniach końcowych lub w paragrafie dedykowanym terminom wypowiedzenia umowy.

Jeśli masz jakieś pytania w związku z wypowiedzeniem umowy B2B, zapraszam Cię do zadania pytania na forum: Wypowiedzenie umowy o współpracę B2B wzór

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze