Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy WZÓR

Pracodawca ma obowiązek monitorowania na bieżąco procesów pracy w zakresie bezpieczeństwa. Obowiązek bieżącego monitorowania i analizowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy wynika z art. 207 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, co oznacza, że jego rolą jest ochrona zdrowia i życia pracowników właśnie poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wstęp

kontrola-stanu-bhp-w-zakladzie-pracy-wzor-pdf-docW związku z tym przynajmniej raz w roku powinien on sporządzić tak zwaną analizę BHP. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kontroli stanu BHP, który pobierzesz poniżej:

Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy wzór

kontrola-stanu-bhp-w-zakladzie-pracy-wzor-pdf-doc

Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy wzór

Kto ma obowiązek kontrolowania stanu BHP w zakładzie pracy?

Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy i sporządzanie analiz BHP to obowiązek prawny wynikający z treści art. 2 rozporządzenia w sprawie służby BHP. Zgodnie z tym przepisem, do zakresu działania służby BHP należy między innymi sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przynajmniej raz w roku.

Analizy te powinny zawierać również propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, a także poprawę warunków pracy.

Obowiązek sporządzania i przedstawia okresowej analizy BHP, spoczywa na:

 • pracowniku, który wykonuje zadania służby BHP, zatrudnionego przy innej pracy,
 • specjaliście spoza zakładu pracy, któremu zlecono wykonywanie zadań służby BHP,
 • pracodawcy, w sytuacji gdy pracodawca wykonuje sam zadania służby BHP.

Co powinna zawierać analiza BHP?

Jak wynika z przepisów, analiza BHP powinna zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, które zmierzają do:

 • zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
 • poprawy warunków pracy.

Prawo nie mówi, jakie informacje czy postanowienia powinna zawierać analiza stanu BHP w zakładzie pracy. Przepisy nie wskazują również, na podstawie czego należy taką ocenę sporządzić.

Ze względu na brak uregulowań w tym zakresie przyjmuje się, że ocena stanu BHP w zakładzie pracy może opierać się na wszelkich spostrzeżeniach i dokumentach pracowników służby BHP, w tym na:

 • dokumentacji powypadkowej,
 • protokołach kontroli warunków pracy (sporządzonych przez zewnętrzne instytucje kontrolujące i nadzorujące),
 • dokumentacji pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • informacjach uzyskanych w wyniku bieżących przeglądów stanowisk pracy.

Jak sporządzić analizę stanu BHP, aby uniknąć konsekwencji w trakcie kontroli PIP?

Osoby odpowiedzialne za dokonywanie oceny stanu BHP, często zastanawiają się, jak napisać analizę stanu BHP, aby inspektor PIP w trakcie kontroli nie zakwestionował zawartości dokumentu.

Jednak z uwagi na brak konkretnych wskazań wynikających z przepisów w zakresie procedury przeprowadzania analizy stanu BHP, inspektor pracy w razie kontroli nie ma możliwości zakwestionowania faktu, że analizę została przeprowadzona niezgodnie z przepisami.

Tak naprawdę, podczas kontroli inspektor PIP może zakwestionować jedynie:

 • naruszenie obowiązku sporządzania analizy przynajmniej raz w roku,
 • brak adekwatnych propozycji zmierzających do zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Aby mieć pewność, że dokument nie zostanie uznany za sporządzony jako „sztuka dla sztuki”, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór kontroli stanu BHP w zakładzie pracy, dostosowując go do warunków w danym miejscu pracy.

Jak często należy sporządzać protokół z kontroli stanu BHP?

Zgodnie z przepisami, analizę stanu BHP należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. W praktyce najczęściej analiza stanu BHP wykonywana jest w styczniu i obejmuje swoim zakresem poprzedni rok kalendarzowy. Można jednak przygotować ją w dowolnym miesiącu.

Co więcej, analiza stanu BHP może być również wykonywana częściej niż raz w roku, nawet co kwartał. Ponieważ dokument ten pozwala w łatwy sposób zweryfikować, co dzieje się w zakładzie i jaki jest stan bezpieczeństwa, niekiedy warto przygotowywać go znacznie częściej niż raz w roku.

Dobrze przygotowana analiza umożliwia dokładniejsze monitorowanie sytuacji w zakładzie pracy oraz szybkie dostrzeżenie nieprawidłowości, które wpływają na bezpieczeństwo wykonywania pracy.

Co warto ująć w protokole kontroli stanu BHP?

Jak zostało wspomniane, przepisy nie określają, co powinien zawierać protokół kontroli (analiza) stanu BHP. Treść takiego dokumentu zależy w głównej mierze od specyfiki danego zakładu pracy oraz od osoby, która pismo sporządza.

W oparciu o przygotowany przez nas wzór protokołu kontroli stanu BHP można przygotować dokument, który uwzględni:

 • stan zatrudnienia,
 • badania profilaktyczne pracowników,
 • szkolenia BHP,
 • szkolenia specjalistyczne, np. SEP,
 • pomiary środowiska pracy,
 • zachorowalność na choroby zawodowe,
 • wypadkowość,
 • zdarzenia potencjalnie wypadkowe,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • kontrole zewnętrzne, np. ZUS, PIP,
 • działalność komisji BHP.

Konkretna treść dokumentu zależy od wybrania obszarów, które z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy są najważniejsze w danym zakładzie pracy, a tym samym wymagają dokładniejszej analizy.

Przykładowo, problematyczne może być:

 • stosowanie czynników lub procesów chemicznych o działaniu potencjalnie rakotwórczym/mutagennym,
 • przekraczanie norm hałasu,
 • zwiększona wypadkowość określonego typu, np. zranienia dłoni.

Na jakich danych można oprzeć się w analizie stanu BHP?

Podczas przygotowywania analizy stanu BHP, warto sięgnąć do:

 • prowadzonych rejestrów: wypadków przy pracy, chorób zawodowych, pracowników narażonych na działanie czynników o działaniu rakotwórczym,
 • poprzednich wyników kontroli BHP,
 • wyników kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne,
 • wyników pomiarów środowiska pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego i wdrożonych środków bezpieczeństwa,
 • działań organów wewnątrzzakładowych: komisji BHP, zespołu ds. bezpieczeństwa maszyn,
 • zgłoszonych przez pracowników wniosków powiązanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • opisów zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Chociaż przepisy nie wskazują, że analiza stanu BHP musi przyjmować formę pisemną, to z oczywistych względów należy przygotować ją właśnie w formie dokumentu, najlepiej urozmaiconego zdjęciami, tabelkami czy wykresami.

Słowo podsumowanie

Konieczność sporządzenia okresowej analizy stanu bhp w zakładzie pracy wprost wynika z § 2 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie to nakłada na służbę BHP obowiązek sporządzania, co najmniej jeden raz w roku, okresowej analizy stanu BHP.

Za przeprowadzenie analizy odpowiedzialny jest pracownik służby BHP, który po sporządzeniu analizy ma obowiązek przekazać ją pracodawcy razem z propozycją różnych działań, które powinny poprawić warunki w miejscu pracy.

Warto zaznaczyć, że analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z najważniejszych dokumentów, wprost potwierdzających prawidłowy i zgodny z prawem stan realizacji wymogów bhp w miejscu pracy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze