Oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy WZÓR

Jak napisać oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy? takie oświadczenie to dokument, który dotyczy zwykle rezygnacji z usług telekomunikacyjnych. Jeśli abonent nie chce dłużej korzystać z oferty podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne, powinien wypowiedzieć mu umowę, gdyż w przeciwnym razie zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejny okres lub bezterminowo.

Wstęp

oswiadczenie-o-nieprzedluzaniu-umowy-wzor-pdf-docOświadczenie o nieprzedłużaniu umowy sporządza się w formie pisemnej, a co ważne, aby oświadczenie wywołało określone skutki, musi spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane dla tego typu pism. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy wzór

oswiadczenie-o-nieprzedluzaniu-umowy-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy wzór

Automatyczne przedłużenie umowy usługi

Nieprzedłużenie umowy nie zawsze kończy się jej rozwiązaniem. Wielu konsumentów przynajmniej raz w życiu musiało mierzyć się z takimi konsekwencjami niezapoznania się dokładnie z warunkami podpisywanej umowy o świadczenie usług (oczywiście najczęściej chodzi o świadczenie usług telekomunikacyjnych).

Tymczasem w przypadku wielu firm telekomunikacyjnych czy ubezpieczeniowych, umowa zawarta na czas oznaczony często ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po upływie okresu jej obowiązywania. 

Nie oznacza to jednak, że konsument musi dalej korzystać z usług danego podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne.

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony przysługuje mu bowiem prawo do jej wypowiedzenia, w dowolnym momencie, jednak z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

*Zatem, aby rozwiązać umowę, wypowiedzenie umowy usługi musi przyjmować przy tym formę pisemną. 

Jak wypowiedzieć umowę firmie telekomunikacyjnej?

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych konsument może złożyć w dowolnym momencie, jeśli z firmą łączy go umowa zawarta na czas nieoznaczony.

Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynosi w tym przypadku (najczęściej) 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowych, w którym złożono pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

W tym czasie klient ponosi koszty świadczenia usług, które obejmuje umowa.

Należy pamiętać, że za dzień złożenia wypowiedzenia umowy przyjmuje się dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w punkcie obsługi klienta lub dzień nadania przesyłki zawierającej wypowiedzenie.

Firma telekomunikacyjna powinna potwierdzić otrzymanie takiego oświadczenia, informując konsumenta o dokładnej dacie przyjęcia pisma.

Od tej daty liczony jest bowiem obowiązujący strony okres wypowiedzenia. Na odpowiedź ze strony przedsiębiorstwa konsument nie powinien oczekiwać dłużej niż 14 dni, licząc od daty złożenia wypowiedzenia. 

Jak sporządzić oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy?

Przykładowe oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy Plus, Orange czy T-Mobile określa się również wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ponieważ pismo zawiera oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy świadczenia usług.

Taki dokument powinien uwzględniać przede wszystkim wszelkie dane niezbędne do weryfikacji abonenta, a także datę wypowiedzenia i czytelny podpis.

Oświadczenie o braku woli przedłużenia umowy, czyli rozwiązaniu umowy można sporządzić według następującego schematu:

  • data i miejsce złożenia wypowiedzenia,
  • dane konsumenta: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • dane odbiorcy pisma, czyli firmy telekomunikacyjnej,
  • zwrot oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, a w nim oznaczenie umowy, której dotyczy wypowiedzenie (numer, data zawarcia),
  • określenie, czy abonent zachowuje okres wypowiedzenia umowy, czy pokrywa koszty wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym,
  • podpis abonenta. 

Zgodnie z przepisami, wypowiedzenie umowy telekomunikacyjnej można złożyć w formie pisemnej – osobiście w punkcie obsługi klienta lub listownie – a także w formie elektronicznej. Pismo często da się przesłać również mailem, bez konieczności wychodzenia z domu.

Klient nie musi również martwić się o to, czy udało mu się skutecznie wypowiedzieć umowę, ponieważ nowe przepisy nałożyły na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu wypowiedzenia umowy i potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli (obowiązek ten dotyczy także umowy kompleksowej zawartej z operatorem).

Firma ma obowiązek poinformować klienta o przedłużeniu umowy

Warto wspomnieć, że przepisy, który weszły w życie w 2020 roku, nałożyły na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek informowania, że aktualna umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Dawniej takie prawo nie obowiązywało, dlatego firmy nie musiały ostrzegać swoich konsumentów, a co za tym idzie, wielu z nich okazywało zaskoczenie po otrzymaniu rachunku za kolejny miesiąc świadczenia usługi. 

Dzisiaj jednak przed automatycznym przedłużeniem umowy operator musi nie tylko poinformować o tym swojego abonenta, ale również przedstawić mu sposoby rozwiązania umowy i najkorzystniejsze pakiety taryfowe dostępne w ofercie – tak aby konsument mógł w pełni świadomie podjąć decyzję dotyczącą tego, czy nadal chce być klientem danej firmy. 

Warto pamiętać również, że w okresie wypowiedzenia – po złożeniu oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy – klient nie powinien ponosić żadnych dodatkowych kosztów poza tymi, które wynikają ze świadczenia usług określonych w umowie.

Takie przepisy mają chronić abonenta przed opłatami za uruchomienie usług dodatkowych, a także przed niekorzystną sytuacją wyłączenia usług, z których do tej pory klient korzystał.

Podsumowanie

Oświadczenie o nieprzedłużeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych najlepiej przygotować w formie pisemnej. Jeśli jednak nie wiesz, jak napisać wypowiedzenie umowy, które będzie skuteczne i spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy do pobrania wzór wypowiedzenia umowy, który pobierzesz w górnej części artykułu!

Kończąc już, dodam tylko, że wypowiedzenie usług telekomunikacyjnych, które ma zapobiec dalszemu przedłużaniu umowy przez operatora telekomunikacyjnego, musi spełniać wszystkie formalne wymagania, inaczej będzie nieważne i dalej jako klient będziesz musiał/musiała płacić za usługi.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze