Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę? zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę ich wiążącą za wypowiedzeniem. Zdarza się jednak, że jedna ze stron chce kontynuować zatrudnienie, pomimo złożonego uprzednio oświadczenia woli.

Wstęp

wycofanie-wypowiedzenia-wzor-pdf-docWarto wiedzieć, że Kodeks pracy nie zawiera przepisów regulujących cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że anulowanie takiego oświadczenia jest niemożliwe. Strony umowy o pracę na podstawie artykułu 300 Kodeksu pracy – mogą odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego (w sprawach nieunormowanych przepisami przez KP), jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Odwołanie się do KC pozwala pracodawcy i pracownikowi anulować wypowiedzenie umowy o pracę.

wazneJak wycofać wypowiedzenie umowy o pracę? pracownik w takim przypadku powinien złożyć u pracodawcy pisemne oświadczenie w którym wyrazi chęć wycofania wcześniej złożonego wypowiedzenia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wycofania wypowiedzenia umowy o pracę, który pobierzesz poniżej:

Wycofanie wypowiedzenia wzór pdf doc

wycofanie-wypowiedzenia-wzor-pdf-doc

Wycofanie wypowiedzenia wzór pdf doc

Cofnięcie oświadczenia woli w przepisach Kodeksu cywilnego

Kiedy pracownik lub pracodawca chcą anulować złożone już oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy, odwołują się do przepisów Kodeksu cywilnego, a konkretnie do artykułu 61, który mówi:

1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

W praktyce oznacza to, że jeśli odwołanie oświadczenia dotrze do drugiej strony wraz z wypowiedzeniem lub wcześniej, można traktować wypowiedzenie jako nieistniejące.

Natomiast w sytuacji, kiedy cofnięcie oświadczenia dotrze do drugiej strony po zapoznaniu się przez nią z treścią wypowiedzenia, można będzie anulować je tylko za jej zgodą.

Wyjątkowo traktowane będą jednak kobiety ciężarne, które złożyły wypowiedzenie, nie wiedząc o swoim stanie. W takim przypadku nawet późno dostarczone odwołanie oświadczenia musi zostać zaakceptowane przez pracodawcę.

 

Na czym polega wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę?

Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę powiązane jest z charakterem tej czynności. Należy podkreślić więc, że wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli złożone przez pracownika lub pracodawcę.

Jego następstwem jest zakończenie stosunku pracy wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Aby takie oświadczenie woli było skuteczne, musi dotrzeć do drugiej strony w sposób, który pozwoli jej zapoznać się z treścią dokumentu.

W związku z tym wniosek o wycofanie wypowiedzenia będzie skuteczny, jeśli dotrze do drugiej strony przed wypowiedzeniem umowy lub równolegle z nim.

Krótko mówiąc, dopóki oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę nie dotrze do pracownika lub pracodawcy, druga strona może skutecznie je wycofać.

Należy jednak mieć na uwadze, że oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę powinno zostać skierowane do właściwego adresata, czyli bezpośrednio do pracownika lub pracodawcy.

Nie można kierować takiego pisma do oddziału firmy lub organizacji związkowej. Oświadczenie nie będzie skuteczne, dopóki osoba, której dotyczy, nie będzie mogła się z nim zapoznać.

Czy potrzebna jest zgoda na anulowanie wypowiedzenia?

Jeżeli wycofanie wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę dotrze do adresata równolegle z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy, lub wcześniej, wówczas anulowanie wypowiedzenia będzie czynnością jednostronną, niewymagającą uzyskania niczyjej zgody.

Z kolei w przypadku, kiedy oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia dotrze do pracodawcy lub pracownika po zapoznaniu się z treścią wypowiedzenia, to niezbędna okaże się zgoda drugiej strony na zmianę decyzji w sprawie wypowiedzenia umowy.

Zgodę tą należy wyrazić na piśmie dla celów dowodowych.

 

Czy pracownik i pracodawca mają równe prawo do cofnięcia wypowiedzenia umowy?

Anulowanie wypowiedzenia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym możliwe jest zarówno w sytuacji, kiedy to pracodawca wypowiedział umowę pracownikowi, jak i w okolicznościach odwrotnych, kiedy to pracownik zrezygnował z zatrudnienia, ale nadal chce je kontynuować.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika odbywa się na takich samych warunkach.

Oznacza to, że jeśli osoba składająca wypowiedzenie chce cofnąć je bez konieczności uzyskiwania w tym celu zgody pracodawcy, to musi postarać się dostarczyć przełożonemu oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia najpóźniej jednocześnie z samym wypowiedzeniem.

Jeżeli pracodawca zdąży zapoznać się z pismem, wymagana będzie jego zgoda na cofnięcie wypowiedzenia.

Warto zaznaczyć przy tym, że przełożony nie ma obowiązku wyrażenia zgody na anulowanie wypowiedzenia. Zależy to wyłącznie od jego dobrej woli.

Co musi zawierać wzór wycofania wypowiedzenia umowy o pracę?

Gotowy do wypełnienia wzór wycofania wypowiedzenia umowy o pracę to prosty sposób na złożenie skutecznego pisma, która pozwoli anulować wypowiedzenie.

Co prawda, przepisy nie narzucają żadnych wymogów formalnych dotyczących treści takiego dokumentu, ani nawet nie określają wymaganej formy cofnięcia wypowiedzenia, jednak dla celów dowodowych należy sporządzić je w formie pisemnej.

Warto również przesłać takie pismo za potwierdzeniem odbioru, a składając je osobiście poprosić o poświadczenie odbioru na osobnej kopii.

Co musi zawierać oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę? najważniejsze elementy tego pisma to:

  • miejscowość i data,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata,
  • tytuł: Cofnięcie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy o pracę,
  • treść oświadczenia, rozpoczynająca się od zwrotu „Cofam oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożone w dniu…”,
  • podpis.

Chociaż anulowanie wypowiedzenia umowy nie wymaga uzasadnienia, to jednak warto uwzględnić w piśmie przyczynę zmiany swojej decyzji. Będzie to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy dokument dotrze do adresata później niż oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy.

Wtedy odpowiednie argumenty mogą wpłynąć korzystnie na decyzję, jaką podejmie pracownik lub pracodawca, a przypominamy, że zgoda drugiej strony na cofnięcie wypowiedzenia jest w takiej sytuacji niezbędna dla jego skuteczności.

 

Podsumowanie

Umowa o pracę wygasa gdy termin na jaki została podpisana – dobiega końca. Jednak obie strony umowy mogą rozwiązać umowę jeszcze przed upływem tego terminu poprzez złożenie wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę w kontekście prawnym jest oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika o chęci zakończenia stosunku pracy, a następstwem takiego oświadczenia jest zakończenie umowy o pracę jednocześnie z upływem okresu wypowiedzenia.

Wniosek pracownika o zgodę na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę warto krótko uzasadnić, np. zmianą sytuacji rodzinnej, finansowej lub innymi okolicznościami, które zaważyły na zmianie decyzji odnośnie zatrudnienia.

Odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne jeśli spełnione zostaną poniższe warunki:

Art. 61. – Chwila złożenia i skuteczność odwołania – Kodeks cywilny.

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze