Wypowiedzenie umowy najmu terminala płatniczego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu terminala płatniczego? przy umowie o korzystanie z terminala płatniczego zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umowy najmu. Zgodnie z nimi, umowy zawarte na czas nieokreślony można wypowiedzieć w każdej chwili, za to umowy zawarte na czas określony można wypowiedzieć tylko w sytuacji, gdy strony przewidziały taką możliwość w warunkach umowy.

Wstęp

Przy wypowiadaniu umowy najmu terminala płatniczego warto zwrócić uwagę na obowiązujący okres karencji oraz okres wypowiedzenia umowy, który może trwać od miesiąca do trzech miesięcy (w zależności od operatora płatniczego i rodzaju podpisanej umowy). Aby zakończyć współpracę z firmą płatniczą, należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy najmu terminala, którego gotowy do wypełnienia wzór pobierzesz poniżej:

Wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala

wzor-wypowiedzenia-umowy-najmu-terminala-doc-pdf

Wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala

Odstąpienie od umowy najmu terminala płatniczego

Jeśli o rezygnacji z terminala płatniczego przedsiębiorca zdecyduje odpowiednio wcześnie, zamiast wypowiadać umowę najmu może po prostu od niej odstąpić.  Ma na to 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Skutkiem odstąpienia będzie uznanie umowy najmu za „niebyłą od początku”, czyli uznanie, że umowy pomiędzy stronami nigdy nie było.

Przy odstąpieniu od umowy najmu terminala płatniczego – podobnie jak w przypadku wypowiedzenia czy rozwiązania umowy – konieczne jest rozliczenie się stron, czyli wypłata należności przedsiębiorcy oraz zwrot otrzymanego terminala płatniczego do operatora.

Przedsiębiorca powinien wiedzieć jednak, że rozróżnia się dwa przypadki odstąpienia od umowy:

 • odstąpienie od umowy przed jej realizacją, czyli zanim najemca przyjmie rzecz wydaną na wynajem – wtedy stosuje się zasady odstąpienia od umowy określone w Kodeksie cywilnym,
 • odstąpienie od umowy po wydaniu rzeczy najętej, czyli po otrzymaniu terminala – w tym przypadku odstąpienie od umowy będzie możliwe na przykład w sytuacji, kiedy urządzenie okaże się wadliwe.

Strony mogą precyzować warunki odstąpienia od umowy w zawartej między sobą umowie. Co więcej, mają także możliwość wyznaczenia innego terminu na odstąpienie od umowy.

 

Wypowiedzenie umowy najmu terminala płatniczego

Umowę najmu można, co do zasady, zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Jeśli umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, będzie można wypowiedzieć ją w dowolnym czasie z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia – zwykle od 1 miesiąca do 3 miesięcy.

Z kolei umowa najmu zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana na zasadach określonych w umowie, czyli w czasie i okolicznościach określonych przez strony.

Wynajmujący i najemca mają także możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia – w określonych sytuacjach.

Operator, który wynajmuje terminal płatniczy, może wypowiedzieć umowę najemcy urządzenia, czyli przedsiębiorcy, w sytuacji gdy ten:

 • zalega z płatnościami za najem terminala za co najmniej dwa pełne okresy płatności,
 • podnajmuje terminal osobom trzecim lub oddaje go do bezpłatnego używania osobom trzecim,
 • używa terminala w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z umową,
 • zaniedbuje terminal do tego stopnia, że naraża go w ten sposób na uszkodzenie.

Warto zaznaczyć, że w przypadku zaległości w płatnościach za najem terminala, operator zobowiązany jest w pierwszej kolejności wysłać przedsiębiorcy pismo z ostrzeżeniem o rozwiązaniu umowy i wyznaczyć w nim dodatkowy (miesięczny) termin na wpłatę.

Dopiero w sytuacji, kiedy takie działanie okaże się nieskuteczne, firma może wypowiedzieć umowę najemcy.

Przedsiębiorca może natomiast wypowiedzieć umowę terminala na przykład w sytuacji, kiedy:

 • operator nie realizuje zapisów umowy,
 • operator nie udostępnia przedsiębiorcy usługi, za którą ten płaci,
 • operator pobiera opłaty, o których nie informował przedsiębiorcy w momencie podpisywania umowy (opłaty narzucone wprowadzonym w późniejszym terminie nowym cennikiem lub regulaminem).

 

Czy wypowiedzenie umowy terminala płatniczego wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Wypowiedzenie umowy PayTel czy innej firmie wynajmującej terminale płatnicze nie będzie wiązało się z obowiązkiem poniesienia dodatkowych kosztów, jeśli wypowiedzenie umowy zostanie złożone po upływie okresu karencji.

Karencja to minimalny czas trwania umowy, w trakcie którego nie można rozwiązać jej bez nałożenia na przedsiębiorcę kary finansowej. Po tym, jak okres karencji dobiegnie końca, umowę można wypowiedzieć bez obaw o dodatkowe koszty.

Skąd wiedzieć, ile trwa okres karencji dla danej umowy?

Informacje tego typu powinny znajdować się w treści umowy najmu terminala. Dokument musi odnosić się nie tylko do okresu karencji, ale również do okresu wypowiedzenia czy sposobu wypowiedzenia umowy.

Powinien określać także wysokość kary, jaka grozi za przedwczesne rozwiązanie umowy.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy eService lub innemu operatorowi?

Wypowiedzenie umowy eService lub innej firmy wynajmującej terminale płatnicze zwykle opisane jest szczegółowo w zawieranej z klientem umowie. Stosowne informacje można znaleźć również nierzadko na stronie internetowej operatora.

Większość takich firm umożliwia wypowiedzenie umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy Elavon lub innego operatora będzie wymagało zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oznacza to, że odpowiednio sporządzone pismo należy dostarczyć do siedziby firmy za pokwitowaniem odbioru lub wysłać przesyłką poleconą również za potwierdzeniem odbioru.

Aby przygotować dokument, który spełnia wszystkie wymogi formalne, najlepiej wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala.

 

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o terminal płatniczy?

Wypowiedzenie umowy Polskie ePłatności czy innej firmie zajmującej się najmem terminali – na przykład FirstData czy Polcard – wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli.

Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną, a dokument powinien zawierać określone elementy, bowiem w przeciwnym razie czynność może okazać się nieskuteczna.

Wykorzystując nasz wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy – można rozwiązać umowę z takimi operatorami, jak:

 • eService,
 • First Data,
 • Elavon,
 • Polcard,
 • Paytel,
 • czy ING.

Co należy uwzględnić w takim dokumencie?

Wypowiedzenie umowy najmu terminala sporządza się w oparciu o zawartą wcześniej umowę najmu – wypowiedzenie musi wyraźnie odnosić się do oryginalnego dokumentu.

Niezbędne elementy pisma to:

 • data i miejscowość,
 • dane przedsiębiorcy (strony wypowiadającej umowę, takie same jak w umowie najmu),
 • dane firmy wynajmującej terminal,
 • określenie podstawy prawnej pozwalającej na wypowiedzenie umowy, na przykład artykuł Kodeksu cywilnego lub paragraf z treści samej umowy najmu,
 • określenie wypowiadanej umowy najmu terminala (numer, data i miejsce zawarcia),
 • dane terminala, który podlega zwrotowi,
 • termin wypowiedzenia umowy,
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy,
 • podpis przedsiębiorcy.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze