Reklamacja do operatora sieci komórkowej WZÓR + omówienie

Reklamacja usług to podstawowe uprawnienie klienta sieci komórkowej, które wynika wprost z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

Dlatego jeśli masz problem z operatorem sieci komórkowej, dowiedz się, jak złożyć reklamację i sprawdź jak postąpić dalej jeśli Twoja reklamacja nie zostanie uwzględniona. W dalszej części poradnika pobierzesz też gotowy wzór reklamacji.

Podstawa prawna reklamacji do operatora

ważneRozporządzenie z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych reguluje warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Przepisy niniejszego rozporządzenia wskazują również na podstawy reklamacji. Podając, że podstawą reklamacji może być m.in.:

 • niedotrzymanie z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu
 • niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej
 • nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Reklamacja-do-operatora-sieci-komorkowej-wzor-pdf-docJak napisać reklamację do Orange? T-Mobile, Plusa czy Play? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowe do pobrania i wydrukowania wzory pism reklamacyjnych:

Reklamacja Orange wzór

Reklamacja T-Mobile wzór

Reklamacja Plus wzór

Reklamacja Play wzór

Termin reklamacji do operatora sieci komórkowej

ważne Jak napisać skuteczną reklamację? składając reklamację, należy zachować odpowiedni termin. W zależności od uchybienia, którego dopuściła się firma telekomunikacyjna, reklamacja usług powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od:

 • ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej
 • dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana
 • dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Reklamacja złożona po upływie wspomnianych 12 miesięcy nie zostanie rozpoznana. Niemniej jednak jednostka, która rozpoznawałaby reklamację, zobowiązana jest o fakcie tym niezwłocznie powiadomić reklamującego.

W jakiej formie można złożyć reklamację?

ważneKlient firmy telekomunikacyjnej może złożyć pismo reklamacyjne:

 • w formie pisemnej (preferowany sposób) – osobiście w każdej jednostce obsługującej użytkowników lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej
 • ustnie do protokołu – podczas wizyty w punkcie obsługi klienta
 • telefonicznie do biura obsługi klienta – podczas rozmowy z konsultantem
 • drogą elektroniczną – w zależności od środków udostępnionych przez operatora złożenie reklamacji może przebiegać za pomocą (czatu, mobilnej aplikacji, serwisu internetowego, e-mail).

Reklamacja złożona w formie pisemnej i przesłana przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać potwierdzona przez operatora (potwierdzenie przyjęcia) w terminie 14 dni od dnia złożenia. W potwierdzeniu przyjęcia reklamacji operator zobowiązany jest wskazać dzień złożenia reklamacji, nazwę, adres i numer telefonu jednostki dostawcy usług ją rozpatrującej.

Elementy reklamacji usług telekomunikacyjnych

ważneCo powinna zawierać reklamacja usługi telekomunikacyjnej? Reklamacja usług zawierać powinna niezbędne elementy, a są to:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania klienta indywidualnego albo nazwę i siedzibę przedsiębiorcy/spółki
 • określenie przedmiotu reklamacji
 • wskazanie okresu, którego dotyczy reklamacja
 • opis sytuacji z ujęciem okoliczności uzasadniających reklamację
 • numer przydzielony reklamującemu
 • numer umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • datę zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z terminem rozpoczęcia usługi
 • wysokość kwoty odszkodowania, jeśli wnosi o nie reklamujący
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania, lub innej należności, ewentualnie wniosek o zaliczenie odszkodowania na poczet przyszłych płatności
 • podpis reklamującego (w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej).

W przypadku złożenia reklamacji zawierającej braki – operator zobowiązany jest wezwać reklamującego do jej uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni oraz wskazując zakres uzupełnienia zgłoszenia.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków reklamacja pozostaje bez rozpoznania.

Reklamacja do operatora sieci komórkowej – rozpoznanie

ważneOdpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona przez operatora w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W odpowiedzi na reklamację operator powinien wskazać, czy zgłoszenie zostało uznane. Jeśli nie odpowie w terminie, oznacza to, że reklamacja została uwzględniona.

W przypadku odmowy reklamacji w całości lub części operator powinien wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne zajętego stanowiska. Po odrzuceniu reklamacji reklamujący może złożyć pozew do sądu lub skorzystać z pozasądowego rozpoznawania sporów konsumenckich, kierując wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podsumowanie

ważneZasady składania reklamacji telekomunikacyjnych określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, które umożliwią złożenie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

Reklamacja na usługę telekomunikacyjną powinna być złożona w terminie 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiła usterka powodująca przerwę w świadczeniu usług trwająca dłużej niż 12 godzin.

Jeśli w regulaminie świadczenia usług znajdują się inne zapisy, mogą one zostać uznane za nieważne.

Tryb składania reklamacji u dostawcy Internetu, telewizji bądź telefonii komórkowej może przebiegać na kilka sposobów (np. ustnie do protokołu, telefonicznie, drogą elektroniczną), jednak najpewniejsza zawsze jest droga pocztowa, a więc list polecony za potwierdzeniem odbioru bowiem mamy wtedy pisemne potwierdzenie z poczty, że faktycznie w danym dniu złożyliśmy pismo reklamacyjne.

Operator ma 14 dni na potwierdzenie otrzymania reklamacji.

UWAGA: Jeśli pismo reklamacyjne nie będzie kompletne i zawierać będzie jakieś braki, operator musi wezwać klienta do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni. Niedostarczenie operatorowi wymaganych informacji skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania.

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może też spotkać się z odrzuceniem. Odrzucenie reklamacji jest pismem, w którym dostawca usługi lub towaru ustosunkowuje się do naszej reklamacji, odrzucając ją. Więcej na temat odrzucenia reklamacji <- pisaliśmy tutaj.

Najczęściej zadawane pytania:

najczesciej-zadawane-pytania-reklamacja-uslugi-telekomunikacyjnej

Na koniec warto dodać, że przepisy prawa telekomunikacyjnego nakładają na operatorów kary finansowe w formie odszkodowania należnego klientowi za przerwy w świadczeniu usług.

Jednak przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej musi być dłuższa niż 12 godzin, a za każdy dzień usterki, klientowi należy się 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.

Podobne artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze