Wypowiedzenie umowy DPD – wzór do wypełnienia

Jak napisać wypowiedzenie umowy DPD? Przy umowie kurierskiej, która jest umową abonamentową (o świadczenie usług), zgodnie z artykułem 751. Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Dla klienta, który chce wypowiedzieć umowę z firmą kurierską, najważniejsze będą jednak zapisy zawarte w samej umowie, a dokładnie w OWU, czyli  w ogólnych warunkach umowy.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-dpd-wzor-pdf-docTo tam znajdują się informacje dotyczące między innymi okresu wypowiedzenia umowy czy możliwości wypowiedzenia umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta bez naliczenia kary umownej.  Przed wypowiedzeniem jakiejkolwiek umowy należy w pierwszej kolejności zapoznać się z jej zapisami, dotyczącymi zagadnienia rozwiązania obowiązującego kontraktu.

Aby jednak ułatwić Ci sporządzenie pełnoprawnego i skutecznego wypowiedzenia z firmą kurierską DPD, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy DPD wzór

Umowa z DPD a ogólne warunki umowy

Jeśli umowa z DPD została zawarta na czas określony – najczęściej na 24 miesiące – to rozwiązanie umowy powinno nastąpić wraz z upływem tego okresu, czyli po dwóch latach. Często jednak dzieje się inaczej i w przypadku braku zaangażowania ze strony klienta umowa zostaje automatycznie przedłużona, a nawet zmieniona na umowę bezterminową. 

W ogólnych warunkach umowy mogą znaleźć się także zapisy dotyczące możliwości jej wypowiedzenia. Firma kurierska zazwyczaj ma prawo wypowiedzieć umowę w określonych okolicznościach (np. gdy klient nie wywiązuje się ze swoich obowiązków). 

Postanowienia umowy opisują także kwestie kar umownych, którymi zlecający usługę może zostać obciążony, jeśli:

 • jako klient rozwiąże umowę przed upływem jej terminu, 
 • operator rozwiąże umowę z jego winy (winy klienta). 

Jeśli w ogólnych warunkach umowy nie ma postanowień, które odnosiłyby się do tych kwestii, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

 

Wypowiedzenie umowy z DPD na zasadach dotyczących umowy zlecenia

Zgodnie z artykułem 746. Kodeksu cywilnego, dający zlecenie – klient – może wypowiedzieć je w każdym czasie. Ma jednak obowiązek:

 • zwrócić przyjmującemu zlecenie – firmie kurierskiej – wydatki poczynione w celu należytego wykonania zlecenia,
 • uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, 
 • naprawić szkodę, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.

W praktyce oznacza to, że wypowiedzenie umowy DPD możliwe jest w każdym czasie, niezależnie od tego, czy umowa została zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony.

W niektórych przypadkach wypowiedzenie umowy z firmą kurierską DPD będzie wiązało się jednak z koniecznością uiszczenia kary umownej. 

Rozwiązanie umowy z ważnych powodów

Nawet jeśli umowa z DPD o tym nie mówi, klient ma prawo wypowiedzieć umowę przed terminem bez ponoszenia kary finansowej, jeśli rozwiązanie umowy nastąpi z tak zwanych ważnych powodów. 

Zwykle powody te uwzględniane są w treści umowy, a jeśli jest inaczej, należy ponownie sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego (artykuł 756).

Wypowiedzenie umowy DPD z ważnych powodów wymaga przeanalizowania okoliczności danego przypadku.

Ważnymi powodami nazywamy zwykle przyczyny obiektywne, takie jak kryzys ekonomiczny czy klęska żywiołowa, ale niekiedy są nimi także przyczyny subiektywne, na przykład zmiana miejsca zamieszkania czy sytuacji finansowej.

Zgodnie z orzecznictwem, uzasadnieniem dla przedwczesnego wypowiedzenia umowy bez konsekwencji w postaci kar umownych czy odszkodowania są także okoliczności niezależne od żadnej ze stron.

 

Wypowiedzenie umowy z DPD bez ważnych powodów

Jeśli chodzi o firmy kurierskie, takie jak DPD wypowiedzenie umowy przed upływem jej terminu (przy umowach zawartych na czas oznaczony) i bez ważnych powodów zawsze związane będzie z karami umownymi, wynikającymi z tak zwanego okresu karencji.

Nie oznacza to jednak, że umowy na czas oznaczony nie można rozwiązać bez dodatkowych opłat. Wystarczy jedynie złożyć wypowiedzenie umowy na miesiąc przed upływem jej terminu.

Wtedy okres wypowiedzenia umowy upłynie wraz z okresem jej obowiązywania i klientowi nie zostaną naliczone żadne kary umowne.

Będzie jedynie zobligowany do opłacenia usług za miesiąc obejmujący okres wypowiedzenia. 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony. Ją także klient może wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia, określonego w postanowieniach umowy.

Jak wypowiedzieć umowę z DPD?

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług to czynność jednostronna – oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy. Aby sporządzić takie pismo, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy DPD, w którym klient powinien ująć:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • własne dane osobowe,
 • dane firmy kurierskiej,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy,
 • określenie wypowiadanej umowy: jej numer i datę zawarcia,
 • podpis klienta.

Odpowiednio przygotowaną umowę należy jeszcze dostarczyć do siedziby DPD.

Można zrobić to osobiście w jednym z oddziałów, uzyskując potwierdzenie doręczenia na osobnej kopii lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Szczególną uwagę klient powinien zwrócić na datę wypowiedzenia umowy – od niej liczony będzie obowiązujący okres wypowiedzenia, za który zlecający usługę zobowiązany jest zapłacić firmie kurierskiej. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze